Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antyk dla medycyny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-ADM-fak
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antyk dla medycyny
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Symbole efektów kształcenia:

WMKL_C.W26

WMKL_D.W01

WMKL_D.W06

WMKL_D.W20

WMKL_A.U05

WMKL_D.U11

WMKL_D.U12 :……

WMKL_K02

WMKL_K04

Wymagania wstępne:

Zainteresowanie aspektami medycznymi antyku, w tym dziś stosowanymi w medycynie (zwłaszcza w zakresie retoryki) strategiami pochodzącymi z antyku


Pozytywne nastawienie :)

Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu jest połączeniem najbardziej istotnych treści pochodzących z antyku grecko-rzymskiego, przydatnych dla współczesnej medycyny, zagadnień z historii medycyny i filozofii starożytnej oraz bardzo potrzebne dziś medykom wiadomości na temat komunikacji między lekarzem i pacjentem (co stanowi treść retoryki, również wypracowanej przez antyk). Materiał historyczno-filozoficzny z autorskim opracowaniem m.in. nieznanych nowołacińskich traktatów medycznych lekarzy z terenu Polski i Śląska oraz retoryczno-komunikacyjny, pozwalający na uzmysłowienie i praktykowanie taktyk komunikacyjnych najbardziej potrzebnych w relacjach lekarz-pacjent.

Pełny opis:

Tematyka (opis szczegółowy):

Blok filozoficzno-historyczny:

1. Związki medycyny i filozofii w antyku grecko-rzymskim.

2. Zdrowie, choroba, leczenie w starożytnej Grecji i Rzymie.

3. Kobieta a medycyna antyczna i nowożytna

4. Podobieństwa między retoryką a medycyną w literaturze antyku (np. w Gorgiaszu Platona, w ujęciu Firmicusa Maternusa).

5. Medycy nowołacińscy Europy

6. Nowołacińskie traktaty medyczne, ich nowatorskie idee, wartość naukowa i literacka (autorzy także z terenu Polski)

Blok retoryczny:

7. Retoryka - wielki dorobek antyku a medycyna: ujęcie diachroniczne. Retoryka w medycynie jako nauce.

8. Kwestia wiarygodności i autorytetu czyli retoryka roli i zadań lekarza. Komunikacja między lekarzem a pacjentem a zasady teorii retorycznej

9. Trudne rozmowy: jak rozmawiać o śmierci – retoryczne i prawne aspekty.

10. Retoryka w promocji leków oraz medycyny alternatywnej. Pseudomedycyna (cudowne kuracje i leki na wszystko) a retoryka – jak szukać argumentów i kontrargumentów.

11. Krytyka i obrona medycyny (np. strategie perswazyjne, stosowane przez ruchy antyszczepionkowe oraz przez lekarzy)

12. Retoryka w kształceniu studentów medycyny.

13. Retoryka w popularyzacji zdrowia, zdrowego stylu życia oraz przeżywania choroby (blogi, porady, poradniki, programy telewizyjne, media społecznościowe)

14. Retoryka w opisywaniu doświadczenia choroby i zdrowienia przez pacjentów

15. Test zaliczeniowy

Literatura:

Literatura dostarczana przez Wykładowcę, obejmująca zarówno teksty źródłowe greckie, łacińskie i nowołacińskie, jak i artykuły naukowe nt. tych zagadnień antyku, które wpłynęły na medycynę nowożytną.

W zakresie komunikacji z pacjentami i środowiskiem pracy zostaną wykorzystane podręczniki do retoryki PWN, których Wykładowczyni jest współautorką.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student poznając meandry starożytnej myśli medycznej zdobywa wiedzę o nazewnictwo patomorfologicznym, społecznym wymiarze zdrowia i choroby, analizując dorobek antyczny filozofii i retoryki poszerza wiedze o wpływie środowiska społecznego (rodziny, sieci relacji społecznych) i nierówności społecznych oraz społeczno-kulturowych różnic na stan zdrowia, a także rolę stresu społecznego w zachowaniach zdrowotnych

i autodestrukcyjnych. Antyczne i współczesne techniki retoryczne objaśniają studentowwi znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie komunikowania się z pacjentem oraz pojęcie zaufania w interakcji z pacjentem;

Potrafi odnieść się do pojęć i wydarzeń z historii medycyny, medycyny ludów pierwotnych i najdawniejszych cywilizacji oraz wskazać charakterystyczne cechy medycyny średniowiecznej oraz kształtowania się nowożytnej medycyny łacińskiej. Student potrafi posługiwać się w mowie i w piśmie mianownictwem anatomicznym, histologicznym stosować w podstawowym zakresie psychologiczne, oparte na antycznych zasadach retorycznych interwencje motywujące i wspierające, a także komunikować się ze współpracownikami, udzielając informacji zwrotnej i wsparcia, właściwie adresować swoje wypowiedzi , w tym naukowe, do danej grupy odbiorców.

Ponadto jest gotów do: stałego dokształcania się także na temat historii medyny i jej wartości, mając świadomość własnych ograniczeń i potrzeb edukacyjnych oraz planowania własnej aktywności edukacyjnej; Ćwiczenia retoryki i komunikacji usprawnią go do nawiązania i utrzymania głębokiego i pełnego szacunku kontaktu z chorym

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą - wykonywanie wszystkich ćwiczeń seminaryjnych oraz odpowiednie zaliczenie testu końcowego

Na ocenę dobrą możliwe jest opuszczenie wykonania dwu ćwiczeń i odpowiednie zliczenie testu.

Na ocenę dostateczną dopuszcza się opuszczenie wykonania zadań seminaryjnych oraz zaliczenie testu na 60 %.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj
Prowadzący grup: Beata Gaj
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af85skHU2WLLiMAC0CwvQ3EJqDD41gN5ms-IvKGr2uOM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=39c90318-3408-4870-83a1-30385ee67f78&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Jak w opisie głównym

Pełny opis:

Jak w opisie głównym

Literatura:

jak w opisie głównym

Wymagania wstępne:

jak w opisie głównym

Link do zajęć w MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af85skHU2WLLiMAC0CwvQ3EJqDD41gN5ms-IvKGr2uOM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=39c90318-3408-4870-83a1-30385ee67f78&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)