Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anestezjologia i intensywna terapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-AIT-5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anestezjologia i intensywna terapia
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw z zakresu anatomii i fizjologii układu oddechowego i układu krążenia. Przygotowanie studenta do zajęć: 1. Czysty fartuch lekarski, obuwie na zmianę, stetoskop 2. Seminaria odbywają się w godzinach 8:00-12:00 3. Ćwiczenia w godzinach 12:00-15:30 4. Obecność będzie sprawdzana przed każdymi zajęciami. 5. Na niektórych zajęciach będą przeprowadzane krótkie sprawdziany wiedzy w formie np. kartkówki, quizu.

Skrócony opis:

Nauczenie studentów umiejętności rozpoznawania i postępowania w stanach zagrożenia życia. Nauczenie prowadzenia zaawansowanych czynności resuscytacyjnych według aktualnych wytycznych ERC. Nauczenie zasad leczenia bólu ostrego i przewlekłego. Nauczenie podstaw znieczulenia ogólnego i regionalnego. Zapoznanie z zasadami przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego. Zapoznanie z zasadami monitorowania pacjenta w okresie okołooperacyjnym. Przedstawienie zasad kwalifikacji chorych do OIT, podstawowych metod leczenia, w tym wentylacji mechanicznej, wspomagania krążenia i leczenia żywieniowego. Zapoznanie z zasadami wdrażania protokołu terapii daremnej. Nauczenie postępowania w niewydolności oddechowej. Nauczenie zasad stwierdzania zgonu w mechanizmie krążeniowym oraz w mechanizmie śmierci mózgu.

Pełny opis:

Seminaria:

1. Kryteria przyjęcia do OIT, zasady postępowania, priorytety.'

2. Zasady postępowania po przyjęciu do OIT.

3. Badania laboratoryjne niezbędne do operacji – interpretacja wyników.

4. Zaburzenia homeostazy – równowaga kwasowo – zasadowa.

5. Zaburzenia homeostazy – równowaga wodno- elektrolitowa.

6. Żywienie dojelitowe – podstawy.

7. Żywienie pozajelitowe – podstawy.

8. Wstrząs ( septyczny, anafilaktyczny, krwotoczny)

9. Trudne drogi oddechowe, trudna intubacja.

10. Niewydolność oddechowa, niewydolnośc krążenia – wskazania do przyjęcia do OIT.

11. Przygotowanie pacjenta do operacji i znieczulenia. Bezpieczeństwo pacjenta w okresie pooperacyjnym.

12. Rodzaje znieczuleń.

13. Znieczulenie dzieci- różnice. Ostre stany wymagające przyjęcia do OIT.

14. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa ( BLS, ALS)

15. Leczenie bólu ostrego i przewlekłego.

16. Terapia daremna.

17. Ocena stanu przytomności, arefleksja pniowa.

18. Stwierdzanie zgonu w mechanizmie krążeniowym i w mechanizmie śmierci mózgu.

19. Intensywna terapia zmarłego dawcy wielonarządowego.

Ćwiczenia: Rola anestezjologa w procesie leczenia pacjenta hospitalizowanego w szpitalu wieloprofilowym. Organizacja Bloku Operacyjnego, sali operacyjnej. Zasady organizacji stanowiska znieczulenia, podstawy działania aparatu do znieczulenia, respiratora, tryby wentylacji. Zasady przygotowania pacjenta do znieczulenia w trybie planowym oraz pilnym Bezpieczeństwo pacjenta w trakcie znieczulenia. Monitorowanie pacjenta po znieczuleniu. Podstawy znieczulenia ogólnego, blokad centralnych i regionalnych Zastosowanie USG w trakcie znieczulenia oraz w OIT Interpretacja wyników badań laboratoryjnych ( ze szczególnym uwzględnieniem gazometrii krwi tętniczej- rozpoznawanie zaburzeń o charakterze metabolicznym / oddechowym) Zasady kaniulacji naczyń obwodowych i centralnych BLS, ALS, defibrylacja – zajęcia na fantomach. Wentylacja pacjenta przy pomocy maski twarzowej, worka samorozprężalnego. Najczęstsze zagrożenia dla pacjenta związane ze znieczuleniem i interwencjami anestezjologicznymi, możliwe powikłania i metody zapobiegania im.

Literatura:

1.Anestezjologia i Intensywna Terapia, pod redakcją Radosława Owczuka, PZWL, wyd.1, Warszawa 2023 2. Wytyczne resuscytacji ERC 2020 3. Zalecenia postępowania w bólu pooperacyjnym ( Wy-tyczne PTBB 2018r ) 4. Wytyczne (PTAiIT 2014r ) postępowania wobec braku skuteczności podtrzymywania funkcji narządów ( terapii daremnej) u pacjentów pozbawionych możliwości świa-domego składania oświadczenia woli na oddziałach inten-sywnej terapii. 5. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i In-tensywnej Terapii określające zasady kwalifikacji oraz kryteria przyjęcia chorych do Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii ( 26.07.2022) 6. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu i kryteriów stwierdzenia trwałego nie-odwracalnego ustania czynności mózgu. 7. Tematy seminariów zamieszczone na platformie eduka-cyjnej CUM UKSW .

Literatura uzupełniająca: Anestezjologia t.1 i 2 - Reinhard Larsen red. wyd. pol. Andrzej Kübler . Wydawca: Edra Urban & Partner Intensywna terapia dorosłych w praktyce klinicznej - Zbi-gniew Rybicki, wyd.4, 2022., Wydawnictwo Makmed

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Cel kształcenia: Nauczenie studentów umiejętności rozpoznawania i postępowania w stanach zagrożenia życia. Nauczenie prowadzenia zaawansowanych czynności resuscytacyjnych według aktualnych wytycznych ERC. Nauczenie zasad leczenia bólu ostrego i przewlekłego. Nauczenie podstaw znieczulenia ogólnego i regionalnego. Zapoznanie z zasadami przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego. Zapoznanie z zasadami monitorowania pacjenta w okresie okołooperacyjnym. Przedstawienie zasad kwalifikacji chorych do OIT, podstawowych metod leczenia, w tym wentylacji mechanicznej, wspomagania krążenia i leczenia żywieniowego. Zapoznanie z zasadami wdrażania protokołu terapii daremnej. Nauczenie postępowania w niewydolności oddechowej. Nauczenie zasad stwierdzania zgonu w mechanizmie krążeniowym oraz w mechanizmie śmierci mózgu. Z zakresu wiedzy student zna i rozumie: Najczęściej występujące stany zagrożenia życia oraz zasady postępowania w tych stanach. Definicję i patofizjologię wstrząsu oraz niewydolności wielonarządowej, z uwzględnieniem różnicowania przyczyn. Zasady leczenia bólu ostrego i przewlekłego. Możliwości badań laboratoryjnych w stanach nagłych. Zasady przygotowania pacjenta do operacji. Zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego. Zasady wykonania znieczulenia ogólnego, regionalnego, sedacji. Zasady leczenia pooperacyjnego, monitorowania, leczenia bólu Wskazania i zasady prowadzenia intensywnej terapii. Wytyczne resuscytacji krążeniowo- oddechowej dorosłych, dzieci i noworodków. Zasady wysunięcia podejrzenia oraz rozpoznawania śmierci mózgu. Zasady pracy w zespole, znaczenie komunikacji z personelem i pacjentem. W zakresie umiejętności student potrafi: - ocenić stan somatyczny i psychiczny pacjenta -przeprowadzać badanie fizykalne pacjenta dorosłego - działać w sposób umożliwiający unikanie błędów medycznych - zlecać i interpretować wyniki badań laboratoryjnych - stosować leczenie żywieniowe - monitorować parametry życiowe - wykonywać kardiowersję elektryczną i defibrylację - rozpoznać stan agonalny i stwierdzić zgon pacjenta - prowadzić dokumentację medyczną - zakładać wkłucie obwodowe - wprowadzać rurkę ustno- gardłową, udrażniać drogi oddechowe metodami bezprzyrządowymi - prowadzić resuscytację krążeniowo- oddechową na poziomie ALS - ocenić stan świadomości chorego

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu i dopuszczenia do egzaminu jest obecność na wszystkich zajęciach dydaktycznych przewidzianych w ramach bloku z Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W przypadku nieobecności konieczne jest odrobienie zajęć z inną grupą po uprzednim uzgodnieniu tego z Kierownikiem Zakładu. Forma zaliczenia : EGZAMIN USTNY Na egzamin student zgłasza się z dokumentem ze zdjęciem. Komisja pyta jednoczasowo jednego studenta. Student udziela odpowiedzi na trzy pytania. Pytania ułożone są w oparciu o materiał prezentowany na seminariach oraz omawiany w trakcie ćwiczeń. Baza pytań będzie dostępna stronie UKSW na platformie edukacyjnej. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie oceny minimum dostatecznej za odpowiedź na każde z trzech pytań. Ocena końcowa z egzaminu jest określona na podstawie średniej z ocen uzyskanych za każde z pytań. 5,0 - bardzo dobry - średnia 5,00 4,5 – ponad dobry - średnia 4,5 - 4,99 4,0 – dobry - średnia 4,0-4,49 3,5 - dość dobry - średnia 3,5-3,99 3,0 - dostateczny - średnia 3,0-3,49 2,0 - niedostateczny - uzyskanie oceny niedostatecznej za odpowiedź na którekolwiek z pytań

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Grosicka-Maciąg, Jolanta Osadzińska
Prowadzący grup: Michał Arczyński, Tomasz Chwała, Andrzej Kordas, Olga Korycińska-Krajmas, Agnieszka Matus-Taraszewska, Antoni Okniński, Jolanta Osadzińska, Iwona Pikto-Pietkiewicz, Kinga Rzeszotarska, Monika Trujnara, Joanna Wichrowska, Krzysztof Zagórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)