Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biofizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-BF-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biofizyka
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_B.W05

WMKL_B.W06

WMKL_B.W07

WMKL_B.W08

WMKL_B.W09

Skrócony opis:

Zajęcia z biofizyki obejmować będą wykłady, na których student pozna prawa fizyki, które leżą u podstaw funkcjonowania organizmu człowieka. Tematyka wykładów obejmować będzie również omówienie zjawisk fizycznych mających wpływ na organizmy żywe i wykorzystywanych do diagnostyki i terapii chorób. Zajęcia prowadzone w formie seminariów i ćwiczeń pozwolą studentowi w sposób praktyczny zweryfikować wiedzę zdobytą na wykładach oraz rozszerzyć ją min. zapoznać się z zasadami działania: narządów i układów narządów oraz aparatury i metod diagnostycznych i terapeutycznych, u podstaw działania, których leżą prawa fizyki.

Pełny opis:

PREZENTACJE

1. Zasady przygotowania dobrej prezentacji naukowej

2. Przeszukiwanie baz danych artykułów naukowych

3. Elementy biofizyki molekularnej –poszukiwanie nowych leków metodami in silico

4. Narząd wzroku – budowa, elementy optyki

5. Narząd słuchu – budowa, funkcje

6. Fizyczne podstawy funkcjonowania układu oddechowego – wymiana gazowa

7. Fizyczne podstawy funkcjonowania układu krążenia – ciśnienie krwi, praca serca

8. Fizyczne podstawy funkcjonowania układu nerwowego – przekaźnictwo sygnałowe

9. Empiryczne przykłady wpływu wielkości fizycznych na organizmy żywe

12. Wybrane metody diagnostyczne i obrazowania tkanek i narządów, np.: EKG, USG, PET, RTG, CT

ĆWICZENIA

1. Podstawy rachunku błędów

2. Elementy biofizyki molekularnej – modelowanie molekularne, poszukiwanie nowych leków metodami in silico

3. Narząd wzroku –elementy optyki

4. Metody spektroskopowe i rezonansowe – analiza widm, wykorzystanie w diagnostyce

5. Promieniowanie jonizujące: podstawowe wielkości i jednostki dozymetryczne

6.Poszukiwanie nowych leków/ocena efektywności terapii metodami in vitro: wybrane mechanizmy działania: apoptoza, generowanie wolnych rodników, uszkodzeń DNA, metody mikroskopowe, cytometryczne

Literatura:

F. Jaroszyk (red.), „Biofizyka – podręcznik dla studentów”, PZWL, Warszawa, 2008

Z. Jóźwiak, G. Bartosz, „Biofizyka. Wybrane zagadnienia z ćwiczeniami”, PWN, Warszawa, 2005

A. Hrynkiewicz, E. Rokita, „Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii”, PWN, Warszawa, 2000

G. Ślósarek, „Biofizyka molekularna, Zjawiska Instrumenty Modelowanie”, PWN, Warszawa, 2011

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Celem nauczania przedmiotu biofizyka jest :

1. Zdobycie podstawowej wiedzy nt. biofizycznych podstaw budowy i funkcjonowania podstawowych struktur komórkowych, narządów oraz organizmu, jako całości.

2. Nabycie zdolności do interpretowania i rozumienia podstawowych zjawisk fizycznych zachodzących w organizmach żywych

3. Zdobycie podstawowej wiedzy nt. mechanizmu działania i wpływu czynników fizycznych na organizm

4. Zapoznanie z fizycznymi podstawami działania aparatury do diagnostyki i terapii

5. Zdobycie wiedzy nt. sposobu prowadzenia eksperymentów naukowych, w tym zapoznanie z obsługą prostych przyrządów pomiarowych i podstawami rachunku błędów.

6. Zdobycie umiejętności samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków

Wiedza

WMKL_B.W05. zna prawa fizyczne opisujące przepływ cieczy i gazów oraz czynniki wpływające na opór naczyniowy przepływu krwi

WMKL_B.W06. zna naturalne i sztuczne źródła promieniowania jonizującego oraz opisuje oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią

WMKL_B.W07. zna fizykochemiczne i molekularne podstawy działania narządów zmysłów

WMKL_B.W08. zna fizyczne podstawy nieinwazyjnych metod obrazowania

WMKL_B.W09. zna fizyczne podstawy wybranych technik terapeutycznych, w tym ultradźwięków i naświetlań

B.W12. charakteryzuje struktury I-, II-, III- oraz IV-rzędowe białek; zna modyfikacje potranslacyjne i funkcjonalne białka oraz ich znaczenie

B.W34. zna zasady prowadzenia badań naukowych, obserwacyjnych

i doświadczalnych oraz badań in vitro służących rozwojowi medycyny

Umiejętności

B.U1. wykorzystuje znajomość praw fizyki do wyjaśnienia wpływu czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, przyspieszenie, ciśnienie, pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie jonizujące na organizm i jego elementy

B.U2. potrafi ocenić szkodliwość dawki promieniowania niejonizującego, jonizującego

i innych czynników fizycznych działających na organizm oraz stosuje się do zasad ochrony radiologicznej

B.U10. obsługuje proste przyrządy pomiarowe oraz ocenia dokładność wykonywanych pomiarów

B.U11. korzysta z baz danych, w tym internetowych,

i wyszukuje potrzebną informację za pomocą dostępnych narzędzi

D.U16. rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych, planuje własną aktywność edukacyjną

D.U17. krytycznie analizuje piśmiennictwo medyczne, w tym w języku angielskim, oraz wyciąga wnioski w oparciu o dostępną literaturę

Kompetencje społeczne

K4. posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się

Metody i kryteria oceniania:

PREZENTACJE - DYSKUSJA W CZASIE ZAJĘĆ

Kryteria oceniania:

ocena niedostateczna (ndst. -2) student nie posiada wiedzy(WMKL_B.W07, WMKL_B.W08, WMKL_B.W09. B.W12), umiejętności (B.U1, B.U11, D.U16, D.U17) i kompetencji (K4) przewidzianych w efektach kształcenia.

ocena dostateczna (dst.: 3) student opanował wiedzę (WMKL_B.W07, WMKL_B.W08, WMKL_B.W09. B.W12), umiejętności (B.U1, B.U11, D.U16, D.U17) i kompetencje (K4) przewidziane w efektach kształcenia w stopniu niewielkim.

ocena dobra (db.: 4) student opanował wiedzę (WMKL_B.W07, WMKL_B.W08, WMKL_B.W09. B.W12), umiejętności (B.U1, B.U11, D.U16, D.U17) i kompetencje (K4) przewidziane w efektach kształcenia w stopniu wystarczającym.

ocena bardzo dobra (bdb.: 5) student opanował wiedzę (WMKL_B.W07, WMKL_B.W08, WMKL_B.W09. B.W12), umiejętności (B.U1, B.U11, D.U16, D.U17) i kompetencje (K4) przewidziane w efektach kształcenia w stopni pełnym.

ĆWICZENIA - KOLOKWIUM KOŃCOWE, OCENA PRZYGOTOWANIA DO ZAJĘĆ, OBSERWACJA STUDENTA W CZASIE ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH, DYSKUSJA W CZASIE ZAJĘĆ

Kryteria oceniania:

ocena niedostateczna (ndst. -2) student nie posiada wiedzy(WMKL_B.W07, B.W34), umiejętności (B.U1, B.U2, B.U10, D.U16) i kompetencji (K4 ) przewidzianych w efektach kształcenia.

ocena dostateczna (dst.: 3) student opanował wiedzę(WMKL_B.W07, B.W34), umiejętności (B.U1, B.U2, B.U10, D.U16) i kompetencje (K.4 ) przewidziane w efektach kształcenia w stopniu niewielkim.

ocena dobra (db.: 4) student opanował wiedzę(WMKL_B.W07, B.W34), umiejętności (B.U1, B.U2, B.U10, D.U16) i kompetencje (K.4 ) przewidziane w efektach kształcenia w stopniu wystarczającym

ocena bardzo dobra (bdb.: 5) student opanował wiedzę(B.W7, B.W34), umiejętności (B.U1, B.U2, B.U10, D.U16) i kompetencje (K.4 ) przewidziane w efektach kształcenia w stopniu pełnym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)