Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia z elementami chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-BzEch-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biochemia z elementami chemii
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_B.W01, WMKL_B.W04, WMKL_B.W05, WMKL_B.W10, WMKL_B.W16, WMKL_B.U03, WMKL_B.U04,WMKL_B.U06, WMKL_B.U08, WMKL_A.U04, WMKL_B.U05, WMKL_A.U06


Wymagania wstępne:

wiedza z anatomii, histologii, biologii molekularnej i biofizyki

Skrócony opis:

Biochemia z elementami chemii to przedmiot interdyscyplinarny, stanowiący wstęp do zajęć klinicznych i niezbędne uzupełnienie wiedzy z zakresu innych nauk podstawowych takich jak histologia, fizjologia, cytofizjologia czy biologia molekularna. Student poznaje budowę chemiczną organizmów żywych, uczy się procesów biochemicznych i energetycznych mających kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu organizmu ludzkiego. Poznanie i zrozumienie współdziałania i regulacji poszczególnych reakcji i szlaków metabolicznych ułatwi zrozumienie złożonych procesów molekularnych zachodzących w stanie zdrowia i choroby. Dodatkowym elementem praktycznym jest zapoznanie studentów z podstawami biochemii klinicznej i rozwinięcie zagadnień stanowiących wstęp do diagnostyki laboratoryjnej. W trakcie zajęć szczególną uwagę zwraca się na rozwijanie u studentów umiejętności analitycznego myślenia poprzez studium przypadków klinicznych.

Pełny opis:

Biochemia z elementami chemii to przedmiot interdyscyplinarny, stanowiący wstęp do zajęć klinicznych i niezbędne uzupełnienie wiedzy z zakresu innych nauk podstawowych takich jak histologia, fizjologia, cytofizjologia czy biologia molekularna. Student nabywa zamierzone efekty uczenia się uczestnicząc w wykładach, na których zapoznaje się z zagadnieniami, następnie na seminariach są one szczegółowo dyskutowane i wyjaśniane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem, zaś na ćwiczeniach student uczy się przez doświadczanie, samodzielnie wykonując oznaczenia związane tematycznie z zagadnieniami omawianymi podczas zajęć teoretycznych. Przedmiotem zajęć w semestrze zimowym są kluczowe zagadnienia/ procesy dotyczące molekularnego funkcjonowania organizmu ludzkiego:

Budowa i funkcje związków chemicznych czynnych metabolicznie;

Podstawy enzymologii i enzymy kluczowe w metabolizmie;

Bioenergetyka, pozyskiwanie energii i utlenianie tkankowe;

Trawienie, wchłanianie i metabolizm podstawowy węglowodanów;

Przemiany związków cukrowych;

Znaczenie fizjologiczne węglowodanów;

Trawienie, wchłanianie i metabolizm podstawowy lipidów;

Przemiany glicerolofosfolipidów i fosfolipidów;

Przemiany cholesterolu i znaczenie lipoprotein;

Podsumowanie wzajemnych przemian metabolicznych węglowodanów i lipidów. - podsumowanie

Przedmiot roczny z końcową liczbą punktów ECTS 11,5 w semestrze letnim, realizowany w następującym wymiarze godzin z następujących form zajęć:

wykłady 50h

seminaria 50h

ćwiczenia 50h

Sylabus w dwóch częściach - ten dotyczy semestru zimowego

Literatura:

Podręcznik wiodący (wszelkie nieścisłości są korygowane względem treści tego podręcznika):

1.Biochemia, Lippincott Illustrated Reviews, Denise R. Ferrier; wydanie 7., 2017

Literatura dodatkowa:

2. Biochemia Harpera, Murray, D.K. Granner, P.A. Mayes, V.W. Rodwell. PZWL

3. Biochemia, Podręcznik dla studentów uczelni medycznych, E. Bańkowski, Wyd. Med., Urban & Partner, Wrocław

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WMKL_B.W1. student rozumie gospodarkę wodno-elektrolitową w układach biologicznych;

WMKL_B.W2. równowagę kwasowo-zasadową, działanie buforów;

WMKL_ B.W4. zna podstawowe reakcje związków nieorganicznych i organicznych w roztworach wodnych;

WMKL_B.W10. zna budowę prostych związków organicznych wchodzących w skład makrocząsteczek obecnych w komórkach, macierzy zewnątrzkomórkowej i płynów ustrojowych;

WMKL_ B.W11-13 zna funkcje i strukturę białek (I, II, II, IV-rzędową) , lipidów, polisacharydów, nukleotydów w komórce;

WMKL_C.W47- C.W49 - C.W 51 rozumie pojęcia: potencjał oksydacyjny organizmu i stres oksydacyjny; zna enzymy biorące udział w trawieniu, mechanizm wytwarzania kwasu solnego w żołądku, rolę żółci w procesie trawienia, przebieg wchłaniania produktów trawienia; zna mechanizm działania hormonów, udział witamin w metabolizmie

WMKL_B.W15 opisuje podstawowe szlaki kataboliczne i anaboliczne, sposoby ich regulacji oraz wpływ czynników genetycznych i środowiskowych;

WMKL_B.W16 zna profile metaboliczne podstawowych narządów i układów;

WMKL_B.W29 zna zasady prowadzenia badań naukowych, obserwacyjnych i doświadczalnych oraz badań in vitro służących rozwojowi medycyny w zakresie biochemii.

Metody i kryteria oceniania:

Do oceny prac etapowych i końcowych studentów stosowane są następujące kryteria:

- Ocena bardzo dobra (5): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu bardzo dobrym

- Ocena ponad dobra (4,5): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu ponad dobrym

- Ocena dobra (4): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia

i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu dobrym

- Ocena dość dobra (3,5): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu dość dobrym

- Ocena dostateczna (3): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu dostatecznym

Egzamin końcowy (pytania testowe, otwarte, uzupełnianie tekstu, obliczanie zadań) oceniany jest wg następujących kryteriów:

<60% pkt – niedostateczny (2);

60-67% pkt – dostateczny (3);

68-75% pkt – dość dobry (3,5);

76-83% pkt – dobry (4,0);

84-91% pkt - ponad dobry (4,5);

92-100% pkt – bardzo dobry (5).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność i przygotowanie merytoryczne na wszystkich zajęciach oraz uzyskanie minimum oceny dostatecznej (3) z każdego cząstkowego zaliczenia weryfikującego wiedzę (kartkówki, kolokwia, zaliczenie ćwiczeń). Student może podejść do każdego zaliczenia dwukrotnie. Jeśli w drugim terminie uzyska ocenę niedostateczną - zdaje w ostatnim tygodniu zajęć w semestrze letnim ustne kolokwium wyjściowe obejmujące zakres tematów zrealizowanych w ciągu zajęć zarówno w semestrze zimowym jak i letnim - nie ma możliwości przystąpienia do kolokwium wyjściowego w innym terminie.

Na ćwiczeniach student pisze wejściówkę i jest oceniany za wykonanie danego ćwiczenia, ostatnie ćwiczenie wykonuje samodzielnie na zaliczenie. Student musi zaliczyć wszystkie ćwiczenia, w przeciwnym razie nawet pomimo uzyskania oceny dostatecznej ze sprawdzianów teoretycznych, będzie niedopuszczony do egzaminu końcowego.

W przypadku gdy asystent uzna stopień przygotowania studentów do zajęć seminaryjnych za niewystarczający może przeprowadzić niezapowiedzianą kartkówkę z której uzyskanie oceny niedostatecznej jest równoznaczne z obniżeniem oceny z kolokwium następującego po kartkówce o pół stopnia.

W ramach przedmiotu nie przewidziano egzaminu w terminie zerowym.

W przypadku nieobecności na zajęciach student musi odpowiedzieć z tematu w którym nie uczestniczył u koordynatora przedmiotu lub osoby przez niego wyznaczonej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Seminarium, 39 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Barańczyk-Kuźma, Beata Chełstowska
Prowadzący grup: Anna Barańczyk-Kuźma, Beata Chełstowska, Dominik Kurzydłowski, Adriana Muchowska, Maciej Sierakowski, Paulina Wilczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć z biochemii jest poznanie budowy chemicznej organizmów żywych, procesów chemicznych i energetycznych zachodzących w tych organizmach, ich współdziałania i regulacji na poziomie molekularnym. Zdobyta wiedza powinna ułatwić zrozumienie mechanizmów funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach fizjologicznych i patologicznych.

Pełny opis:

Budowa podstawowych związków chemicznych, mechanizm działania enzymów, utlenianie tkankowe (łańcuch oddechowy, cykl Krebsa), stres oksydacyjny; białka ich budowa i funkcje, węglowodany – budowa, przemiany glukozy, galaktozy i fruktozy, regulacja i zaburzenia, proteoglikany, glikozaminoglikany, glikoproteiny - budowa, rola; regulacja poziomu cukru we krwi i jej zaburzenia (cukrzyca); budowa, rodzaje i metabolizm lipidów; metabolizm azotowy, zobojętnianie amoniaku; przemiany szkieletów węglowych aminokwasów - związki czynne fizjologicznie; metabolizm nukleotydów purynowych i pirymidynowych; składniki i funkcje krwi, synteza i degradacja hemu – zaburzenia; równowaga kwasowo-zasadowa i jej zaburzenia; biotransformacja ksenobiotyków; metabolizm wątroby, nerek, mięśni; regulacja metabolizmu.

Literatura:

1.Biochemia, Lippincott Illustrated Reviews, Denise R. Ferrier; wydanie 7., 2017

2. Biochemia, Podręcznik dla studentów uczelni medycznych, E. Bańkowski, Wyd. Med., Urban & Partner, Wrocław, wydanie ostatnie

3. Biochemia Harpera, Murray, D.K. Granner, P.A. Mayes, V.W. Rodwell. PZWL, wydanie ostatnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Chełstowska
Prowadzący grup: Beata Chełstowska, Barbara Golec, Emilia Grosicka-Maciąg, Malwina Jędrysik, Maciej Sierakowski, Paulina Wilczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Biochemia z elementami chemii to przedmiot interdyscyplinarny, stanowiący wstęp do zajęć klinicznych i niezbędne uzupełnienie wiedzy z zakresu innych nauk podstawowych takich jak histologia, fizjologia, cytofizjologia czy biologia molekularna. Student poznaje budowę chemiczną organizmów żywych, uczy się procesów biochemicznych i energetycznych mających kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu organizmu ludzkiego. Poznanie i zrozumienie współdziałania i regulacji poszczególnych reakcji i szlaków metabolicznych ułatwi zrozumienie złożonych procesów molekularnych zachodzących w stanie zdrowia i choroby. Dodatkowym elementem praktycznym jest zapoznanie studentów z podstawami biochemii klinicznej i rozwinięcie zagadnień stanowiących wstęp do diagnostyki laboratoryjnej. W trakcie zajęć szczególną uwagę zwraca się na rozwijanie u studentów umiejętności analitycznego myślenia poprzez studium przypadków klinicznych.

Pełny opis:

Biochemia z elementami chemii to przedmiot interdyscyplinarny, stanowiący wstęp do zajęć klinicznych i niezbędne uzupełnienie wiedzy z zakresu innych nauk podstawowych takich jak histologia, fizjologia, cytofizjologia czy biologia molekularna. Student nabywa zamierzone efekty uczenia się uczestnicząc w wykładach, na których zapoznaje się z zagadnieniami, następnie na seminariach są one szczegółowo dyskutowane i wyjaśniane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem, zaś na ćwiczeniach student uczy się przez doświadczanie, samodzielnie wykonując oznaczenia związane tematycznie z zagadnieniami omawianymi podczas zajęć teoretycznych. Przedmiotem zajęć w semestrze zimowym są kluczowe zagadnienia/ procesy dotyczące molekularnego funkcjonowania organizmu ludzkiego:

Budowa i funkcje związków chemicznych czynnych metabolicznie;

Podstawy enzymologii i enzymy kluczowe w metabolizmie;

Bioenergetyka, pozyskiwanie energii i utlenianie tkankowe;

Trawienie, wchłanianie i metabolizm podstawowy węglowodanów;

Przemiany związków cukrowych;

Znaczenie fizjologiczne węglowodanów;

Trawienie, wchłanianie i metabolizm podstawowy lipidów;

Przemiany glicerolofosfolipidów i fosfolipidów;

Przemiany cholesterolu i znaczenie lipoprotein;

Podsumowanie wzajemnych przemian metabolicznych węglowodanów i lipidów. - podsumowanie

Przedmiot roczny z końcową liczbą punktów ECTS 11,5 w semestrze letnim, realizowany w następującym wymiarze godzin z następujących form zajęć:

wykłady 40h

seminaria 60h

ćwiczenia 50h

Sylabus w dwóch częściach - ten dotyczy semestru zimowego

Literatura:

Podręcznik wiodący (wszelkie nieścisłości są korygowane względem treści tego podręcznika):

1.Biochemia, Lippincott Illustrated Reviews, Denise R. Ferrier; wydanie 7., 2017

Literatura dodatkowa:

2. Biochemia Harpera, Murray, D.K. Granner, P.A. Mayes, V.W. Rodwell. PZWL

3. Biochemia, Podręcznik dla studentów uczelni medycznych, E. Bańkowski, Wyd. Med., Urban & Partner, Wrocław

Wymagania wstępne:

Wymagana wiedza z wiedza z anatomii, histologii, biologii molekularnej i biofizyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Seminarium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Chełstowska, Emilia Grosicka-Maciąg, Malwina Jędrysik
Prowadzący grup: Beata Chełstowska, Anita Gadziomska, Emilia Grosicka-Maciąg, Malwina Jędrysik, Ewelina Oleksińska, Maciej Sierakowski, Anna Tybura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Biochemia z elementami chemii to przedmiot interdyscyplinarny, stanowiący wstęp do zajęć klinicznych i niezbędne uzupełnienie wiedzy z zakresu innych nauk podstawowych takich jak histologia, fizjologia, cytofizjologia czy biologia molekularna. Student poznaje budowę chemiczną organizmów żywych, uczy się procesów biochemicznych i energetycznych mających kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu organizmu ludzkiego. Poznanie i zrozumienie współdziałania i regulacji poszczególnych reakcji i szlaków metabolicznych ułatwi zrozumienie złożonych procesów molekularnych zachodzących w stanie zdrowia i choroby. Dodatkowym elementem praktycznym jest zapoznanie studentów z podstawami biochemii klinicznej i rozwinięcie zagadnień stanowiących wstęp do diagnostyki laboratoryjnej. W trakcie zajęć szczególną uwagę zwraca się na rozwijanie u studentów umiejętności analitycznego myślenia poprzez studium przypadków klinicznych.

Pełny opis:

Biochemia z elementami chemii to przedmiot interdyscyplinarny, stanowiący wstęp do zajęć klinicznych i niezbędne uzupełnienie wiedzy z zakresu innych nauk podstawowych takich jak histologia, fizjologia, cytofizjologia czy biologia molekularna. Student nabywa zamierzone efekty uczenia się uczestnicząc w wykładach, na których zapoznaje się z zagadnieniami, następnie na seminariach są one szczegółowo dyskutowane i wyjaśniane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem, zaś na ćwiczeniach student uczy się przez doświadczanie, samodzielnie wykonując oznaczenia związane tematycznie z zagadnieniami omawianymi podczas zajęć teoretycznych. Przedmiotem zajęć w semestrze zimowym są kluczowe zagadnienia/ procesy dotyczące molekularnego funkcjonowania organizmu ludzkiego:

Budowa i funkcje związków chemicznych czynnych metabolicznie;

Podstawy enzymologii i enzymy kluczowe w metabolizmie;

Bioenergetyka, pozyskiwanie energii i utlenianie tkankowe;

Trawienie, wchłanianie i metabolizm podstawowy węglowodanów;

Przemiany związków cukrowych;

Znaczenie fizjologiczne węglowodanów;

Trawienie, wchłanianie i metabolizm podstawowy lipidów;

Przemiany glicerolofosfolipidów i fosfolipidów;

Przemiany cholesterolu i znaczenie lipoprotein;

Podsumowanie wzajemnych przemian metabolicznych węglowodanów i lipidów. - podsumowanie

Przedmiot roczny z końcową liczbą punktów ECTS 11,5 w semestrze letnim, realizowany w następującym wymiarze godzin z następujących form zajęć:

wykłady 40h

seminaria 60h

ćwiczenia 50h

Sylabus w dwóch częściach - ten dotyczy semestru zimowego

Literatura:

Podręcznik wiodący (wszelkie nieścisłości są korygowane względem treści tego podręcznika):

1.Biochemia, Lippincott Illustrated Reviews, Denise R. Ferrier; wydanie 7., 2017

Literatura dodatkowa:

2. Biochemia Harpera, Murray, D.K. Granner, P.A. Mayes, V.W. Rodwell. PZWL

3. Biochemia, Podręcznik dla studentów uczelni medycznych, E. Bańkowski, Wyd. Med., Urban & Partner, Wrocław

Wymagania wstępne:

Wymagana wiedza z wiedza z anatomii, histologii, biologii molekularnej i biofizyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Seminarium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Chełstowska
Prowadzący grup: Beata Chełstowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)