Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cytofizjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-CYT-2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cytofizjologia
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_B.W19

WMKL_B.W11, WMKL_B.W13, WMKL_B.W.14, WMKL_B.W17,WMKL_B.W18, WMKL_B.W23

Wymagania wstępne:

Wiadomości z biologii na poziomie szkoły średniej

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z następującymi zagadnieniami z zakresu biologii komórki/cytofizjologii:

• Metody badań budowy i funkcji komórek.

• Organizacja i funkcjonowanie jądra komórkowego. Geny i inżynieria genetyczna.

• Błony biologiczne i transport przez błony.

• Cykl komórkowy i starzenie komórek.

• Rodzaje śmierci komórek: apoptoza, autofagia, nekroza.

• Cytoszkielet.

• Wybrane procesy cytoplazmatyczne.

• Komunikacja międzykomórkowa.

• Cząsteczki adhezyjne i substancja miedzykomórkowa.

• Podstawy obrony immunologicznej.

• Kancerogeneza.

Pełny opis:

Przedmiot cytofizjologia realizowany na II roku kierunku lekarskiego w wymiarze 10h wykładów (formuła on-line, platforma MSTeams) i 15h seminariów (hybrydowo). Podczas zajęć seminaryjnych omawiane są zagadnienia omówione podczas wykładu na zasadzie prezentacji zagadnień przez studentów i dyskusji nauczyciel-studenci. Zakres tematyczny obejmuje następujące treści:

W1,S1 Mechanizm rozwoju, różnicowania, starzenia się i śmierci komórki

W2, S2 Transport przez błony biologiczne i biologia śródbłonka

W3, S3 Organizacja i funkcjonowanie jądra komórkowego oraz cykl komórkowy

W4, S4 Mitochondria, procesy cytoplazmatyczne i cytoszkielet

W5, S5 Komunikacja międzykomórkowa, cząsteczki adhezyjne i rodzaje receptorów

S6 Metody badań na modelach komórkowych w medycynie - teoria

S7 Badania na modelach komórkowych – przegląd literatury, praktyczne zastosowanie w medycynie i przemyśle.

Zajęcia seminaryjne S1-S5 kończą się wyjściówką - 5 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Dopuszczenie do egzaminu możliwe jest kiedy student aktywnie uczestniczy w zajęciach seminaryjnych i zdobędzie z wyjściówek minimum 50%+1 punktów możliwych do uzyskania (tj. 13 pkt).

Do egzaminu w terminie zerowym może przystąpić student, który aktywnie uczestniczył w zajęciach i z wyjściówek uzyskiwał maksymalną liczbę punktów (25 pkt) - egzamin odbędzie się przed letnią sesją egzaminacyjną w formie ustnej, przeprowadzi go koordynator przedmiotu.

Egzamin końcowy odbędzie się stacjonarnie i będzie miał formę testu - 30 pytań jednokrotnego wyboru.

Na wszystkie pytania związane z przedmiotem odpowie koorynator: b.chelstowska@uksw.edu.pl, dyżur środy 11-13, w temacie maila proszę wpisać CYTOFIZJOLOGIA.

Literatura:

Seminaria z cytofizjologii (red. Kawiak J. I Zabel M.). Wyd. II Urban & Partner, Wrocław 2014.

Literatura uzupełniająca:

Communication in the Cancer Microenvironment as a Target for Therapeutic Interventions A.Dominiak , B. Chełstowska, W. Olejarz, G. Nowicka DOI: 10.3390/cancers12051232

Alberts B. i wsp.: Podstawy biologii komórki (tłum. pod red. Michejda J. i Augustyniak J.),PWN, Warszawa 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WMKL_B.W19 - w podstawowym zakresie problematykę komórek macierzystych i ich zastosowania w medycynie;

WMKL_B.W11 - budowę lipidów i polisacharydów oraz ich funkcje w strukturach komórkowych i pozakomórkowych;

WMKL_B.W13 - funkcje nukleotydów w komórce, struktury I- i II-rzędową DNA i RNA oraz strukturę chromatyny;

WMKL_B.W.14 - unkcje genomu, transkryptomu i proteomu człowieka oraz podstawowe metody stosowane w ich badaniu, procesy replikacji, naprawy i rekombinacji DNA, transkrypcji i translacji oraz degradacji DNA, RNA i białek, a także koncepcje regulacji ekspresji genów;

WMKL_B.W17 - sposoby komunikacji między komórkami i między komórką a macierzą zewnątrzkomórkową oraz szlaki przekazywania sygnałów w komórce, a także przykłady zaburzeń w tych procesach prowadzące do rozwoju nowotworów i innych chorób;

WMKL_B.W18 - procesy: cykl komórkowy, proliferacja, różnicowanie i starzenie się komórek, apoptoza i nekroza oraz ich znaczenie dla funkcjonowania organizmu;

WMKL_B.W23 - mechanizm starzenia się organizmu;

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia seminaryjne S1-S5 kończą się wyjściówką - 5 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Dopuszczenie do egzaminu możliwe jest kiedy student aktywnie uczestniczy w zajęciach seminaryjnych i zdobędzie z wyjściówek minimum 50%+1 punktów możliwych do uzyskania (tj. 13 pkt).

Do egzaminu w terminie zerowym może przystąpić student, który aktywnie uczestniczył w zajęciach i z wyjściówek uzyskiwał maksymalną liczbę punktów (25 pkt) - egzamin odbędzie się przed letnią sesją egzaminacyjną w formie ustnej, przeprowadzi go koordynator przedmiotu.

Egzamin końcowy odbędzie się stacjonarnie i będzie miał formę testu - 30 pytań jednokrotnego wyboru.

Oceny są wystawiane wg następujących kryteriów:

Wyjściówki = zaliczenie seminariów:

25-23 pkt - bdb

22-20 pkt - ponad dobry

19-17 pkt - dobry

16-15 pkt - dostateczny +

14-13 pkt - dostateczny

---------------------------------

Ocena z egzaminu:

18-20 pkt dostateczny (3)

21-23 pkt dostateczny + (3,5)

24-25 pkt dobry (4)

26-27 pkt ponad dobry (4,5)

28-30 pkt bardzo dobry (5)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Chełstowska
Prowadzący grup: Beata Chełstowska, Agnieszka Częścik, Robert Kuthan, Jacek Połosak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1ECTS - 25h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z następującymi zagadnieniami z zakresu biologii komórki/cytofizjologii:

• Metody badań budowy i funkcji komórek.

• Organizacja i funkcjonowanie jądra komórkowego. Geny i inżynieria genetyczna.

• Błony biologiczne i transport przez błony.

• Cykl komórkowy i starzenie komórek.

• Rodzaje śmierci komórek: apoptoza, autofagia, nekroza.

• Cytoszkielet.

• Wybrane procesy cytoplazmatyczne.

• Komunikacja międzykomórkowa.

• Cząsteczki adhezyjne i substancja miedzykomórkowa.

• Podstawy obrony immunologicznej.

• Kancerogeneza.

Pełny opis:

Przedmiot cytofizjologia realizowany na II roku kierunku lekarskiego w wymiarze 10h wykładów (formuła on-line, platforma MSTeams) i 15h seminariów (hybrydowo). Podczas zajęć seminaryjnych omawiane są zagadnienia omówione podczas wykładu na zasadzie prezentacji zagadnień przez studentów i dyskusji nauczyciel-studenci. Zakres tematyczny obejmuje następujące treści:

W1,S1 Mechanizm rozwoju, różnicowania, starzenia się i śmierci komórki

W2, S2 Transport przez błony biologiczne i biologia śródbłonka

W3, S3 Organizacja i funkcjonowanie jądra komórkowego oraz cykl komórkowy

W4, S4 Mitochondria, procesy cytoplazmatyczne i cytoszkielet

W5, S5 Komunikacja międzykomórkowa, cząsteczki adhezyjne i rodzaje receptorów

S6 Metody badań na modelach komórkowych w medycynie - teoria

S7 Badania na modelach komórkowych – przegląd literatury, praktyczne zastosowanie w medycynie i przemyśle.

Zajęcia seminaryjne S1-S5 kończą się wyjściówką - 5 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Dopuszczenie do egzaminu możliwe jest kiedy student aktywnie uczestniczy w zajęciach seminaryjnych i zdobędzie z wyjściówek minimum 50%+1 punktów możliwych do uzyskania (tj. 13 pkt).

Do egzaminu w terminie zerowym może przystąpić student, który aktywnie uczestniczył w zajęciach i z wyjściówek uzyskiwał maksymalną liczbę punktów (25 pkt) - egzamin odbędzie się przed letnią sesją egzaminacyjną w formie ustnej, przeprowadzi go koordynator przedmiotu.

Egzamin końcowy odbędzie się stacjonarnie i będzie miał formę testu - 30 pytań jednokrotnego wyboru.

Na wszystkie pytania związane z przedmiotem odpowie koorynator: b.chelstowska@uksw.edu.pl, dyżur środy 11-13, w temacie maila proszę wpisać CYTOFIZJOLOGIA.

Literatura:

Seminaria z cytofizjologii (red. Kawiak J. I Zabel M.). Wyd. II Urban & Partner, Wrocław 2014.

Literatura uzupełniająca:

Communication in the Cancer Microenvironment as a Target for Therapeutic Interventions A.Dominiak , B. Chełstowska, W. Olejarz, G. Nowicka DOI: 10.3390/cancers12051232

Alberts B. i wsp.: Podstawy biologii komórki (tłum. pod red. Michejda J. i Augustyniak J.),PWN, Warszawa 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.