Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chirurgia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-ChO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chirurgia ogólna
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki medyczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E.W1.E.W7.E.W38.F.W1.F.W3.F.W4.F.W5.F.W10.E.U1.E.U3.E.U16.E.U32.F.U1.F.U2.F.U3.F.U4.F.U6.

Wymagania wstępne:

Zrealizowane efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzednich lat studiów.

Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się w Oddziale Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Onkologicznej, Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

Celem nauczania przedmiotu jest:

1. Poznanie patofizjologii oraz przebiegu naturalnego chorób wymagających leczenia chirurgicznego.

2. Opanowanie zasad kompleksowej diagnostyki chorych wymagających leczenia inwazyjnego (badanie podmiotowe, badanie przedmiotowe, badania dodatkowe).

3. Poznanie zasad kwalifikacji do leczenia chirurgicznego oraz opanowanie wskazań i przeciwwskazań do leczenia chirurgicznego.

Zapoznanie się z metodami oraz wynikami wczesnymi i odległymi leczenia chirurgicznego.

Pełny opis:

Szczegółowe zagadnienia przedmiotu:

Seminarium 1 (2 godz.) - Aseptyka i antyseptyka. Zasady pracy na bloku operacyjnym. Rodzaje ran. Patofizjologia gojenia rany. Czynniki upośledzające gojenie rany.

Seminarium 2 (2 godz.) - Zakażenia w chirurgii. Ropne zakażenie tkanek miękkich (czyrak, ropień, ropowica, wrastający paznokieć, zastrzał, zanokcica). Łagodne nowotwory skóry i tkanki podskórnej.

Seminarium 3 (2 godz.) - Zakażenia szpitalne. Podstawy antybiotykoterapii.

Seminarium 4 (2 godz.) - Postępowanie przedoperacyjne i pooperacyjne. Znieczulenie w chirurgii – podstawowe wiadomości o znieczuleniu, ocena ryzyka okołooperacyjnego. Postępowanie przeciwbólowe w chirurgii.

Seminarium 5 (2 godz.) - Podstawowe narzędzia chirurgiczne. Współczesne materiały szewne i opatrunkowe. Podstawowe zabiegi w chirurgii, tzw. „mała chirurgia”

Seminarium 6 (2 godz.) - Wstrząs w chirurgii.

Seminarium 7 (1 godz.) - Gospodarka wodno – elektrolitowa i kwasowo – zasadowa. Przetaczanie płynów w chirurgii.

Seminarium 8 (1 godz.) - Hemostaza i leczenie preparatami krwi.

Seminarium 9 (2 godz.) - Urazy jamy brzusznej (wątroby, śledziony, trzustki, krezki i przewodu pokarmowego, krwiaki zaotrzewnowe) – diagnostyka, leczenie, powikłania.

Seminarium 10 (2 godz.) - Urazy klatki piersiowej: epidemiologia, urazy ściany klatki piersiowej, odma opłucnowa, krwiak jamy opłucnej, stłuczenie płuca, urazy przełyku – diagnostyka, leczenie, powikłania.

Seminarium 11 (1 godz.) - Urazy głowy – stłuczenie, wstrząśnienie mózgu, krwiaki wewnątrzczaszkowe, krwawienie podpajęczynówkowe – diagnostyka, leczenie, powikłania.

Seminarium 12 (1 godz.) - Oparzenia. Odmrożenia.

Seminarium 13 (1 godz.) - Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego – diagnostyka, leczenie, powikłania.

Seminarium 14 (1 godz.) - Powikłania choroby wrzodowej – diagnostyka, leczenie , powikłania.

Seminarium 15 (1 godz.) - Kamica żółciowa – diagnostyka, leczenie, powikłania.

Seminarium 16 (3 godz.) - Przepukliny brzuszne – diagnostyka, leczenie, powikłania.

Seminarium 17 (2 godz.) - Ostre zapalenie trzustki. Przewlekłe zapalenie trzustki – diagnostyka, leczenie , powikłania.

Seminarium 18 (2 godz.) - Niedrożność jelit. Schorzenia nienowotworowe odbytu – diagnostyka, leczenie, powikłania.

Seminarium 19 (2 godz.) - Wideochirurgia – operacje z wykorzystaniem technik laparoskopowych.

Seminarium 20 (2 godz.) - Ostre niedokrwienie kończyn – diagnostyka, leczenie, powikłania.

Seminarium 21 (2 godz.) - Przewlekła niewydolność żylna. Żylna choroba zakrzepowo – zatorowa.

Seminarium 22 (2 godz.) - Nienowotworowe choroby jelita grubego – zapalenie uchyłków, nieswoiste choroby zapalne jelit – diagnostyka, leczenie, powikłania.

Seminarium 23 (2 godz.) - Choroby tarczycy – diagnostyka, leczenie, powikłania.

C1 - 2 – Ćwiczenia 1 - 2; Temat: Badanie podmiotowe i przedmiotowe w chirurgii (U1, U2, U9, K1-4)

C3 - 5 – Ćwiczenia 3 - 5; Temat: Badania dodatkowe w chirurgii, interpretacja ich wyników (W3, W8, U3)

C6 – Ćwiczenia 6; Temat: Techniki zakładania szwów chirurgicznych (U7, U8)

C7 - 15 – Ćwiczenia 7 - 15; Temat: : Zajęcia w Oddziale, SOR i na bloku operacyjnym. Prezentacje przypadków klinicznych (U3, U4, U6, U7, U8, K1-4)

C16 - 19 – Ćwiczenia 16 - 19; Temat: Samodzielne opracowanie historii choroby / przypadku klinicznego, zaliczenie ćwiczeń (U1, U2, U3, U4, U9, K1 – 4)

C20 – ćwiczenia 20; Temat: Zaliczenie

1. Zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia, seminaria) odbywają się w terminach zgodnych z planami studiów i rozkładami zajęć zatwierdzonymi przez Dziekanat II Wydziału Lekarskiego WUM w Oddziale Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Onkologicznej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie (Warszawa Międzylesie, ul. Bursztynowa 2, IV piętro).

2. O dokładnym planie ćwiczeń studenci są informowani w dniu rozpoczęcia bloku ćwiczeń o godzinie 8.30

3. Tematy ćwiczeń i seminariów są zgodne z treściami programowymi studiów.

4. Na ćwiczeniach student zobowiązany jest do posiadania białego fartucha ochronnego, słuchawek lekarskich oraz obuwia ochronnego.

5. Obecność na ćwiczeniach i seminariach z chirurgii jest obowiązkowa. Dopuszcza się nieobecność usprawiedliwioną (wyłącznie urlop dziekański lub zwolnienie lekarskie) z obowiązkiem jej odrobienia w formie ustnego kolokwium z części materiału omawianego w trakcie opuszczonych zajęć.

6. Po zakończeniu poszczególnych zajęć (ćwiczeń, seminariów) każdy student wypełnia ankietę oceniającą nauczyciela akademickiego.

7. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest obecności na ćwiczeniach i seminariach oraz zaliczenie opisu przypadku / opracowanej historii choroby

Literatura:

A. Żyluk (red). Zarys chirurgii. Podręcznik dla studentów i lekarzy w trakcie specjalizacji. Medipage. Warszawa 2016

W. Noszczyk (red.): Chirurgia. Repetytorium, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2022

J. Garden, A. W. Bradbury, J. L. R. Forsythe, R. W. Parks (red.): Chirurgia. Podręcznik dla studentów, wydanie II polskie, Wydawnictwo Edra Urban & Partner, Wrocław 2015

J. Kulig i W. Nowak (red.): Ostry brzuch, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007

Literatura obowiązkowa:

• red. W. Noszczyk: „Chirurgia”; PZWL 2005

Literatura uzupełniająca:

• red. W. Noszczyk: „Chirurgia repetytorium”; PZWL 2014

• red. J. Fibak: „Chirurgia”; PZWL 2014

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

1. opracowanie historii choroby / opisu przypadku klinicznego

2. zaleczenie testowe ćwiczeń (obowiązuje tematyka seminaryjna, ocena pozytywna > 60% prawidłowych odpowiedzi, w przypadku niezliczenia testu dodatkowe terminy zaliczenia testowego przed sesją egzaminacyjną zimową i letnią)

3. obecność na wszystkich ćwiczeniach i seminariach lub nieobecność usprawiedliwiona (zwolnienie lekarskie, urlop dziekański – do 5 dni ćwiczeniowych)

4. w przypadku nieobecności usprawiedliwionej dłuższej niż 5 dni, ale nie dłuższej niż 10 dni w bloku ćwiczeniowym istnieje możliwość udziału w dyżurze lekarskim w przeliczeniu 1 nieobecność / 1 dyżur, lub udziału w zajęciach z inną grupa ćwiczeniową

5. w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych do 3 dni w bloku ćwiczeniowym istnieje możliwość udziału w dyżurze lekarskim w przeliczeniu 1 nieobecność / 1 dyżur, lub udziału w zajęciach z inną grupa ćwiczeniową

6. w przypadku nieobecności usprawiedliwionej dłuższej niż 10 dni, lub nieusprawiedliwionej dłuższej niż 3 dni brak możliwości zaliczenia ćwiczeń z chirurgii, co jest jednoznaczne z warunkowym dopuszczeniem do sesji egzaminacyjnej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 65 godzin więcej informacji
Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Chełstowska, Radosław Kowalewski
Prowadzący grup: Piotr Barański, Marta Berent, Paweł Białek, Ewa Choromańska, Piotr Gorczyca, Taras Grochowski, Wojciech Iwaniukowicz, Arkadiusz Janion, Radosław Kowalewski, Antoni Krajewski, Adriana Nowak, Jacek Opaliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Grosicka-Maciąg, Radosław Kowalewski
Prowadzący grup: Piotr Barański, Paweł Białek, Ewa Choromańska, Piotr Gorczyca, Taras Grochowski, Wojciech Iwaniukowicz, Arkadiusz Janion, Ewa Józefik, Radosław Kowalewski, Antoni Krajewski, Adriana Nowak, Jacek Opaliński, Piotr Pokorski, Małgorzata Truskolaska-Sarniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)