Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka laboratoryjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-DL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka laboratoryjna
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_B.U9, WMKL_C.U11, WMKL_C.U19, WMKL_E.W39, WMKL_E.W40, WMKL_E.W41, WMKL_E.U24

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu Biochemii z elementami chemii, fizjologii oraz patofizjologii

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu diagnostyka laboratoryjna jest zapoznanie studentów z najnowocześniejszą medycyną laboratoryjną - podstawowym narzędziem diagnostycznym lekarza praktyka. Student zostanie zapoznany z podstawami instrumentalnymi i metodologicznymi wykonywania badań laboratoryjnych, z możliwymi błędami przedanalitycznymi, pozna parametry laboratoryjne kluczowe w diagnostyce i monitorowaniu pacjentów oraz nauczy się analizować i interpretować wyniki badań laboratoryjnych.

Pełny opis:

Celem nauczania przedmiotu diagnostyka laboratoryjna jest zapoznanie studentów z nowoczesną medycyną laboratoryjną - podstawowym narzędziem diagnostycznym lekarza praktyka. Student pozna parametry laboratoryjne kluczowe w diagnostyce i monitorowaniu pacjentów oraz nauczy się analizować i interpretować wyniki badań laboratoryjnych. Przedmiot realizowany jest w semestrze zimowym na 4. roku kształcenia na kierunku lekarskim i obejmuje 26h seminariów i 14h ćwiczeń praktycznych - analiza przypadków klinicznych i wyników badań laboratoryjnych.

Szczegółowa tematyka zajęć w zakresie seminariów obejmuje następujące zagadnienia:

1. Rola diagnostyki laboratoryjnej we współczesnej medycynie, organizacja medycznego laboratorium diagnostycznego. Podstawowe pojęcia: problem zapewnienia jakości wyniku, pojęcie normy, wartości referencyjnych i metodyka badań.

2. Diagnostyka biochemiczna - podstawowe rodzaje badań biochemicznych i ich swoistość narządowa oraz zastosowanie kliniczne.

3. Diagnostyka hematologiczna cz.1: interpretacja morfologii krwi obwodowej, gospodarka Fe, nowoczesne parametry hematologiczne.

4. Diagnostyka hematologiczna cz.2: obraz mikroskopowy i badania laboratoryjne szpiku kostnego.

5. Podstawy serologii grup krwi i transfuzjologii.

6. Diagnostyka laboratoryjna chorób układu krzepnięcia.

7. Diagnostyka laboratoryjna chorób układu wewnątrzwydzielniczego.

8. Diagnostyka laboratoryjna chorób nowotworowych z uwzględnieniem diagnostyki genetycznej i molekularnej.

9. Diagnostyka biochemiczna w chorobach cywilizacyjnych. Badaniach przesiewowe i komercjalizacja badań laboratoryjnych: korzyści i zagrożenia.

10. Analityka ogólna i badania płynów z jam ciała.

11. Nowoczesna molekularna diagnostyka laboratoryjna w wybranych chorobach.

12. Badania laboratoryjne w zaburzeniach równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej organizmu.

13. Kolokwium ustne dopuszczające do egzaminu - omówienie wyników badań laboratoryjnych przez studenta.

Tematyka ćwiczeń:

1. Analiza i interpretacja wyników badań laboratoryjnych: biochemia i immunochemia.

2. Analiza i interpretacja wyników badań laboratoryjnych: hematologia.

3. Analiza i interpretacja wyników badań laboratoryjnych: układ krzepnięcia.

4. Analiza i interpretacja wyników badań laboratoryjnych: stany nagłe i stany zagrożenia życia.

5. Analiza i interpretacja wyników badań laboratoryjnych: badanie ogólne moczu, badania płynów z jam ciała.

6. Analiza i interpretacja wyników badań laboratoryjnych: wirusologia i toksykologia.

7. Serologia grup krwi - ćwiczenia praktyczne.

Literatura:

Podręcznik obowiązkowy:

Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej wyd.5 B. Solnica, A. Dembińska-Kieć, J.W. Naskalski lub wydania poprzednie.

Literatura dodatkowa:

Diagnostyka laboratoryjna pod redakcją naukowa Bogdana Solnicy

Badania laboratoryjne w hematologii B.Mariańska, J.Fabijańska-

Mitek, J.Windyga

Gazometria krwi tętniczej i równowaga kwasowo-zasadowa I.A. Hennessey, A.G. Japp

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy student zna:

WMKL_E.W39 - rodzaje materiałów biologicznych wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej i zasady pobierania materiału do badań;

WMKL_E.W40 - podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki laboratoryjnej;

WMKL_E.W41 - możliwości i ograniczenia badań laboratoryjnych w stanach nagłych;

W zakresie umiejętności student potrafi:

WMKL_E.U24 - interpretować wyniki badań laboratoryjnych i identyfikować przyczyny odchyleń od normy;

WMKL_B.U9 - obsługiwać proste przyrządy pomiarowe i oceniać dokładność wykonywanych pomiarów;

WMKL_C.U11 - powiązać obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami oznaczeń laboratoryjnych;

WMKL_C.U19 - interpretować wyniki badań toksykologicznych;

Metody i kryteria oceniania:

Do oceny kolokwium ustnego studentów stosowane są następujące kryteria:

- Ocena bardzo dobra (5): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu bardzo dobrym

- Ocena ponad dobra (4,5): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu ponad dobrym

- Ocena dobra (4): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia

i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu dobrym

- Ocena dość dobra (3,5): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu dość dobrym

- Ocena dostateczna (3): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu dostatecznym

Egzamin testowy oceniany jest wg następujących kryteriów:

<60% pkt – niedostateczny (2);

60-67% pkt – dostateczny (3);

68-75% pkt – dość dobry (3,5);

76-83% pkt – dobry (4,0);

84-91% pkt - ponad dobry (4,5);

92-100% pkt – bardzo dobry (5).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na wszystkich zajęciach oraz uzyskanie minimum oceny dostatecznej z kolokwium ustnego - analiza przypadku/ wyników badań laboratoryjnych pacjenta w oparciu o krótką epikryzę.

W ramach przedmiotu nie przewidziano egzaminu w terminie zerowym.

W przypadku nieobecności na zajęciach student musi odpowiedzieć z tematu w którym nie uczestniczył u koordynatora przedmiotu lub osoby przez niego wyznaczonej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Seminarium, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Chełstowska
Prowadzący grup: Beata Chełstowska, Agnieszka Częścik, Marzena Iwanowska, Adam Kaczmarek, Paweł Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu diagnostyka laboratoryjna jest zapoznanie studentów z najnowocześniejszą medycyną laboratoryjną - podstawowym narzędziem diagnostycznym lekarza praktyka. Student zostanie zapoznany z podstawami instrumentalnymi i metodologicznymi wykonywania badań laboratoryjnych, z możliwymi błędami przedanalitycznymi, pozna parametry laboratoryjne kluczowe w diagnostyce i monitorowaniu pacjentów oraz nauczy się analizować i interpretować wyniki badań laboratoryjnych.

Pełny opis:

Celem nauczania przedmiotu diagnostyka laboratoryjna jest zapoznanie studentów z nowoczesną medycyną laboratoryjną - podstawowym narzędziem diagnostycznym lekarza praktyka. Student pozna parametry laboratoryjne kluczowe w diagnostyce i monitorowaniu pacjentów oraz nauczy się analizować i interpretować wyniki badań laboratoryjnych. Przedmiot realizowany jest w semestrze zimowym na 4. roku kształcenia na kierunku lekarskim i obejmuje 26h seminariów i 14h ćwiczeń praktycznych - analiza przypadków klinicznych i wyników badań laboratoryjnych.

Szczegółowa tematyka zajęć w zakresie seminariów obejmuje następujące zagadnienia:

1. Rola diagnostyki laboratoryjnej we współczesnej medycynie, organizacja medycznego laboratorium diagnostycznego. Podstawowe pojęcia: problem zapewnienia jakości wyniku, pojęcie normy, wartości referencyjnych i metodyka badań.

2. Diagnostyka biochemiczna - podstawowe rodzaje badań biochemicznych i ich swoistość narządowa oraz zastosowanie kliniczne.

3. Diagnostyka hematologiczna cz.1: interpretacja morfologii krwi obwodowej, gospodarka Fe, nowoczesne parametry hematologiczne.

4. Diagnostyka hematologiczna cz.2: obraz mikroskopowy i badania laboratoryjne szpiku kostnego.

5. Podstawy serologii grup krwi i transfuzjologii.

6. Diagnostyka laboratoryjna chorób układu krzepnięcia.

7. Diagnostyka laboratoryjna chorób układu wewnątrzwydzielniczego.

8. Diagnostyka laboratoryjna chorób nowotworowych z uwzględnieniem diagnostyki genetycznej i molekularnej.

9. Diagnostyka biochemiczna w chorobach cywilizacyjnych. Badaniach przesiewowe i komercjalizacja badań laboratoryjnych: korzyści i zagrożenia.

10. Analityka ogólna i badania płynów z jam ciała.

11. Nowoczesna molekularna diagnostyka laboratoryjna w wybranych chorobach.

12. Badania laboratoryjne w zaburzeniach równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej organizmu.

13. Kolokwium ustne dopuszczające do egzaminu - omówienie wyników badań laboratoryjnych przez studenta.

Tematyka ćwiczeń:

1. Analiza i interpretacja wyników badań laboratoryjnych: biochemia i immunochemia.

2. Analiza i interpretacja wyników badań laboratoryjnych: hematologia.

3. Analiza i interpretacja wyników badań laboratoryjnych: układ krzepnięcia.

4. Analiza i interpretacja wyników badań laboratoryjnych: stany nagłe i stany zagrożenia życia.

5. Analiza i interpretacja wyników badań laboratoryjnych: badanie ogólne moczu, badania płynów z jam ciała.

6. Analiza i interpretacja wyników badań laboratoryjnych: wirusologia i toksykologia.

7. Serologia grup krwi - ćwiczenia praktyczne.

Literatura:

Podręcznik obowiązkowy:

Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej wyd.5 B. Solnica, A. Dembińska-Kieć, J.W. Naskalski lub wydania poprzednie.

Literatura dodatkowa:

Diagnostyka laboratoryjna pod redakcją naukowa Bogdana Solnicy

Badania laboratoryjne w hematologii B.Mariańska, J.Fabijańska-

Mitek, J.Windyga

Gazometria krwi tętniczej i równowaga kwasowo-zasadowa I.A. Hennessey, A.G. Japp

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Seminarium, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Chełstowska
Prowadzący grup: Beata Chełstowska, Agnieszka Częścik, Anita Gadziomska, Adam Kaczmarek, Paweł Kozłowski, Roman Pińkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu diagnostyka laboratoryjna jest zapoznanie studentów z najnowocześniejszą medycyną laboratoryjną - podstawowym narzędziem diagnostycznym lekarza praktyka. Student zostanie zapoznany z podstawami instrumentalnymi i metodologicznymi wykonywania badań laboratoryjnych, z możliwymi błędami przedanalitycznymi, pozna parametry laboratoryjne kluczowe w diagnostyce i monitorowaniu pacjentów oraz nauczy się analizować i interpretować wyniki badań laboratoryjnych.

Pełny opis:

Celem nauczania przedmiotu diagnostyka laboratoryjna jest zapoznanie studentów z nowoczesną medycyną laboratoryjną - podstawowym narzędziem diagnostycznym lekarza praktyka. Student pozna parametry laboratoryjne kluczowe w diagnostyce i monitorowaniu pacjentów oraz nauczy się analizować i interpretować wyniki badań laboratoryjnych. Przedmiot realizowany jest w semestrze zimowym na 4. roku kształcenia na kierunku lekarskim i obejmuje 26h seminariów i 14h ćwiczeń praktycznych - analiza przypadków klinicznych i wyników badań laboratoryjnych.

Szczegółowa tematyka zajęć w zakresie seminariów obejmuje następujące zagadnienia:

1. Rola diagnostyki laboratoryjnej we współczesnej medycynie, organizacja medycznego laboratorium diagnostycznego. Podstawowe pojęcia: problem zapewnienia jakości wyniku, pojęcie normy, wartości referencyjnych i metodyka badań.

2. Diagnostyka biochemiczna - podstawowe rodzaje badań biochemicznych i ich swoistość narządowa oraz zastosowanie kliniczne.

3. Diagnostyka hematologiczna cz.1: interpretacja morfologii krwi obwodowej, gospodarka Fe, nowoczesne parametry hematologiczne.

4. Diagnostyka hematologiczna cz.2: obraz mikroskopowy i badania laboratoryjne szpiku kostnego.

5. Podstawy serologii grup krwi i transfuzjologii.

6. Diagnostyka laboratoryjna chorób układu krzepnięcia.

7. Diagnostyka laboratoryjna chorób układu wewnątrzwydzielniczego.

8. Diagnostyka laboratoryjna chorób nowotworowych z uwzględnieniem diagnostyki genetycznej i molekularnej.

9. Diagnostyka biochemiczna w chorobach cywilizacyjnych. Badaniach przesiewowe i komercjalizacja badań laboratoryjnych: korzyści i zagrożenia.

10. Analityka ogólna i badania płynów z jam ciała.

11. Nowoczesna molekularna diagnostyka laboratoryjna w wybranych chorobach.

12. Badania laboratoryjne w zaburzeniach równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej organizmu.

13. Kolokwium ustne dopuszczające do egzaminu - omówienie wyników badań laboratoryjnych przez studenta.

Tematyka ćwiczeń:

1. Analiza i interpretacja wyników badań laboratoryjnych: biochemia i immunochemia.

2. Analiza i interpretacja wyników badań laboratoryjnych: hematologia.

3. Analiza i interpretacja wyników badań laboratoryjnych: układ krzepnięcia.

4. Analiza i interpretacja wyników badań laboratoryjnych: stany nagłe i stany zagrożenia życia.

5. Analiza i interpretacja wyników badań laboratoryjnych: badanie ogólne moczu, badania płynów z jam ciała.

6. Analiza i interpretacja wyników badań laboratoryjnych: wirusologia i toksykologia.

7. Serologia grup krwi - ćwiczenia praktyczne.

Literatura:

Podręcznik obowiązkowy:

Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej wyd.5 B. Solnica, A. Dembińska-Kieć, J.W. Naskalski lub wydania poprzednie.

Literatura dodatkowa:

Diagnostyka laboratoryjna pod redakcją naukowa Bogdana Solnicy

Badania laboratoryjne w hematologii B.Mariańska, J.Fabijańska-

Mitek, J.Windyga

Gazometria krwi tętniczej i równowaga kwasowo-zasadowa I.A. Hennessey, A.G. Japp

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)