Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka obrazowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-DO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka obrazowa
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_F.W10, WMKL_A.U04, WMKL_F.U7.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie podstaw fizycznych diagnostyki obrazowej, wskazań i przeciwwskazań dla przeprowadzania określonych badań obrazowych oraz symptomatologii radiologicznej określonych patologii.

Pełny opis:

Student przystępuje do zajęć przygotowany w oparciu o zalecaną literaturę podstawową oraz wiedzę na poziomie nauczania programowego I i II roku studiów dla kierunku lekarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem anatomii oraz fizjologii.

Seminaria odbywają się w postaci prezentacji multimedialnej, z omówieniem wybranych problemów w dyskusji ze studentami na bazie przygotowanego zanonimizowanego materiału dydaktycznego w postaci obrazów radiografii klasycznej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, ultrasonografii oraz cyfrowej angiografii subtrakcyjnej.

Ćwiczenia zakładają samodzielną pracą studenta i realizację zadań polegających na analizie ścieżki diagnostycznej pacjentów kierowanych do Zakładu Radiologii w trybie pilnym i planowym, z uwzględnienim pracy w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych. W trakcie zajęć student uzyskuje wiedzę dotyczącą roli danych klinicznych w procesie planowania badania i stawiania diagnozy, ochrony radiologicznej, wskazań i przeciwskazań do wykonywania określonych badań obrazowych, kwalifikacji do podania środków kontrastowych oraz pozycjonowania pacjenta i przebiegu badania. Student uzyskuje wiedzę w zakresie doboru odpowiedniego badania obrazowego w konkretnej sytuacji klinicznej oraz planowania właściwego protokołu badania dla odpowiedniego wskazania. Student uzyskuje umiejętność analizy jakości przeprowadzonych badań, różnicowania stanów fizjologicznych i patologii, oraz rozpoznawania typowego obrazu radiologicznego podstawowych jednostek chorobowych.

Program zajęć w podziale na 15 dni dydaktycznych - każdy z tematów przedstawiony w formie seminarium (2x45min.) oraz ćwiczeń (4x45min.).

1. Diagnostyka obrazowa i radiologia zabiegowa – wprowadzenie.

2. Diagnostyka obrazowa chorób jamy brzusznej.

3. Diagnostyka obrazowa chorób klatki piersiowej.

4. Diagnostyka ultrasonograficzna (cz. 1.).

5. Diagnostyka obrazowa układu moczowego i miednicy.

6. Diagnostyka obrazowa ośrodkowego układu nerwowego.

7. Diagnostyka obrazowa układu mięśniowo-szkieletowego.

8. Radiologia pediatryczna.

9. Diagnostyka ultrasonograficzna (cz. 2.).

10. Diagnostyka obrazowa stanów nagłych.

11. Diagnostyka obrazowa ośrodkowego układu nerwowego, głowy i szyi.

12. Diagnostyka obrazowa układu sercowo-naczyniowego.

13. Diagnostyka chorób sutka.

14. Diagnostyka ultrasonograficzna (cz.3.).

15. Radiologia interwencyjna, podsumowanie materiału, kolokwium.

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia oraz egzaminu jest obecność i czynny udział we wszystkich ujętych w programie zajęciach. Nieobecności muszą być odpracowane w innym terminie (z inną grupą) lub, o ile to niemożliwe ze względów organizacyjnych, zaliczone na warunkach określonych przez koordynatora przedmiotu.

Ze względu na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 oraz stosowne regulacje prawne zajęcia mogą być w całości lub części prowadzone z użyciem narzędzi umożliwiających kształcenie synchroniczne i asynchroniczne. Studenci będą mieli dostęp do niezbędnych narzędzi zarówno w trakcie zajęć, jak i w trakcie pracy własnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

,,Podręcznik radiologii”. W. Herring. Red. M. Sąsiadek. Edra Urban & Partner, 2020.

Literatura uzupełniająca:

,,Radiologia - diagnostyka obrazowa, Rtg, TK, USG, MR’’. B. Pruszyński, A. Cieszanowski. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014.

,,Diagnostyka Obrazowa w Traumatologii”. Raby N, Berman L, Morley S, de Lacey G. Red. J.Walecki, B.Mruk. Edra Urban & Partner, 2018.

,,Mózgowie. Obrazowanie, Patologia i Anatomia”. Osborn AG, Hedlund G, Salzman KL. Red. J. Walecki, R. Bogusławska-Walecka, B.Mruk. Medipage, 2021.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przedmiotowe efekty uczenia się określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2019 poz. 1573).

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie problematykę współcześnie wykorzystywanych badań obrazowych, w szczególności (kod efektu – WMKL_F.W10.):

- symptomatologię radiologiczną podstawowych chorób,

- metody instrumentalne i techniki obrazowe wykorzystywane do wykonywania

zabiegów medycznych,

- wskazania, przeciwwskazania i przygotowanie pacjenta do poszczególnych

rodzajów badań obrazowych oraz przeciwwskazania do stosowania środków

kontrastowych.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

- wnioskować o relacjach między strukturami anatomicznymi na podstawie przyżyciowych badań diagnostycznych, w szczególności z zakresu radiologii (zdjęcia przeglądowe, badania z użyciem środków kontrastowych, tomografia komputerowa i magnetyczny rezonans jądrowy) (kod efektu - WMKL_A.U04.),

- oceniać wynik badania radiologicznego w zakresie najczęstszych typów złamań,

szczególnie złamań kości długich (kod efektu - WMKL_F.U7.).

Opis nakładu pracy studenta w ECTS.

Przedmiot roczny z końcową liczbą punktów ECTS 6 w semestrze letnim.

Seminaria 30h = 1 ECTS.

Ćwiczenia 60h = 2 ECTS.

Praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, zaliczenia, egzaminu) 90h = 3 ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się w formie ustnej lub pisemnej w ostatnim dniu trzytygodniowego bloku zajęć – przeprowadzane przez koordynatora przedmiotu lub osobę wyznaczoną. Student ma prawo przystąpić do zaliczenia bloku zajęć w jednym terminie podstawowym i jednym dodatkowym terminie poprawkowym, którego formę i termin ustala koordynator przedmiotu. Nieuzyskanie zaliczenia skutkuje niedopuszczeniem studenta do egzaminu końcowego i niezaliczeniem przedmiotu.

Egzamin końcowy w formie testowej (test jednokrotnego wyboru) odbywa się w letniej sesji egzaminacyjnej. Zaliczenie przedmiotu uzyskuje student, który osiągnął przynajmniej 51% możliwych punktów. Oceny z egzaminu końcowego ustalane są na podstawie odsetka procentowego prawidłowych odpowiedzi, wg. skali: 50% pkt i mniej – 2,0; 51-60% pkt – 3,0; 61-70% pkt – 3,5; 71-80% pkt – 4,0; 81-90% pkt 4,5; 91-100% pkt – 5,0. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej (2,0), student ma jednokrotną możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego, którego formę i termin ustala koordynator przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Cwiczenia 2, 60 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Chełstowska, Bartosz Mruk
Prowadzący grup: Małgorzata Gołuch, Agnieszka Kwiatkowska-Miernik, Adam Lebiediew, Ilona Michałowska, Bartosz Mruk, Monika Popiel, Gabriela Półtorak-Szymczak, Katarzyna Sklinda, Jerzy Walecki, Robert Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Cwiczenia 2 - Zaliczenie
Seminarium - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Mruk
Prowadzący grup: Bartosz Mruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.