Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka lekarska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-EL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka lekarska
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_D.W16


WMKL_D.U13

WMKL_D.U14

WMKL_D.U15

WMKL_D.U16


WMKL_K01

WMKL_K02

WMKL_K03

WMKL_K07

Wymagania wstępne:

1. ogólna wiedza humanistyczna na poziomie szkoły średniej,

2. ogólna wiedza z zakresu fizjologii i patologii człowieka na poziomie szkoły średniej

Pełny opis:

Etyka medyczna to dziedzina wiedzy, która umożliwia optymalizację opieki zdrowotnej poprzez całościowe a nie ograniczone jedynie do

kwestii ściśle medycznych podejście do pacjenta i jego bliskich. Wykłady pozwalają na zapoznanie się z nieempiryczną dziedziną wiedzy

jaką jest etyka medyczna. Przedstawione są podstawowe kierunki etyki medycznej mające zastosowanie w opiece zdrowotnej. Studenci

poznają także narzędzia służące do praktycznej realizacji zasad etycznych np. procedurę świadomej zgody. Omawiane są kwestie

trudnych decyzji etycznych, dylematów moralnych, zasad etycznej współpracy wszystkich stron zaangażowanych w opiekę nad

pacjentem. Przedstawiane przypadki służą utrwalaniu wiedzy przekazanej w ramach wykładów i seminariów oraz nabyciu umiejętności w

zakresie postępowania etycznego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy: główne pojęcia, teorie, zasady etyczne służące jako ogólne ramy właściwego interpretowania i analizowania zagadnień moralno-medycznych;

W zakresie umiejętności: przestrzeganie wzorców etycznych w działaniach zawodowych, rozpoznawanie etycznego wymiaru decyzji medycznych i odróżnianie aspektów faktualnych od normatywnych, przestrzeganie praw pacjenta; wykazywanie odpowiedzialności za podnoszenie swoich kwalifikacji i za przekazywanie wiedzy innym.

W zakresie kompetencji: gotowość do przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta; nawiązania i utrzymania głębokiego i pełnego szacunku kontaktu z chorym; stawiania na pierwszym miejscu dobra chorego, uwzględniania w procesie postępowania terapeutycznego subiektywnych potrzeb i oczekiwań pacjenta wynikających z uwarunkowań społeczno-kulturowych.

Metody i kryteria oceniania:

PRACE PISEMNE SĄ SPRAWDZANE PROGRAMEM ANTYPLAGIATOWYM - WYKRYCIE PLAGIATU W PRACY STUDENCKIEJ BĘDZIE SKUTKOWAŁO AUTOMATYCZNYM OBNIŻENIEM OCENY Z CAŁYCH ZAJĘĆ O JEDEN STOPIEŃ i koniecznością przygotowania nowej pracy. Opóźnienia spowodowane tą sytuacją uniemożliwiające np. zdawanie w I terminie egzaminu będą traktowane jako nieusprawiedliwiona nieobecność.

Do zaliczenia wykładów - Obowiązkowa obecność na wykładach. Test pisemny z zakresu informacji przekazywanych podczas wykładów zdawany na ocenę.

Do zaliczenia seminariów: Obowiązkowa obecność na zajęciach, aktywne uczestniczenie w omawianiu zagadnień oceniane na bieżąco na oceny (a także przygotowanie prezentacji lub wypracowania).

Uczestniczenie w zajęciach wymaga skupienia i ciszy, niezaleznie od tego czy są prowadzone stacjonarnie czy też metodą nauczania zdalnego. Dlatego w czasie zajęć wykluczone jest przemieszczanie się lub przebywanie w gwarnych miejscach lub innych warunkach utrudniających skupienie i nie zapewniających ciszy. W czasie nauczania zdalnego osoba poproszona o zabranie głosu lub sama zgłaszająca się do wypowiedzi ma obowiązek właczenia kamery, aby wszyscy uczestnicy wykładu lub seminarium ją widzieli.

Jeśli zajęcia kończą się przed końcem semestru prowadzący w porozumieniu ze starostą roku może zaproponowac zdawanie egzaminu testowego w terminie zerowym przed terminem sesji egzaminacyjnej. Warunkiem takiego rozwiązania jest akceptacja tego wcześniejszego terminu przez wszystkie osoby z danego roku dopuszczone do egzaminu. Ten termin będzie traktowany jako I termin.

Osoby, które nie zgłoszą się na uzgodniony termin pierwszego podejścia do egzaminu (niezależnie od tego czy będzie to przed sesją czy w czasie sesji) jeśli ich nieobecność będzie usprawiedliwiona zdają egzamin w II terminie ale w sposób taki jak podczas egzaminu w I terminie. Jeśli natomiast ich nieobecność jest nieusprawiedliwiona otrzymują ocenę niedostateczną i powtórnie podchodzą do egzaminu w terminie II zgodnie ze sposobem przeprowadzania tego egzaminu w II terminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Czarkowski
Prowadzący grup: Marek Czarkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach: wykłady - 20 godzin, seminaria 10 godzin,

Praca własna: przygotowanie do zajęć seminaryjnych 10 godzin, do egzaminu testowego 15 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)