Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka medyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-EM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka medyczna
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki medyczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_D.W11

WMKL_D.W16

WMKL_D.U13

WMKL_D.U14

WMKL_K.02

WMKL_K.03

WMKL_K.04

Wymagania wstępne:

1. ogólna wiedza humanistyczna na poziomie szkoły średniej,


2. ogólna wiedza z zakresu fizjologii i patologii człowieka na poziomie szkoły średniej


3. wiedza z zakresu propedeutyki medycyny zdobyta na pierwszych semestrach studiów medycznych

Pełny opis:

Etyka medyczna to dziedzina wiedzy, która umożliwia optymalizację opieki zdrowotnej poprzez całościowe a nie ograniczone jedynie do kwestii ściśle medycznych podejście do pacjenta i jego bliskich. Wykłady pozwalają na zapoznanie się z nieempiryczną dziedziną wiedzy jaką jest etyka medyczna. Przedstawione są podstawowe kierunki etyki medycznej mające zastosowanie w opiece zdrowotnej. Studenci poznają także narzędzia służące do praktycznej realizacji zasad etycznych np. procedurę świadomej zgody. Omawiane są kwestie trudnych decyzji etycznych, dylematów moralnych, zasad etycznej współpracy wszystkich stron zaangażowanych w opiekę nad pacjentem. Przedstawiane przypadki służą utrwalaniu wiedzy przekazanej w ramach wykładów i seminariów oraz nabyciu umiejętności w zakresie postępowania etycznego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza (student/ka zna i rozumie):

W1 - główne pojęcia, teorie, zasady etyczne służące jako ogólne ramy właściwego interpretowania i analizowania zagadnień moralno-medycznych;

prawa pacjenta;

W2 - zasady etyczne pracy w zespole, prawidłowe relacje lekarz pacjent, lekarz-bliscy pacjenta, lekarz-pracownicy opieki zdrowotnej, lekarz-społeczeństwo;

W3- wzorce zawodowych postaw etycznych

Umiejętności (student/ka potrafi):

U1 - przestrzegać wzorców etycznych w działaniach zawodowych

U2 - rozpoznawać etyczny wymiar decyzji medycznych, odróżniać aspekty faktualne od normatywnych, wskazywać na czm polega spór etyczny lub konflikt interesów

U3 -przestrzegać praw pacjenta;

U4 - wykazywać odpowiedzialność za podnoszenie swoich kwalifikacji i przekazywanie wiedzy innym;

Kompetencje społeczne (student/ka jest gotów/owa do):

K1 - przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta;

K2 - nawiązania i utrzymania głębokiego i pełnego szacunku kontaktu z chorym;

K3 - stawiania na pierwszym miejscu dobra chorego;

K4 - stałego dokształcania się, mając świadomość własnych ograniczeń i potrzeb edukacyjnych oraz planowania własnej aktywności edukacyjnej;

K5 - uwzględniania w procesie postępowania terapeutycznego subiektywnych potrzeb i oczekiwań pacjenta wynikających z uwarunkowań społeczno-kulturowych,

Nakład pracy studenta:

Udział w wykładach: 15 godzin

Udział w seminariach: 15 godzin

Samodzielne przygotowanie się do seminariów: 15 godzin

Przygotowanie do egzaminu testowego: 10 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia wykładów - Test pisemny z zakresu informacji przekazywanych podczas wykładów na ocenę.

Do zaliczenia seminariów: Na ocenę przygotowanie prezentacji lub eseju na zadany temat (80%) + aktywność na zajęciach (20%) + obowiązkowa obecność na seminariach.

KRYTERIA OCENIANIA

Efekt uczenia się w zakresie wiedza:

Student/ka potrafi zdefiniować i wykorzystać podstawowe pojęcia, teorie, zasady etyczne oraz prawa pacjenta.

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna podstawowych pojęć, teorii, zasad oraz praw

Na ocenę 3 (dst.) – zna jedynie pojedyncze pojęcia, teorie, zasady oraz prawa

Na ocenę 4 (db.) – zna pojęcia, teorie, zasady oraz prawa i potrafi je porównać

Na ocenę 5 (bdb.) – zna pojęcia, teorie, zasady oraz prawa, potrafi je porównać i prawidłowo wybrać

Efekt uczenia się - w zakresie umiejętności:

Student/ka potrafi analizować, wybierać i uzasadniać etyczne sposoby postępowania w różnych sytuacjach zawodowych

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna podstawowych etycznych sposobów postępowania w różnych sytuacjach zawodowych

Na ocenę 3 (dst.) – zna jedynie pojedyncze etyczne sposoby postępowania w różnych sytuacjach zawodowych,

Na ocenę 4 (db.) – zna etyczne sposoby postępowania w różnych sytuacjach zawodowych, potrafi je porównywać i wybierać

Na ocenę 5 (bdb.) – zna etyczne sposoby postępowania w różnych sytuacjach zawodowych, potrafi je poprawnie wybierać oraz potrafi uzasadnić dokonany wybór

Efekt uczenia się - w zakresie kompetencji społecznych

Student/ka potrafi uwzględniać gradację norm i obowiązków etycznych tak aby decyzje podejmowane w zakresie opieki zdrowotnej jak najlepiej służyły dobru jednostkowemu lub społecznemu

Na ocenę 2 (ndst.) - nie posiada podstawowych kompetencji społecznych w zakresie gradacji norm i obowiązków etycznych

Na ocenę 3 (dst.) – zna jedynie podstawowe pojedyncze przykłady gradacji norm i obowiązków etycznych

Na ocenę 4 (db.) – zna gradację norm i obowiązków etycznych, potrafi je porównywać i wybierać

Na ocenę 5 (bdb.) – zna gradację norm i obowiązków etycznych, potrafi je poprawnie wybierać oraz potrafi uzasadnić dokonany wybór

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Czarkowski
Prowadzący grup: Marek Czarkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)