Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka medyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-EM-sem
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka medyczna
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_D.W11

WMKL_D.W16

WMKL_D.U13

WMKL_D.U14

WMKL_K.02

WMKL_K.03

WMKL_K.04

Skrócony opis:

Etyka medyczna to dziedzina wiedzy, która umożliwia optymalizację opieki zdrowotnej poprzez całościowe a nie ograniczone jedynie do kwestii ściśle medycznych podejście do pacjenta i jego bliskich.

Seminaria służą po pierwsze utrwalaniu przekazanej podczas wykładów wiedzy z zakresu etyki, po drugie praktycznemu przetestowaniu nabytych umiejętności i kwalifikacji społecznych podczas omawiania przypadków i dyskusji tematycznych. Po trzecie najbardziej aktywni studenci samodzielnie przygotowują i prezentują zadane tematy etyczne a pozostali uczestnicy seminarium mogą prowadzić dyskusję. W ten sposób wszyscy studenci doskonalą praktyczne umiejętności radzenia sobie z problemami etycznymi występującymi w opiece zdrowotnej. Zajęcia dotyczą nie tylko relacji lekarz-pacjent ale także relacji lekarz-lekarz oraz lekarz-inne podmioty zaangażowane w opiekę zdrowotną.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Łuków P. Pasierski T. Etyka medyczna z elementami filozofii, PZWL 2020

2. Kodeks Etyki Lekarskiej

3. Deklaracja Helsińska WMA,

4. Kubiak R. Prawo medyczne; CH Beck 2017

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1.Czarkowski M. Etyczno-medyczne aspekty początków ludzkiego życia. Studia bydgoskie, 2015, 9: 129-151.

2. Czarkowski M. Udział osób niezdolnych do wyrażenia zgody w badaniach naukowych w: Prawa człowieka a wyzwania bioetyczne związane z nowymi technologiami. Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2018, 47-60.

3. Czarkowski M. Pełnomocnik medyczny - pełniejsza realizacja zasady poszanowania autonomii pacjenta. w: A. Paprocka-Lipińska, R. Budziiński, Etyka w medycynie. Między teorią a praktyką. Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, 2016 str. 248-262.

4. Czarkowski M.: Kliniczne konsultacje etyczne w Polsce – potrzeby i ograniczenia. Med. Prakt., 2017; 11: 124–129

5. Czarkowski M. Dylematy bioetyczno-medyczne zapłodnienia in vitro w: Sinkiewicz W., Grabowski R. Początek ludzkiego życia – bioetyczne wyzwania i zagrożenia, Dom Wydawniczy Margrafsen, Bydgoszcz, 2016, str. 41-68.

6. Oświadczenie pro futuro jako nowa forma relacji pomiędzy rodziną pacjentem a lekarzem. Rozdział w monografii Oświadczenie pacjenta pro futuro jako problem medyczny, etyczny, teologiczny i prawny pod red. M. Machinek, M. Prusak, M. Zadorożny. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2020, str. 55-72

7. Czarkowski M. Etyka Lekarska. w: Majkowski J., Doroszewska A., Brzozowski T. Wyzwania XXI wieku. Ochrona zdrowia i kształcenie medyczne. Federacja Polskich Towarzystw Medycznych, Warszawa 2012, str. 55-72.

8. Czarkowski M. Zgoda na udział w badaniach klinicznych osób niezdolnych do jej wyrażenia. Prawo i medycyna 2014 3-4 (56-57); 91-106.

9. Czarkowski M. Aspekty światopoglądowe sprzeciwu sumienia. w: Sinkiewicz W., Grabowski R. Medyczne, etyczne i prawne aspekty sprzeciwu sumienia w praktyce medycznej. Dom Wydawniczy Margrafsen, Bydgoszcz, 2015, str. 141-156

10. Czarkowski M. Zasady prowadzenia badań naukowych z udziałem ludzi, w: Różyńska J., Hańska W. Bioetyka, Lex Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, str. 438-452.

11. Gert. B., Culver CM, Clouser Danner D, Bioetyka, Wydawnictwo Słowo/obraz/terytoria, 2006

12. Pawlikowski J. Ciało Ludzkie w badaniach naukowych i praktyce medycznej. PZWL, 2020.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza (student/ka zna i rozumie):

główne pojęcia, teorie, zasady etyczne służące jako ogólne ramy właściwego interpretowania i analizowania zagadnień moralno-medycznych;

prawa pacjenta;

zasady etyczne pracy w zespole;

Umiejętności (student/ka potrafi):

przestrzegać wzorców etycznych w działaniach zawodowych

rozpoznawać etyczny wymiar decyzji medycznych i odróżniać aspekty faktualne od normatywnych

przestrzegać praw pacjenta;

wykazywać odpowiedzialność za podnoszenie swoich kwalifikacji i przekazywanie wiedzy innym;

Kompetencje społeczne (student/ka jest gotów/owa do):

przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta;

nawiązania i utrzymania głębokiego i pełnego szacunku kontaktu z chorym;

stawiania na pierwszym miejscu dobra chorego;

stałego dokształcania się, mając świadomość własnych ograniczeń i potrzeb edukacyjnych oraz planowania własnej aktywności edukacyjnej;

uwzględniania w procesie postępowania terapeutycznego subiektywnych potrzeb i oczekiwań pacjenta wynikających z uwarunkowań społeczno-kulturowych,

Metody i kryteria oceniania:

Efekt kształcenia nr 1 - w zakresie wiedza:

Student/ka potrafi zdefiniować i wykorzystać podstawowe pojęcia, teorie, zasady etyczne oraz prawa pacjenta.

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna podstawowych pojęć, teorii, zasad oraz praw

Na ocenę 3 (dst.) – zna jedynie pojedyncze pojęcia, teorie, zasady oraz prawa

Na ocenę 4 (db.) – zna pojęcia, teorie, zasady oraz prawa i potrafi je porównać

Na ocenę 5 (bdb.) – zna pojęcia, teorie, zasady oraz prawa, potrafi je porównać i prawidłowo wybrać

Efekt kształcenia nr 2 - w zakresie umiejętności:

Student/ka potrafi analizować, wybierać i uzasadniać etyczne sposoby postępowania w różnych sytuacjach zawodowych

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna podstawowych etycznych sposobów postępowania w różnych sytuacjach zawodowych

Na ocenę 3 (dst.) – zna jedynie pojedyncze etyczne sposoby postępowania w różnych sytuacjach zawodowych,

Na ocenę 4 (db.) – zna etyczne sposoby postępowania w różnych sytuacjach zawodowych, potrafi je porównywać i wybierać

Na ocenę 5 (bdb.) – zna etyczne sposoby postępowania w różnych sytuacjach zawodowych, potrafi je poprawnie wybierać oraz potrafi uzasadnić dokonany wybór

Efekt kształcenia nr 3 - w zakresie kompetencji społecznych

Student/ka potrafi uwzględniać gradację norm i obowiązków etycznych tak aby decyzje podejmowane w zakresie opieki zdrowotnej jak najlepiej służyły dobru jednostkowemu lub społecznemu

Na ocenę 2 (ndst.) - nie posiada podstawowych kompetencji społecznych w zakresie gradacji norm i obowiązków etycznych

Na ocenę 3 (dst.) – zna jedynie podstawowe pojedyncze przykłady gradacji norm i obowiązków etycznych

Na ocenę 4 (db.) – zna gradację norm i obowiązków etycznych, potrafi je porównywać i wybierać

Na ocenę 5 (bdb.) – zna gradację norm i obowiązków etycznych, potrafi je poprawnie wybierać oraz potrafi uzasadnić dokonany wybór

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)