Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Epidemiologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-EO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Epidemiologia ogólna
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a726546796d4945a6a95a8c19f679c647%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=9c7ddb29-7aee-4f13-af06-534f3ee3cb88&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:WMKL_G.W01

WMKL_G.W02W,

MKL_G.W03

WMKL_E.W01

Skrócony opis:

Wprowadzenie do aktualnej wiedzy epidemiologicznej z zakresu czynników ryzyka i etiologicznych oraz postaci klinicznych zakażeń wraz z elementarną wiedzą epidemiologiczną (z uwagi na lokalizację oraz związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych). Ukształtowanie umiejętności w zakresie oceny ryzyka występowania zakażeń, zagrożeń z nimi związanych oraz sposobów ich prewencji, oceny wpływu organizacji pracy na występowanie zakażeń. Program zawiera podstawy merytoryczne prewencji zakażeń do praktycznych zajęć (w placówkach medycznych), które są bardzo ważne z perspektywy bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Pełny opis:

Z uwagi na wysokie ryzyko transmisji zakażeń przez osoby, rozpoczynającą edukację/pracę z materiałem biologicznym oraz pacjentami - jest konieczne wyposażenie studentów w odpowiednią wiedzę praktyczną z podstawami

teorii.

Zakres tematów:

Ad. 1. Wprowadzenie do epidemiologii w klinice

1) podstawowe definicje

2) metody pomiaru zjawisk zdrowotnych (badania i dane epidemiologiczne)

• Epidemiologia a medycyna kliniczna;

• Znaczenie epidemiologii w planowaniu i ewaluacji profilaktycznych programów zdrowotnych, zaleceń i rekomendacji (EBM);

• Znaczenie wnioskowania w epidemiologii:

o przyczynowe,

o statystyczne;

• Czynniki zakłócające prawidłowość badań:

o błędy przypadkowe i systematyczne,

o błędy pomiaru,

o błędy selekcji,

o metody eliminacji błędów;

• Gromadzenie danych epidemiologicznych,

• Podstawowe metody analizy danych epidemiologicznych (normy).

• Badania kliniczne

Ad. 2. Zakażenie związane z udzielaniem świadczeń medycznych:

• Podstawowe pojęcia i definicje;

• System zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych

• Zakażenia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

• Znaczenie higieny rąk personelu w rozprzestrzenianiu zakażeń szpitalnych;

• Czynniki ryzyka występowania i rozprzestrzeniania się zakażeń szpitalnych;

• Specyfika zakażeń szpitalnych w różnych typach oddziałów;

• Kluczowe działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się zakażeń szpitalnych:

o ocena ryzyka rozprzestrzenienia się zakażenia,

o przecięcie dróg szerzenia się zakażenia,

o rola diagnostyki mikrobiologicznej w działaniach przeciwepidemicznych,

o znaczenie procedur przeciwepidemicznych; przykłady podstawowych procedur,

o rola współpracy interdyscyplinarnej w minimalizowaniu ryzyka zakażenia;

• Szpitalne ognisko epidemiczne – podstawowe elementy dochodzenia;

• Zjawisko oporności drobnoustrojów na antybiotyki - zagrożenie dla życia pacjenta (racjonalna antybiotykoterapia).

1) Uwarunkowania prawne;

2) Definicje;

Podział zakażeń szpitalnych ze względu na:

1) Mechanizmy zakażenia:

a) endogenne,

b) egzogenne,

c) niesklasyfikowane;

2) Czas wystąpienia:

a) zakażenia wczesne,

b) zakażenia późne;

3) Postać i lokalizację:

a) zakażenia miejscowe,

b) zakażenia układowe,

c) zakażenia uogólnione.

Ad. 3. Zakażenia z perspektywy epidemiologii:

pacjent - grupy ryzyka i czynniki ryzyka, badania i analizy epidemiologiczne, ryzyko populacyjne etc.

a. zakażenia układów: moczowego-płciowego, oddechowego, pokarmowego

b. zakażenia ran oraz drogą kaniulacji naczyń

c. pacjenci wysokiego ryzyka (wiek, immunosupresja)

b. miejsce świadczeń medycznych i ryzyko zakażeń

B. Z uwagi na miejsca powstania zakażenia :

Specyfika zagrożeń z uwagi na procedury medyczne i profil pacjenta.

- Oddział intensywnej terapii (OIT):

- Pracownia endoskopii:

- Oddział dializ

- Oddziały zabiegowe

-Oddziała położniczo-ginekologiczny

4. Prewencja zakażeń i profilaktyka chorób zakaźnych

źródła zakażeń związane z:

- pacjentem – stan higieny/choroby,

- narzędziami i sprzętem – sposób postępowania po użyciu,

- personelem – infekcje, nie przestrzeganie procedur,

zapobieganie zakażeniom:

- dekontaminacja narzędzi,

- dekontaminacja sprzętu,

- sterylizacja narzędzi i materiału opatrunkowego,

- dekontaminacja rąk personelu;

profilaktyka chorób zakaźnych (czynna i bierna):

- szczepienia

- procedury poekspozycyjne

Literatura:

Zalecana literatura

1. Bauman –Popczyk, A. red. Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka, alfa-Medica Press, Bielsko Biała, 2014

2. Jędrychowski W.: Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010

3. Bzdęga J., Gębska - Kuczerowska A.: Epidemiologia w zdrowiu publicznym, PZWL, Warszawa, 2010

4. Dzierżanowska D.: Zakażenia szpitalne, alfa-Medica Press, Bielsko Biała, 2008

5. Strona edukacyjna projektu jestem świadom. http://www.hcv.pzh.gov.pl/Page/platforma-e-learningowa-1

6. Aktualnie obowiązujące akty prawne w zakresie ochrony przeciw chorobom zakaźnym

7. Strona internetowa GIS https://www.gov.pl/web/gis

8. http://antybiotyki.edu.pl/definicje-zakazen-zwiazanych-z-opieka-zdrowotna-hai-obowiazujace-od-1-stycznia-2016-r/

Literatura uzupełniająca

• www.pspe.pl (Zeszyty, aktualne informacje dla środowiska).

• www.microbiology.pl (wykłady Polskiego Stowarzyszenia Mikrobiologicznego, bieżące informacje w obszarze mikrobiologii).

• www.ptzs.org.pl (aktualne informacje Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych).

• http://ptwakc.org.pl/ (Polskiego Towarzystwa Wakcynologiczne)

• www.isap.sejm.gov.pl (bezpłatny dostęp do aktualnej i archiwalnej bazy polskich aktów prawnych).

• http://www.pteilchz.org.pl/ (Polskiego Towarzystwa Lekarzy Epidemiologów i Chorób Zakaźnych)

• www.ecdc.europa.eu (bieżące, bezpłatne aktualności w dziedzinie chorób zakaźnych i zakażeń w tym zakażeń szpitalnych).

• http://wwwnc.cdc.gov

• www. who.int/en/ (bieżące, bezpłatne aktualności w dziedzinie chorób zakaźnych i zakażeń).

• www.antybiotyki.edu.pl (Narodowy Program Ochrony Antybiotyków, rekomendacje i dokumenty w zakresie polityki antybiotykowej).

• Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej – podsumowanie, WHO, 2009 (dostępny na stronie http://www.cmj.org.pl

• Raporty tematyczne WHO: (dostępny na stronie WHO http://www.who.int)

publikacje rekomendowane (II)

- Schubert A., Czech M., Gębska-Kuczerowska A. Evaluation of economic effects of population ageing--methodology of estimating indirect costs.PrzeglEpidemiol. 2015;69(3):529-35, 637-42.

- Owczarek, A. J., Smertka, M., Jędrusik, P., Gębska-Kuczerowska, A., Chudek, J., Wojnicz, R. Computerized Systems SupportingClinicalDecision in Medicine, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 2018;56(1):107-120.

-Medical treatment in Poland. – analysis and models. Vol. I Oncology. Ed. Więckowaska B. Warsaw : Ministry of Health, Department of Analyses and Strategy, 2015. ISBN: 978-83-941589-3-4. Gębska-Kuczerowska A. Impact of socio-demographic factors on epidemiology of cancers. 37-51.

-Gębska-Kuczerowska A. Opieka nad osobami starszymi : przewodnik dla zespołu terapeutycznego, red. E. Krajewska-Kułak, M. Cybulski. PZWL. 2016. Starzenie się kobiet i mężczyzn – podobieństwa i różnice. 17-27. ISBN: 978-83-200-5100-1

-Gębska-Kuczerowska A. Rakow L, Gaber A, Kucharska I, Sujka J. „Zapobieganie zakażeniom HCV” jako przykład zintegrowanych działań w zdrowiu publicznym na rzecz ograniczenia zakażeń krwiopochodnych w Polsce. Pr. zb. pod red. MJ. Wysockiego, A. Zielińskiego, R. Gierczyńskiego. PZH, 2017, Edukacja pracowników medycznych i niemedycznych jako kluczowy element prewencji zakażeń krwiopochodnych .104-125. ISBN 978-83-89379-59-7

-Gębska-Kuczerowska A. Wysocki MJ, Paradowska-Stankiewicz I, Stec M, Juszczyk G. Ryzyko zakażeń krwiopochodnych z perspektywy zdrowia publicznego – raport z badania. [w] Aspekty systemowe i ekonomiczne WZW typu C w Polsce z perspektywy zdrowia publicznego. Warszawa : Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, 2017. 65-100. ISBN 978-83-89379-69-6

-Aspekty systemowe i ekonomiczne WZW typu C w Polsce z perspektywy zdrowia publicznego : praca zbiorowa. Pod red.: Wysocki MJ, Gierczyński J., Gębska-Kuczerowska A. Warszawa : Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, 2017. ISBN 978-83-89379-69-6

-Gębska-Kuczerowska, Anita et al. "The risk of blood-borne infections in Poland – opportunities and threats to public health, nationwide qualitative research." Ann Agric Environ Med., 2020. doi:10.26444/aaem/124709.

-Gębska-Kuczerowska, A.; Lahiri, S.; Gajda, R. Bridging the Gap between Theory, Practice, and Policy: A Decision-Making Process Based on Public Health Evidence Feasible in Multi-Stage Research on Biological Risk Factors in Poland. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 7657.

-Gębska-Kuczerowska, A.; Kucharska, I.; Segiet-Swiecicka, A.; Kuczerowski, M.; Gajda, R. Assessing Infection Risks among Clients and Staff Who Use Tattooing Services in Poland: An Observational Study. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 6620.

-Gębska Kuczerowska, A.; Błoński, A.; Kuczerowska, J.; Gajda, R. Strengths and Weaknesses in the Risk Management of Blood-Borne Infections: Qualitative Research in Public Health. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 6650.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Cel kształcenia: Wprowadzenie do epidemiologii klinicznej. Wprowadzenie do aktualnej wiedzy epidemiologicznej z zakresu czynników ryzyka i etiologicznych oraz postaci klinicznych zakażeń ( z uwagi na lokalizację oraz związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych). Ukształtowanie umiejętności w zakresie oceny ryzyka występowania zakażeń, zagrożeń z nimi związanych oraz sposobów ich prewencji, oceny wpływu organizacji pracy na występowanie zakażeń. Program stanowi podstawowy merytoryczne prewencji zakażeń do praktycznych zajęć (w placówkach medycznych).

w zakresie wiedzy:

-wskazuje akty prawne regulujące zakażenia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

-wymieni elementy wywiadu ukierunkowane na diagnostykę oraz prewencje zakażeń dot. poszczególnych układów: oddechowego, pokarmowego, moczowego, sercowo – naczyniowego.

-scharakteryzuje mechanizmy zakażeń,

-omówi najczęstsze zakażenia związane z czasem i miejscem ich występowania oraz grupami ryzyka,

w zakresie umiejętności umie:

-ocenić ryzyko zakażeń związane z procedurami medycznymi.

-dobrać metody prewencji zakażeń oraz minimalizacji ryzyka zakażeń,

w zakresie kompetencji społecznych:

-przestrzega praw pacjenta,

-przestrzega tajemnicy zawodowej,

0.5– udział w wykładach

0.5 – przygotowanie do egzaminu

Całkowita ECTS 1

Metody i kryteria oceniania:

Wykład- metoda dydaktyczna ( prezentacje multimedialne połaczone z wykładem, materiały wideo oraz prezentacje PPT)

Ocena -test końcowy w oparciu o materiał dydaktyczny zakresu całego przedmiotu (wykłady oraz seminaria) - test pytania zamknięte, jednokrotnego wyboru.

Samokształcenie;

- praca własna (np. przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury, powtarzanie materiału, prace domowe, aktywność na zajęciach itd.).

Termin "0"

-Test (zamknięty, jednokrotnego wyboru, puntacja zależna od wartości średniej, dla grupy powyżej 20 osób)

- Egzamin ustny (5 pytań otwartych do omówienia, dla grupy do 20 osób)

Termin " 1" Test (100 pyt., dla grupy powyżej 40 osób)

Skala ocen w oparciu o punktację uzyskaną w teście (1 termin):

91-100 bdb

81-90 db+

71-80 db

61-70 dst+

51-60 dst

0-50 ndst

Termin "2"

-Test (zamknięty, jednokrotnego wyboru, puntacja zależna od wartości średniej dla grupy powyżej 20 osób)

- Egzamin ustny (5 pytań otwartych do omówienia dla grupy do 20 osób)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Gębska-Kuczerowska
Prowadzący grup: Anita Gębska-Kuczerowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)