Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Epidemiologia w zdrowiu publicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-EwZP-fak
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Epidemiologia w zdrowiu publicznym
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru-kierunek lekarski
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Gębska-Kuczerowska, Małgorzata Tomaszewska-Kowalska
Prowadzący grup: Anita Gębska-Kuczerowska, Małgorzata Tomaszewska-Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

B.W29 ,C.W15, C.W40, E.W11, E.W33, B.U13, C.U15, C.U17, E.U20, E.U38


Wiedza

absolwent zna i rozumie:

- zasady prowadzenia badań naukowych, obserwacyjnych i doświadczalnych oraz badań in vitro służących rozwojowi medycyny;


- konsekwencje narażenia organizmu człowieka na różne czynniki chemiczne i biologiczne oraz zasady profilaktyki;


- problem lekooporności, w tym lekooporności wielolekowej;


- zagrożenia związane z hospitalizacją osób w podeszłym wieku;


- zasady postępowania w przypadku wykrycia choroby zakaźnej.


Umiejętności

absolwent potrafi:

- planować i wykonywać proste badania naukowe oraz interpretować ich wyniki i wyciągać wnioski;


- projektować schematy racjonalnej chemioterapii zakażeń, empirycznej i celowanej;


- posługiwać się informatorami farmaceutycznymi i bazami danych o produktach leczniczych;


¬- kwalifikować pacjenta do leczenia domowego i szpitalnego;


- prowadzić dokumentację medyczną pacjenta.
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium/Samokształcenie:

1. Podstawy epidemiologii,

2. Rodzaje badań naukowych;

3. Wymagania prawne w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych;

4. Epidemiologia zakażeń szpitalnych – definicje, postacie kliniczne zakażeń szpitalnych;

5. Czynniki ryzyka występowania i rozprzestrzeniania się zakażeń szpitalnych;

6. Źródła zakażeń szpitalnych;

7. Zapobieganie i zwalczenie zakażeń szpitalnych.

8. Dezynfekcja, dezynsekcja, sterylizacja.

9. Mechanizm i sposoby postępowania w zakażeniu krwi, zakażeniu ogólnoustrojowym, szpitalnym zapaleniu płuc, zakażeniu dróg moczowych i zakażeniu miejsca operowanego;

10. Standardy postępowania zapobiegającego zakażeniom szpitalnym i zakażeniom w innych miejscach podmiotu leczniczego ;

11. Higiena rąk i jej znaczenie w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym -monitorowanie realizacji procedur;

12. Procedury zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – dokumentowanie i monitorowanie realizacji procedur;

13. Dokumentowanie prowadzonych działań w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych:

14. Rola i zadania zespołu kontroli zakażeń szpitalnych w realizacji i wdrażaniu programów np.: ochrony antybiotyków;

15. Organizowanie, planowanie i doskonalenie metod pracy własnej w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń szpitalnych;

Pełny opis:

Seminarium/Samokształcenie:

1. Podstawy epidemiologii,

2. Rodzaje badań naukowych;

3. Wymagania prawne w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych;

4. Epidemiologia zakażeń szpitalnych – definicje, postacie kliniczne zakażeń szpitalnych;

5. Czynniki ryzyka występowania i rozprzestrzeniania się zakażeń szpitalnych;

6. Źródła zakażeń szpitalnych;

7. Zapobieganie i zwalczenie zakażeń szpitalnych.

8. Dezynfekcja, dezynsekcja, sterylizacja.

9. Mechanizm i sposoby postępowania w zakażeniu krwi, zakażeniu ogólnoustrojowym, szpitalnym zapaleniu płuc, zakażeniu dróg moczowych i zakażeniu miejsca operowanego;

10. Standardy postępowania zapobiegającego zakażeniom szpitalnym i zakażeniom w innych miejscach podmiotu leczniczego ;

11. Higiena rąk i jej znaczenie w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym -monitorowanie realizacji procedur;

12. Procedury zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – dokumentowanie i monitorowanie realizacji procedur;

13. Dokumentowanie prowadzonych działań w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych:

14. Rola i zadania zespołu kontroli zakażeń szpitalnych w realizacji i wdrażaniu programów np.: ochrony antybiotyków;

15. Organizowanie, planowanie i doskonalenie metod pracy własnej w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń szpitalnych;

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bzdęga J., Gębska-Kuczerowska A.: Epidemiologia w zdrowiu publicznym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

2. Bernatowska E., Grzesiowski P., Mikuć B.: Szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane od A do Z. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2021

3. Bulanda M., Wójkowska-Mach J.: Zakażenia w jednostkach opieki zdrowotnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016

4. Dzierżanowska D. (red.): Zakażenia szpitalne. α-Medica Press, Bielsko-Biała 2008

5. Dzierżoniowska D. (red.) Patogeny zakażeń szpitalnych Medica press Warszawa 2007.

6. Heczko P., Wójkowska – Mach.J. (red.): Zakażenia szpitalne. Podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016 Jędrychowski W.: Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010

7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

8. Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej – podsumowanie. WHO, 2009 (dostępny na stronie: http://www.cmj.org.pl)

9. Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses. Hughes RG, editor. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2008 Apr. Chapter 41. Preventing Health Care–Associated Infections. Amy S. Collins.

Spis zalecanych lektur

Publikacje i strony internetowe tematyczne, polecane przez prowadzącego podczas zajęć

Akty prawne (odzwierciedlające aktualny stan prawny):

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tomaszewska-Kowalska
Prowadzący grup: Małgorzata Tomaszewska-Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

C.W15, C.W40, E.W11, E.W33, C.U15, C.U17, E.U20, E.U38


Wiedza

absolwent zna i rozumie:- konsekwencje narażenia organizmu człowieka na różne czynniki chemiczne i biologiczne oraz zasady profilaktyki;


- problem lekooporności, w tym lekooporności wielolekowej;


- zagrożenia związane z hospitalizacją osób w podeszłym wieku;


- zasady postępowania w przypadku wykrycia choroby zakaźnej.


Umiejętności

absolwent potrafi:


- projektować schematy racjonalnej chemioterapii zakażeń, empirycznej i celowanej;


- posługiwać się informatorami farmaceutycznymi i bazami danych o produktach leczniczych;


¬- kwalifikować pacjenta do leczenia domowego i szpitalnego;


- prowadzić dokumentację medyczną pacjenta.
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium/Samokształcenie:

1. Podstawy epidemiologii,

2. Wymagania prawne w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych;

3. Epidemiologia zakażeń szpitalnych – definicje, postacie kliniczne zakażeń szpitalnych;

4. Czynniki ryzyka występowania i rozprzestrzeniania się zakażeń szpitalnych;

5. Źródła zakażeń szpitalnych;

6. Zapobieganie i zwalczenie zakażeń szpitalnych.

7. Dezynfekcja, dezynsekcja, sterylizacja.

8. Mechanizm i sposoby postępowania w zakażeniu krwi, zakażeniu ogólnoustrojowym, szpitalnym zapaleniu płuc, zakażeniu dróg moczowych i zakażeniu miejsca operowanego;

9. Standardy postępowania zapobiegającego zakażeniom szpitalnym i zakażeniom w innych miejscach podmiotu leczniczego ;

10. Procedury zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – dokumentowanie i monitorowanie realizacji procedur;

11. Dokumentowanie prowadzonych działań w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych:

12. Rola i zadania zespołu kontroli zakażeń szpitalnych w realizacji i wdrażaniu programów np.: ochrony antybiotyków;

13. Organizowanie, planowanie i doskonalenie metod pracy własnej w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń szpitalnych;

Pełny opis:

Seminarium/Samokształcenie:

1. Podstawy epidemiologii,

2. Wymagania prawne w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych;

3. Epidemiologia zakażeń szpitalnych – definicje, postacie kliniczne zakażeń szpitalnych;

4. Czynniki ryzyka występowania i rozprzestrzeniania się zakażeń szpitalnych;

5. Źródła zakażeń szpitalnych;

6. Zapobieganie i zwalczenie zakażeń szpitalnych.

7. Mechanizm i sposoby postępowania w zakażeniu krwi, zakażeniu ogólnoustrojowym, szpitalnym zapaleniu płuc, zakażeniu dróg moczowych i zakażeniu miejsca operowanego;

8. Standardy postępowania zapobiegającego zakażeniom szpitalnym i zakażeniom w innych miejscach podmiotu leczniczego ;

9. Procedury zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – dokumentowanie i monitorowanie realizacji procedur;

10. Dokumentowanie prowadzonych działań w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych:

11. Rola i zadania zespołu kontroli zakażeń szpitalnych w realizacji i wdrażaniu programów np.: ochrony antybiotyków;

12. Organizowanie, planowanie i doskonalenie metod pracy własnej w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń szpitalnych;

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bzdęga J., Gębska-Kuczerowska A.: Epidemiologia w zdrowiu publicznym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

2. Bernatowska E., Grzesiowski P., Mikuć B.: Szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane od A do Z. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2021

3. Bulanda M., Wójkowska-Mach J.: Zakażenia w jednostkach opieki zdrowotnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016

4. Dzierżanowska D. (red.): Zakażenia szpitalne. α-Medica Press, Bielsko-Biała 2008

5. Dzierżoniowska D. (red.) Patogeny zakażeń szpitalnych Medica press Warszawa 2007.

6. Heczko P., Wójkowska – Mach.J. (red.): Zakażenia szpitalne. Podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016 Jędrychowski W.: Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010

7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

8. Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej – podsumowanie. WHO, 2009 (dostępny na stronie: http://www.cmj.org.pl)

9. Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses. Hughes RG, editor. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2008 Apr. Chapter 41. Preventing Health Care–Associated Infections. Amy S. Collins.

Spis zalecanych lektur

Publikacje i strony internetowe tematyczne, polecane przez prowadzącego podczas zajęć

Akty prawne (odzwierciedlające aktualny stan prawny):

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)