Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Farmakologia kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-FK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Farmakologia kliniczna
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki medyczne

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WBKL_C.W35. zna główne mechanizmy działania leków oraz ich przemiany

w ustroju zależne od wieku;

WBKL_C.W36. określa wpływ procesów chorobowych na metabolizm i eliminację leków;

WBKL_C.W37. zna podstawowe zasady farmakoterapii;

WBKL_C.W38. zna ważniejsze działania niepożądane leków, w tym wynikające z ich interakcji;

WBKL_C.W39. rozumie problem lekooporności, w tym lekooporności wielolekowej;

WBKL_C.W40. zna wskazania do badań genetycznych w celu indywidualizacji farmakoterapii

WBKL_E.W10. zna i rozumie podstawowe zasady farmakoterapii chorób w wieku podeszłym;

WBKL_E.W40. wymienia wskazania do wdrożenia terapii monitorowanej;

WBKL_E.W41. definiuje podstawowe pojęcia farmakoekonomiczne;

Wymagania wstępne:

Znajomość wiedzy z farmakologii, biochemii, fizjologii i patofizjologii człowieka.

Zdane egzaminy z farmakologii z toksykologią, biochemii, fizjologii i patofizjologii

Skrócony opis:

Celem kursu farmakologii klinicznej jest nauczenie studentów kierunku lekarskiego

praktycznej wiedzy o racjonalnej terapii pacjenta w odniesieniu do określonych jednostek

chorobowych i sytuacji klinicznych. Podczas zajęć student, po zapoznaniu z etiopatogenezą,

symptomatyką oraz elementami diagnostyki wybranych schorzeń, potrafi zaproponować

Założenia i cele interwencję farmakoterapeutyczną. Nabywa wiedzę o mechanizmach działania leków, ich

efektywności, działaniach niepożądanych oraz interakcjach w określonych sytuacjach przedmiotu klinicznych. Rozpoznaje zagrożenia związane z polipragmazją. Student powinien umieć zaplanować farmakoterapię chorego w oparciu o obowiązujące standardy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej indywidualizację, dostosować dawkowanie, uwzględnić aspekty

farmakokinetyki, wskazania do monitorowania, przewidzieć niepożądane działania leków oraz interakcje lekowe. Student poznaje podstawowe zagadnienia z zakresu farmakoekonomiki

Pełny opis:

45 godzin wykładów

5 godzin seminariów

Wykłady:

Pojęcia z zakresu jakościowej i ilościowej interpretacji wyników badań klinicznych.

Ocena jakości dowodów naukowych skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii

Podstawowe pojęcia farmakoekonomiki i oceny technologii lekowych

Zasady prowadzenie porejestracyjnego nadzoru nad bezpieczeństwem leków Leki w okresie ciąży i laktacji

Odmienności działania leków u dzieci

Odmienności działania leków u osób w wieku podeszłym

Wybrane zagadnienia leczenia zaburzeń psychicznych dla nie-psychiatrów

Wybrane zagadnienia leczenia chorób neurologicznych dla nie-neurologów

Przedrejestracyjny system badań leków – zasady dobrej praktyki klinicznej i laboratoryjnej

Zastosowanie leków zgodnie z rejestracją i poza rejestracją. Formalne przygotowanie do eksperymentu medycznego i badania klinicznego

Terapia monitorowana stężeniami leków – wskazania i interpretacja wyników

Ogólne zasady modyfikacji farmakoterapii w niewydolności nerek lub wątroby

Zgłoszenie podejrzenia działania niepożądanego produktu leczniczego

Zgłoszenie incydentu z wyrobem medycznym

Zgłoszenie podejrzenia braku spełniania wymogów jakościowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Zgłoszenie niepożądanego odczynu poszczepiennego (adam Kobayashi

Podstawowe zasady leczenia chorób czynników ryzyka sercowo naczyniowego i przewlekłych zespołów wieńcowych

Podstawowe zasady leczenia niewydolności serca.

Podstawowe zasady leczenia migotania przedsionków i ogólne zasady leczenia innych zaburzeń rytmu serca

Podstawowe zasady leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Podstawowe zasady leczenia najczęstszych chorób przewodu pokarmowego, wątroby, dróg żółciowych i trzustki.

Racjonalna terapia przeciwbólowa

Farmakoterapia w wybranych nagłych stanach medycznych

Seminaria:

Empiryczne leczenie wybranych zakażeń o etiologii pozaszpitalnej. Podstawowe zasady leczenia zakażeń szpitalnych

Podstawowe zasady leczenia obturacyjnych chorób oskrzeli.

Literatura:

„Farmakologia Rang i Dale”

Red. (wydania polskiego): Okopień B., Mirowska-Guzel D.

Edra Urban & Partner, 2021

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WBKL_C.W35. zna główne mechanizmy działania leków oraz ich przemiany

w ustroju zależne od wieku;

WBKL_C.W36. określa wpływ procesów chorobowych na metabolizm i eliminację leków;

WBKL_C.W37. zna podstawowe zasady farmakoterapii;

WBKL_C.W38. zna ważniejsze działania niepożądane leków, w tym wynikające z ich interakcji;

WBKL_C.W39. rozumie problem lekooporności, w tym lekooporności wielolekowej;

WBKL_C.W40. zna wskazania do badań genetycznych w celu indywidualizacji farmakoterapii

WBKL_E.W10. zna i rozumie podstawowe zasady farmakoterapii chorób w wieku podeszłym;

WBKL_E.W40. wymienia wskazania do wdrożenia terapii monitorowanej;

WBKL_E.W41. definiuje podstawowe pojęcia farmakoekonomiczne;

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pierwszy termin

30 pytań testowych z jednym wariantem odpowiedzi

18-20 dostateczny

21-23 dostateczny +

23-25 dobry

26-28 dobry +

29-30 bardzo dobry

Egzamin poprawkowy odbywa się w formie testowej (zaliczenie jak powyżej) lub ustnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kobayashi
Prowadzący grup: Anna Antosik-Wójcińska, Adam Kobayashi, Dorota Lasota, Piotr Merks, Jacek Nasiłowski, Szymon Zawodnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

1. Rang i Dale. Farmakologia, wyd. 9 oryginalne z 2019 r, red. Ritter JM i wsp.; wyd II polskie, red. Mirowska-Guzel D. i Okopień B. Edra Urban & Partner, Wrocław 2021

1.Goodman and Gilman's the pharmacological basis of therapeutics, red. Brunton L i wsp., 13th Ed. , Mc-Graw –Hill Education - Europe, 2017. (via Biblioteka Uczelniana, zasoby, AccessMedicine dostępność na stronie: https://accessmedicine-1mhmedical-1com-1i0cpgkw7002f.han3.wum.edu.pl/book.aspx?bookID=2189) + wczesne udostępnienie 14 wydania (w wersji książkowej jeszcze niedostępne) na stronie: https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookID=3191#266698666

2. Basic and clinical pharmacology, red. Katzung BG i Vanderah TW, 15th Ed., Mc-Graw-Hill Education, 2021.

3 Clinical Pharmacology, red. Brown MJ i wsp., 12th Ed., Elsevier, 2018.

4. Wytyczne towarzystw naukowych wskazane w trakcie zajęć

5. Kodeks Etyki Lekarskiej https://nil.org.pl/uploaded_images/1574857770_kodeks-etyki-lekarskiej.pdf, 6. 6. Deklaracja Helsińska - https://nil.org.pl/uploaded_images/1575631646_deklaracja-helsinska-wma.pdf.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kobayashi
Prowadzący grup: Anna Antosik-Wójcińska, Aneta Górska-Kot, Adam Kobayashi, Dorota Lasota, Piotr Merks, Kinga Rutkowska, Radosław Sierpiński, Łukasz Szumowski, Szymon Zawodnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

45 godzin wykładów

5 godzin seminariów

15 godzin samokształcenie


Łącznie 3 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kursu farmakologii klinicznej jest nauczenie studentów kierunku lekarskiego

praktycznej wiedzy o racjonalnej terapii pacjenta w odniesieniu do określonych jednostek

chorobowych i sytuacji klinicznych. Podczas zajęć student, po zapoznaniu z etiopatogenezą,

symptomatyką oraz elementami diagnostyki wybranych schorzeń, potrafi zaproponować

Założenia i cele interwencję farmakoterapeutyczną. Nabywa wiedzę o mechanizmach działania leków, ich

efektywności, działaniach niepożądanych oraz interakcjach w określonych sytuacjach przedmiotu klinicznych. Rozpoznaje zagrożenia związane z polipragmazją. Student powinien umieć zaplanować farmakoterapię chorego w oparciu o obowiązujące standardy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej indywidualizację, dostosować dawkowanie, uwzględnić aspekty

farmakokinetyki, wskazania do monitorowania, przewidzieć niepożądane działania leków oraz interakcje lekowe. Student poznaje podstawowe zagadnienia z zakresu farmakoekonomiki

Pełny opis:

45 godzin wykładów

5 godzin seminariów

Wykłady:

Pojęcia z zakresu jakościowej i ilościowej interpretacji wyników badań klinicznych.

Ocena jakości dowodów naukowych skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii

Podstawowe pojęcia farmakoekonomiki i oceny technologii lekowych

Zasady prowadzenie porejestracyjnego nadzoru nad bezpieczeństwem leków Leki w okresie ciąży i laktacji

Odmienności działania leków u dzieci

Odmienności działania leków u osób w wieku podeszłym

Wybrane zagadnienia leczenia zaburzeń psychicznych dla nie-psychiatrów

Wybrane zagadnienia leczenia chorób neurologicznych dla nie-neurologów

Przedrejestracyjny system badań leków – zasady dobrej praktyki klinicznej i laboratoryjnej

Zastosowanie leków zgodnie z rejestracją i poza rejestracją. Formalne przygotowanie do eksperymentu medycznego i badania klinicznego

Terapia monitorowana stężeniami leków – wskazania i interpretacja wyników

Ogólne zasady modyfikacji farmakoterapii w niewydolności nerek lub wątroby

Zgłoszenie podejrzenia działania niepożądanego produktu leczniczego

Zgłoszenie incydentu z wyrobem medycznym

Zgłoszenie podejrzenia braku spełniania wymogów jakościowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Zgłoszenie niepożądanego odczynu poszczepiennego (adam Kobayashi

Podstawowe zasady leczenia chorób czynników ryzyka sercowo naczyniowego i przewlekłych zespołów wieńcowych

Podstawowe zasady leczenia niewydolności serca.

Podstawowe zasady leczenia migotania przedsionków i ogólne zasady leczenia innych zaburzeń rytmu serca

Podstawowe zasady leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Podstawowe zasady leczenia najczęstszych chorób przewodu pokarmowego, wątroby, dróg żółciowych i trzustki.

Racjonalna terapia przeciwbólowa

Farmakoterapia w wybranych nagłych stanach medycznych

Seminaria:

Empiryczne leczenie wybranych zakażeń o etiologii pozaszpitalnej. Podstawowe zasady leczenia zakażeń szpitalnych

Podstawowe zasady leczenia obturacyjnych chorób oskrzeli.

Literatura:

1. Rang i Dale. Farmakologia, wyd. 9 oryginalne z 2019 r, red. Ritter JM i wsp.; wyd II polskie, red. Mirowska-Guzel D. i Okopień B. Edra Urban & Partner, Wrocław 2021

1.Goodman and Gilman's the pharmacological basis of therapeutics, red. Brunton L i wsp., 13th Ed. , Mc-Graw –Hill Education - Europe, 2017. (via Biblioteka Uczelniana, zasoby, AccessMedicine dostępność na stronie: https://accessmedicine-1mhmedical-1com-1i0cpgkw7002f.han3.wum.edu.pl/book.aspx?bookID=2189) + wczesne udostępnienie 14 wydania (w wersji książkowej jeszcze niedostępne) na stronie: https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookID=3191#266698666

2. Basic and clinical pharmacology, red. Katzung BG i Vanderah TW, 15th Ed., Mc-Graw-Hill Education, 2021.

3 Clinical Pharmacology, red. Brown MJ i wsp., 12th Ed., Elsevier, 2018.

4. Wytyczne towarzystw naukowych wskazane w trakcie zajęć

5. Kodeks Etyki Lekarskiej https://nil.org.pl/uploaded_images/1574857770_kodeks-etyki-lekarskiej.pdf, 6. 6. Deklaracja Helsińska - https://nil.org.pl/uploaded_images/1575631646_deklaracja-helsinska-wma.pdf.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kobayashi
Prowadzący grup: Adam Kobayashi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)