Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Farmakologia z toksykologią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-FzT-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Farmakologia z toksykologią
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WBKL_C.W35.

WBKL_C.W36.

WBKL_C.W37.

WBKL_C.W38.

WBKL_C.W39.

WBKL_C.W40.

WBKL_C.W41.

WBKL_C.W42.

WBKL_C.W43.

WBKL_C.W44.

WBKL_C.W45.

Wymagania wstępne:

Znajomość fizjologii i patofizjologii człowieka, biochemii, oraz anatomii i anatomii patologicznej człowieka.

Zdane egzaminy z biochemii, fizjologii i patofizjologii, anatomii, histologii, anatomii patologicznej

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu Farmakologia i toksykologia jest nabycie wiedzy o grupach leków stosowanych w terapii rozmaitych schorzeń.

Podczas zajęć student powinien zapoznać się z charakterystyką poszczególnych leków, ze szczególnym uwzględnieniem wskazaniami i przeciwwskazaniami do ich stosowania, interakcjami zachodzącymi pomiędzy poszczególnymi lekami, a także działaniami niepożądanymi oraz objawami i postępowaniem w przypadku przedawkowania leku.

Omawiane są zasady farmakoterapii poszczególnych schorzeń

Omawiane są odrębności farmakoterapii w poszczególnych grupach wiekowych, oraz u kobiet w ciąży.

Omawiane są też podstawowe zagadnienia z toksykologii ze szczególnym uwzględnieniem leczenia zatruć

Pełny opis:

W1. Podstawowe pojęcia w farmakologii

W2. Wiarygodne źródła wiedzy o lekach

W3. Farmakokinetyka cz. 1

W4. Farmakokinetyka cz. 2

W5. Farmakodynamika – podstawowe pojęcia

W6. Leki biotechnologiczne

W7. Leki stosowane w anestezjologii

W8. Leki stosowane w alergiach. Leki przeciwhistaminowe

W9. Leki w chorobach przewodu pokarmowego

W10. Farmakoterapia w neurologii cz. 1

W11. Farmakoterapia w neurologii cz. 2

W12. Opioidy

W13. Immunofarmakologia

W14. Płyny infuzyjne i leki w dyselektrolitemiach.

W15. Zasady leczenia zaburzeń psychicznych

S1. Hormony – wybrane zagadnienia (glikokortykosteroidy, aldosteron i jego

S2. Antykoncepcja hormonalna, hormonalna terapia zastępcza, hiperprolaktynemia Leki w chorobach tarczycy i innych zaburzeniach endokrynnych

S3. Leki stosowane w terapii cukrzycy cz.1

S4. Leki stosowane w terapii cukrzycy cz.2

S5. Leki psychotropowe – cz. 1: leki przeciwdepresyjne, leki normotymizujące

S6. Leki psychotropowe – cz. 2: leki przeciwlękowe, leki nasenne, neuroleptyki

C1 Receptura

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Farmakologia Rang i Dale. wyd. polskie 9. Red. naukowa: B. Okopień, D Miirowska-Guzel . wyd. Edra Urban & Partner

Literatura uzupełniająca:

Farmakologia Goodmanna i Gilmana. red. W Buczko. Wyd. Czelej

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WBKL_C.W35. zna główne mechanizmy działania leków oraz ich przemiany

w ustroju zależne od wieku;

WBKL_C.W36. określa wpływ procesów chorobowych na metabolizm i eliminację leków;

WBKL_C.W37. zna podstawowe zasady farmakoterapii;

WBKL_C.W38. zna ważniejsze działania niepożądane leków, w tym wynikające z ich interakcji;

WBKL_C.W39. rozumie problem lekooporności, w tym lekooporności wielolekowej;

WBKL_C.W40. zna wskazania do badań genetycznych w celu indywidualizacji farmakoterapii;

WBKL_C.W41. zna podstawowe kierunki rozwoju terapii, w szczególności możliwości terapii komórkowej, terapii genowej i celowanej

w określonych chorobach;

WBKL_C.W42. zna podstawowe pojęcia z toksykologii ogólnej;

WBKL_C.W43. zna grupy leków, których nadużywanie może prowadzić do zatruć;

WBKL_C.W44. zna objawy najczęściej występujących ostrych zatruć, w tym alkoholami, narkotykami, substancjami psychoaktywnymi, metalami ciężkimi oraz wybranymi grupami leków;

WBKL_C.W45. zna podstawowe zasady postępowania diagnostycznego

w zatruciach;

WBKL_C.U13. wykonuje proste obliczenia

farmakokinetyczne;

WBKL_C.U14. dobiera leki w odpowiednich dawkach w

celu korygowania zjawisk patologicznych w

ustroju i w poszczególnych narządach;

WBKL_C.U15. projektuje schemat racjonalnej

chemioterapii zakażeń, empirycznej i

celowanej;

WBKL_C.U16. potrafi poprawnie przygotować zapisy

wszystkich form recepturowych substancji

leczniczych;

WBKL_C.U17. posługuje się informatorami

farmaceutycznymi i bazami danych o

produktach leczniczych;

WBKL_C.U18. potrafi oszacować niebezpieczeństwo

toksykologiczne

w określonych grupach wiekowych oraz w

stanach niewydolności wątroby i nerek, a

także zapobiegać zatruciom lekami;

WBKL_C.U19. interpretuje wyniki badań

toksykologicznych.

WBKL_K04. posiada świadomość własnych ograniczeń i

umiejętność stałego dokształcania się.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą dopuszczenia do egzaminu jest obecność na wszystkich ćwiczeniach, seminariach i wykładach oraz zaliczenie dwóch kolokwiów w formie testu jednokrotnego wyboru, jednego w semestrze zimowym, drugiego w semestrze letnim. Minimalny próg zaliczenia kolokwiów to 60% prawidłowych odpowiedzi.

Testy na kolokwium mają po 30 pytań z jednym wariantem odpowiedzi

18-20 dostateczny

21-23 dostateczny +

23-25 dobry

26-28 dobry +

29-30 bardzo dobry

Możliwe jest zwolnienie z egzaminu. Warunkiem jest uzyskanie średniej liczby prawidłowych odpowiedzi z kolokwiów 90% lub wyższej.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest egzamin testowy złożony ze 100 pytań jednokrotnego wyboru, odbywający się w sesji letniej.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie minimum 60% prawidłowych odpowiedzi.

>93% ocena bardzo dobra

85-92% ocena dobra+

77-84% ocena dobra

69-76% ocena dostateczna plus+

60-68% ocena dostateczna

<60% ocena niedostateczna, brak zaliczenia przedmiotu.

Egzamin poprawkowy odbędzie się w formie ustnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kobayashi
Prowadzący grup: Agnieszka Kamińska, Adam Kobayashi, Piotr Merks, Anna Nasiłowska, Jacek Nasiłowski, Paweł Piątkiewicz, Artur Rogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 2 godzin więcej informacji
Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kobayashi
Prowadzący grup: Adam Kobayashi, Piotr Merks, Jacek Nasiłowski, Paweł Piątkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykłady - 30 godzin

ćwiczenia - 2 godziny

seminaria - 18 godzin

Samokształcenie - 25 godzin


ECTS - 3 pkt.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu Farmakologia i toksykologia jest nabycie wiedzy o grupach leków stosowanych w terapii rozmaitych schorzeń.

Podczas zajęć student powinien zapoznać się z charakterystyką poszczególnych leków, ze szczególnym uwzględnieniem wskazaniami i przeciwwskazaniami do ich stosowania, interakcjami zachodzącymi pomiędzy poszczególnymi lekami, a także działaniami niepożądanymi oraz objawami i postępowaniem w przypadku przedawkowania leku.

Omawiane są zasady farmakoterapii poszczególnych schorzeń

Omawiane są odrębności farmakoterapii w poszczególnych grupach wiekowych, oraz u kobiet w ciąży.

Omawiane są też podstawowe zagadnienia z toksykologii ze szczególnym uwzględnieniem leczenia zatruć

Pełny opis:

W1. Podstawowe pojęcia w farmakologii

W2. Wiarygodne źródła wiedzy o lekach

W3. Farmakokinetyka cz. 1

W4. Farmakokinetyka cz. 2

W5. Farmakodynamika – podstawowe pojęcia

W6. Leki biotechnologiczne

W7. Leki stosowane w anestezjologii

W8. Leki stosowane w alergiach. Leki przeciwhistaminowe

W9. Leki w chorobach przewodu pokarmowego

W10. Farmakoterapia w neurologii cz. 1

W11. Farmakoterapia w neurologii cz. 2

W12. Opioidy

W13. Immunofarmakologia

W14. Płyny infuzyjne i leki w dyselektrolitemiach.

W15. Zasady leczenia zaburzeń psychicznych

S1. Hormony – wybrane zagadnienia (glikokortykosteroidy, aldosteron i jego

S2. Antykoncepcja hormonalna, hormonalna terapia zastępcza, hiperprolaktynemia Leki w chorobach tarczycy i innych zaburzeniach endokrynnych

S3. Leki stosowane w terapii cukrzycy cz.1

S4. Leki stosowane w terapii cukrzycy cz.2

S5. Leki psychotropowe – cz. 1: leki przeciwdepresyjne, leki normotymizujące

S6. Leki psychotropowe – cz. 2: leki przeciwlękowe, leki nasenne, neuroleptyki

C1 Receptura

Literatura:

Farmakologia Rang i Dale. wyd. polskie 9. Red. naukowa: B. Okopień, D Miirowska-Guzel . wyd. Edra Urban & Partner

Farmakologia Goodmanna i Gilmana. red. W Buczko. Wyd. Czelej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 2 godzin więcej informacji
Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kobayashi
Prowadzący grup: Bożena Buraczewska-Leszczyńska, Karina Dunovska, Adam Kobayashi, Dorota Lasota, Wojciech Majkusiak, Piotr Merks, Paweł Piątkiewicz, Kinga Rutkowska, Aneta Zwierzchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykłady - 30 godzin

ćwiczenia - 2 godziny

seminaria - 18 godzin

Samokształcenie - 25 godzin


ECTS - 0 pkt.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu Farmakologia i toksykologia jest nabycie wiedzy o grupach leków stosowanych w terapii rozmaitych schorzeń.

Podczas zajęć student powinien zapoznać się z charakterystyką poszczególnych leków, ze szczególnym uwzględnieniem wskazaniami i przeciwwskazaniami do ich stosowania, interakcjami zachodzącymi pomiędzy poszczególnymi lekami, a także działaniami niepożądanymi oraz objawami i postępowaniem w przypadku przedawkowania leku.

Omawiane są zasady farmakoterapii poszczególnych schorzeń

Omawiane są odrębności farmakoterapii w poszczególnych grupach wiekowych, oraz u kobiet w ciąży.

Omawiane są też podstawowe zagadnienia z toksykologii ze szczególnym uwzględnieniem leczenia zatruć

Pełny opis:

W1. Podstawowe pojęcia w farmakologii

W2. Wiarygodne źródła wiedzy o lekach

W3. Farmakokinetyka cz. 1

W4. Farmakokinetyka cz. 2

W5. Farmakodynamika – podstawowe pojęcia

W6. Leki biotechnologiczne

W7. Leki stosowane w anestezjologii

W8. Leki stosowane w alergiach. Leki przeciwhistaminowe

W9. Leki w chorobach przewodu pokarmowego

W10. Farmakoterapia w neurologii cz. 1

W11. Farmakoterapia w neurologii cz. 2

W12. Opioidy

W13. Immunofarmakologia

W14. Płyny infuzyjne i leki w dyselektrolitemiach.

W15. Zasady leczenia zaburzeń psychicznych

S1. Hormony – wybrane zagadnienia (glikokortykosteroidy, aldosteron i jego

S2. Antykoncepcja hormonalna, hormonalna terapia zastępcza, hiperprolaktynemia Leki w chorobach tarczycy i innych zaburzeniach endokrynnych

S3. Leki stosowane w terapii cukrzycy cz.1

S4. Leki stosowane w terapii cukrzycy cz.2

S5. Leki psychotropowe – cz. 1: leki przeciwdepresyjne, leki normotymizujące

S6. Leki psychotropowe – cz. 2: leki przeciwlękowe, leki nasenne, neuroleptyki

C1 Receptura

Literatura:

Farmakologia Rang i Dale. wyd. polskie 9. Red. naukowa: B. Okopień, D Miirowska-Guzel . wyd. Edra Urban & Partner

Farmakologia Goodmanna i Gilmana. red. W Buczko. Wyd. Czelej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 2 godzin więcej informacji
Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kobayashi
Prowadzący grup: Adam Kobayashi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)