Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Farmakologia z toksykologią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-FzT-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Farmakologia z toksykologią
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.50 LUB 9.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WBKL_C.W35.

WBKL_C.W36.

WBKL_C.W37.

WBKL_C.W38.

WBKL_C.W39.

WBKL_C.W40.

WBKL_C.W41.

WBKL_C.W42.

WBKL_C.W43.

WBKL_C.W44.

WBKL_C.W45.

Wymagania wstępne:

Znajomość fizjologii i patofizjologii człowieka, biochemii, oraz anatomii i anatomii patologicznej człowieka.

Zdane egzaminy z biochemii, fizjologii i patofizjologii, anatomii, histologii, anatomii patologicznej

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu Farmakologia i toksykologia jest nabycie wiedzy o grupach leków stosowanych w terapii rozmaitych schorzeń.

Podczas zajęć student powinien zapoznać się z charakterystyką poszczególnych leków, ze szczególnym uwzględnieniem wskazaniami i przeciwwskazaniami do ich stosowania, interakcjami zachodzącymi pomiędzy poszczególnymi lekami, a także działaniami niepożądanymi oraz objawami i postępowaniem w przypadku przedawkowania leku.

Omawiane są zasady farmakoterapii poszczególnych schorzeń

Omawiane są odrębności farmakoterapii w poszczególnych grupach wiekowych, oraz u kobiet w ciąży.

Omawiane są też podstawowe zagadnienia z toksykologii ze szczególnym uwzględnieniem leczenia zatruć

Pełny opis:

W1. Farmakoprofilaktyka przeciwinfekcyjna

W2. Racjonalny wybór leków przeciwinfekcyjnych

W3. Leki przeciwgrzybicze (J. Nasiłowski)

W4. Leki przeciwwirusowe. Leki przeciwpasożytnicze

W5. Leki wpływające na układ współczulny.

W6. Leki wpływające na układ współczulny.

W7. Farmakoterapia otyłości i zaburzeń gospodarki lipidowej

W8. Leczenie chorób tarczycy i innych zaburzeń hormonalnych

W9. Leki reaumatologiczne. Leczenie zaburzeń metabolicznych kości

W10. Zasady chemioterapii nowotworowej

W11. Leki fibrynolityczne i przeciwpłytkowe

W12. Leki przeciwprątkowe

W13. Leki w chorobach układu oddechowego

W14. Toksykologia

W15. Toksykologia

S1. NLPZ

S2. Antybiotyki cz. 1

S3. Antybiotyki cz. 2

S4. Leki wpływające na hemostazę

S5. Leki w chorobach serca cz. 1

S6. Leki w chorobach serca cz. 2

C1. Zasady leczenia chorób sercowo-naczyniowych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Farmakologia Rang i Dale. wyd. polskie 9. Red. naukowa: B. Okopień, D Miirowska-Guzel . wyd. Edra Urban & Partner

Literatura uzupełniająca:

Farmakologia Goodmanna i Gilmana. red. W Buczko. Wyd. Czelej

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WBKL_C.W35. zna główne mechanizmy działania leków oraz ich przemiany

w ustroju zależne od wieku;

WBKL_C.W36. określa wpływ procesów chorobowych na metabolizm i eliminację leków;

WBKL_C.W37. zna podstawowe zasady farmakoterapii;

WBKL_C.W38. zna ważniejsze działania niepożądane leków, w tym wynikające z ich interakcji;

WBKL_C.W39. rozumie problem lekooporności, w tym lekooporności wielolekowej;

WBKL_C.W40. zna wskazania do badań genetycznych w celu indywidualizacji farmakoterapii;

WBKL_C.W41. zna podstawowe kierunki rozwoju terapii, w szczególności możliwości terapii komórkowej, terapii genowej i celowanej

w określonych chorobach;

WBKL_C.W42. zna podstawowe pojęcia z toksykologii ogólnej;

WBKL_C.W43. zna grupy leków, których nadużywanie może prowadzić do zatruć;

WBKL_C.W44. zna objawy najczęściej występujących ostrych zatruć, w tym alkoholami, narkotykami, substancjami psychoaktywnymi, metalami ciężkimi oraz wybranymi grupami leków;

WBKL_C.W45. zna podstawowe zasady postępowania diagnostycznego

w zatruciach;

WBKL_C.U13. wykonuje proste obliczenia

farmakokinetyczne;

WBKL_C.U14. dobiera leki w odpowiednich dawkach w

celu korygowania zjawisk patologicznych w

ustroju i w poszczególnych narządach;

WBKL_C.U15. projektuje schemat racjonalnej

chemioterapii zakażeń, empirycznej i

celowanej;

WBKL_C.U16. potrafi poprawnie przygotować zapisy

wszystkich form recepturowych substancji

leczniczych;

WBKL_C.U17. posługuje się informatorami

farmaceutycznymi i bazami danych o

produktach leczniczych;

WBKL_C.U18. potrafi oszacować niebezpieczeństwo

toksykologiczne

w określonych grupach wiekowych oraz w

stanach niewydolności wątroby i nerek, a

także zapobiegać zatruciom lekami;

WBKL_C.U19. interpretuje wyniki badań

toksykologicznych.

WBKL_K04. posiada świadomość własnych ograniczeń i

umiejętność stałego dokształcania się.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą dopuszczenia do egzaminu jest obecność na wszystkich ćwiczeniach, seminariach i wykładach oraz zaliczenie dwóch kolokwiów w formie testu jednokrotnego wyboru, jednego w semestrze zimowym, drugiego w semestrze letnim. Minimalny próg zaliczenia kolokwiów to 60% prawidłowych odpowiedzi.

Testy na kolokwium mają po 30 pytań z jednym wariantem odpowiedzi

18-20 dostateczny

21-23 dostateczny +

23-25 dobry

26-28 dobry +

29-30 bardzo dobry

Możliwe jest zwolnienie z egzaminu. Warunkiem jest uzyskanie średniej liczby prawidłowych odpowiedzi z kolokwiów 90% lub wyższej.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest egzamin testowy złożony ze 100 pytań jednokrotnego wyboru, odbywający się w sesji letniej.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie minimum 60% prawidłowych odpowiedzi.

>93% ocena bardzo dobra

85-92% ocena dobra+

77-84% ocena dobra

69-76% ocena dostateczna plus+

60-68% ocena dostateczna

<60% ocena niedostateczna, brak zaliczenia przedmiotu.

Egzamin poprawkowy odbędzie się w formie ustnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kobayashi
Prowadzący grup: Adam Kobayashi, Jacek Nasiłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 2 godzin więcej informacji
Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kobayashi
Prowadzący grup: Adam Kobayashi, Dorota Lasota, Jacek Nasiłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykłady - 30 godzin

ćwiczenia - 2 godziny

seminaria - 18 godzin

Samokształcenie - 25 godzin


ECTS - 3 pkt.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu Farmakologia i toksykologia jest nabycie wiedzy o grupach leków stosowanych w terapii rozmaitych schorzeń.

Podczas zajęć student powinien zapoznać się z charakterystyką poszczególnych leków, ze szczególnym uwzględnieniem wskazaniami i przeciwwskazaniami do ich stosowania, interakcjami zachodzącymi pomiędzy poszczególnymi lekami, a także działaniami niepożądanymi oraz objawami i postępowaniem w przypadku przedawkowania leku.

Omawiane są zasady farmakoterapii poszczególnych schorzeń

Omawiane są odrębności farmakoterapii w poszczególnych grupach wiekowych, oraz u kobiet w ciąży.

Omawiane są też podstawowe zagadnienia z toksykologii ze szczególnym uwzględnieniem leczenia zatruć

Literatura:

Farmakologia Rang i Dale. wyd. polskie 9. Red. naukowa: B. Okopień, D Miirowska-Guzel . wyd. Edra Urban & Partner

Farmakologia Goodmanna i Gilmana. red. W Buczko. Wyd. Czelej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 2 godzin więcej informacji
Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kobayashi
Prowadzący grup: Adam Kobayashi, Dorota Lasota, Piotr Merks, Kinga Rutkowska, Łukasz Szumowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykłady - 30 godzin

ćwiczenia - 2 godziny

seminaria - 18 godzin

Samokształcenie - 25 godzin


ECTS - 7,5 pkt.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu Farmakologia i toksykologia jest nabycie wiedzy o grupach leków stosowanych w terapii rozmaitych schorzeń.

Podczas zajęć student powinien zapoznać się z charakterystyką poszczególnych leków, ze szczególnym uwzględnieniem wskazaniami i przeciwwskazaniami do ich stosowania, interakcjami zachodzącymi pomiędzy poszczególnymi lekami, a także działaniami niepożądanymi oraz objawami i postępowaniem w przypadku przedawkowania leku.

Omawiane są zasady farmakoterapii poszczególnych schorzeń

Omawiane są odrębności farmakoterapii w poszczególnych grupach wiekowych, oraz u kobiet w ciąży.

Omawiane są też podstawowe zagadnienia z toksykologii ze szczególnym uwzględnieniem leczenia zatruć

Literatura:

Farmakologia Rang i Dale. wyd. polskie 9. Red. naukowa: B. Okopień, D Miirowska-Guzel . wyd. Edra Urban & Partner

Farmakologia Goodmanna i Gilmana. red. W Buczko. Wyd. Czelej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 2 godzin więcej informacji
Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kobayashi
Prowadzący grup: Adam Kobayashi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)