Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ginekologia i położnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-GiP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ginekologia i położnictwo
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki medyczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_A.W6, WMKL_B.W22,

WMKL_C.W3, WMKL_C.W6,

WMKL_C.W38, WMKL_C.W51,

WMKL_D.W14, WMKL_E.W5,

WMKL_E.W21, WMKL_E.W36,

WMKL_F.W3, WMKL_F.W9, WMKL_B.U10,

WMKL_C.U2, WMKL_C.U17, WMKL_D.U4,

WMKL_D.U5, WMKL_D.U08 WMKL_D.U12,

WMKL_D.U13, WMKL_D.U15, WMKL_D.U16,

WMKL_E.U28, WMKL_E.U29 pkt 2,

WMKL_E.U32, WMKL_E.U38, WMKL_F.U3, WMKL_F.U01, WMKL_F.U13, WMKL_F.U14,

WMKL_F.U15, WMKL_F.U16,

WMKL_F.U17, WMKL_F.U18,

Wymagania wstępne:

Student zna podstawowe pojęcia anatomiczne z zakresu budowy narządu płciowego żeńskiego

Student zna podstawowe elementy fizjologii cyklu miesiączkowego.

Student posiada podstawowe wiadomości dotyczące trwania ciąży fizjologicznej, metod obliczania terminu porodu.

student powiada podstawowe wiadomości dotyczące wieku pokwitania i przekwitania

Skrócony opis:

Ginekologia i położnictwo zajmuje fizjologią jak i patologiami związanymi z narządem płciowym żeńskim, przebiegiem ciąży, porodu, połogu. W czasie zajęć omówione będą fizjologia cyklu miesiączkowego, fizjologia ciąży, fizjologia porodu i połogu. W następnej kolejności omówione zostaną patologie ciąży, nieprawidłowy przebieg porodu, powikłania porodu, połogu. Przedstawione zostana metody diagnostyczne oraz lecznicze w przypadku nieprawidłowości ciążowych oraz porodowych.

Student zostanie zaznajomiony zostanie z patologiami zapalnymi w obrębie narządu płciowego, chorobami nowotworowymi zarówno łagodnymi jak i złośliwymi oraz diagnostyką i leczeniem powyższych. Omówione zostaną patologie z zakresu dna miednicy takie jak nietrzymani moczu i zaburzenia statyki dna miednicy. Przedstawione zostaną podstawy diagnostyki i leczenia niepłodności, zagadnienia związane z z antykoncepcją.

Pełny opis:

zajęcia prowadzone będą w formie seminariów oraz ćwiczeń pry łóżku chorego, w obrębie sali porodowej, bloku operacyjnego i gabinetów zabiegowych. Planowane są 2 seminaria w ciągu dnia.

Tematyka seminariów:

1. Ciąża fizjologiczna zmiany ukladowe

2. Opieka okołoporodowana – wytyczne, schemat

3. Nadzór okołoporodowy

4. Badanie ginekologiczne i położnicze

5. Połog i powikłania połogu

6. Poród przedwczesny

7. Poronienie/poronienie nawykowe

8. Krwawienia w II połowie ciązy

9. Patologia III okresu porodu

10. Choestaza wewnątrzwątrobowa

11. Ciąża wielopłodowa

12. Usg w ciązy

13. Cukrzyca w ciąży

14. Nadciśnienie w ciąży, zespół hellp

15. Endokrynopatie w ciąży, niedokrwistość w ciązy

16. Choroby serca w ciąży i porodu

17. Leki i szczepienia w ciąży

18. Noworodek - okres adaptacyjny

19. Ciąża obumarła, koagulopatie w ciąąy

20. Konflikt serologiczny

studenci odbędą ćwiczenia w Oddziale Noworodkowym i Intensywnej terapii Noworodka poznając podstawowe zasady oceny stanu urodzeniowego noworodka, diagnostykę pourodzeniową i najczęstsze patologie okresu noworodkowego

Literatura:

Położnictwo i Ginekologia pod red. Bręborowicza

Ćwiczenia położnicze Troszyński

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WMKL_A.W6, WMKL_B.W22,

WMKL_C.W3, WMKL_C.W6,

WMKL_C.W38, WMKL_C.W51,

WMKL_D.W14, WMKL_E.W5,

WMKL_E.W21, WMKL_E.W36,

WMKL_F.W3, WMKL_F.W9, WMKL_B.U10,

WMKL_C.U2, WMKL_C.U17, WMKL_D.U4,

WMKL_D.U5, WMKL_D.U08 WMKL_D.U12,

WMKL_D.U13, WMKL_D.U15, WMKL_D.U16,

WMKL_E.U28, WMKL_E.U29 pkt 2,

WMKL_E.U32, WMKL_E.U38, WMKL_F.U3, WMKL_F.U01, WMKL_F.U13, WMKL_F.U14,

WMKL_F.U15, WMKL_F.U16,

WMKL_F.U17, WMKL_F.U18,

Metody i kryteria oceniania:

ustne i praktyczne zaliczenie na ocenę ćwiczeń fantomowych

kolokwium testowe z prowadzonych w obecnym cyklu szkolenia

50 pytań jednokrotnego wyboru

ocena końcowa: średnia z ocen cząstkowych

warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich zajęciach. W przypadku nieobecności (maksymalna liczba dopuszczalnych nieobecności - 2 dni w bloku 2 tygodniowym) seminaria - zaliczenie ustne u prowadzącego, indywidualne odrobienie ćwiczeń - po uzgodnieniu z opiekunem grupy.

Egzamin końcowy odbędzie się po roku 5 wsesji zimowej i letniejj - test 100 pytań. Test wielokrotnego wyboru

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Barcz
Prowadzący grup: Ewa Barcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

w cyklu dydaktycznym 2022/2023 wprowadza się wiedzę dotyczącą podstawowych informacji o fizjologii układu płciowego żeńskiego, fizjologii ciąży. Nacisk kładziony jest na przebieg ciąży fizjologicznej, fizjologiczny przebieg porodu i połogu. Wprowadzane są pojęcia nieprawidłowego czasu trwania ciąży - poronienie, poród przedwczesny, ciąża przeterminowana oraz patologie ostre wikłające ciąże takie jak krwotoki położnicze i krwotoki w drugiej połowie ciąży. Z zakresu ginekologii omawiane są: fizjologia cyklu, menopauza, pokwitanie, choroby zapalne oraz ostre stany w ginekologii.

Pełny opis:

2. 1. Ciąża fizjologiczna zmiany ukladowe

2. Opieka okołoporodowana – wytyczne, schemat

3. Nadzór okołoporodowy

4. Badanie ginekologiczne i położnicze

5. Połog i powikłania połogu

6. Poród przedwczesny

7. Poronienie/poronienie nawykowe

8. Krwawienia w II połowie ciązy

9. Patologia III okresu porodu

10. Choestaza wewnątrzwątrobowa

11. Ciąża wielopłodowa

12. Usg w ciązy

13. Cukrzyca w ciąży

14. Nadciśnienie w ciąży, zespół hellp

15. Endokrynopatie w ciąży, niedokrwistość w ciązy

16. Choroby serca w ciąży i porodu

17. Leki i szczepienia w ciąży

18. Noworodek - okres adaptacyjny

19. Ciąża obumarła, koagulopatie w ciąąy

20. Konflikt serologiczny

Literatura:

Położnictwo i Ginekologia pod red. Bręborowicza

Ćwiczenia położnicze Troszyński

Wymagania wstępne:

egzamin końcowy odbędzie się w sesji zimowej letniej po 5 roku studiów w formie testu wielokrotnego wyboru. Test będzie obejmował 100 pytań. w ramach zajęć na roku czwartym obowiązują dwa zaliczenia na ocenę: fantomy: kolokwium ustne oraz kolokwium testowe jednokrotnego wyboru w ostatnim dniu zajęć - 50 pytań. Po zajęciach na roku 5 kolokwium końcowe w formie testu 50 pytań jednokrotnego wyboru.

Istnieje możliwość zwolnienia z egzaminu przy uzyskaniu średniej z ocen 4,5 z 3 kolokwiów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)