Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Immunologia kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-IK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Immunologia kliniczna
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki medyczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_C.W6, WMKL_C.W20 - C.W24, WMKL_C.W26,

WMKL_C.W27, WMKL_C.U8

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu immunologii ogólnej

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje objawy i leczenie stosowane w pierwotnych niedoborach odporności, schorzeniach autoimmunizacyjnych oraz podstawy immunoterapii nowotworów, zasady wykonania i potrafi zinterpretować podstawowe testy immunodiagnostyczne

Pełny opis:

Blok kliniczny składa się z 4 dni zajęć rozpoczynających się o 8:30. Tematyka obejmuje:

Program wykładów (W), seminariów (S) i ćwiczeń (C):

1 DZIEŃ

Podstawy rozwoju układu odporności i mechanizmy działania układu odporności: swoiste i nieswoiste, komórkowe i humoralne. Wykład 1 godz.

Diagnostyka cytometryczna wrodzonych zaburzeń odporności. Wykład 1 godz.

Reakcje antygen-przeciwciało i inne podstawowe techniki w diagnostyce chorób zakaźnych.

Seminarium. 2 g.

Uwarunkowania genetyczne grup krwi człowieka i konfliktu serologicznego w układzie Rh.

Ćwiczenia. 1 g.

2 DZIEŃ

Główny układ zgodności tkankowej. Wykład 1 godz.

Zasady doboru dawcy i biorcy w transplantacji narządów unaczynionych i szpiku. Wykład 1 godz.

Diagnostyka i leczenie wrodzonych zaburzeń odporności – badania diagnostyczne, rodzaje, interpretacja, omówienie wyników, prezentacja przypadków. Ćwiczenia 2 godz.

Podstawy immunomodulacji. Ćwiczenia 1 godz.

3 DZIEŃ

Reakcje nadwrażliwości – typy. Seminarium 1 godz

Mechanizmy uszkodzenia tkanek. Seminarium 1 godz.

Reakcje antygen-przeciwciało i inne podstawowe techniki w diagnostyce chorób alergicznych, autoimmunizacyjnych, nowotworowych, chorób krwi i zaburzeń odporności. Ćwiczenia 2 g..

Immunologia nowotworów. Seminarium 1 godz.

4 DZIEŃ

Rodzaje niedoborów odporności. Seminarium 2 godz.

Diagnostyka i leczenie wrodzonych zaburzeń odporności. Ocena stanu klinicznego pacjenta z niedoborem odporności.

Ćwiczenia 2 g.

Zasady postępowania z pacjentem z niedoborem odporności – ćwiczenia 1 g..

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Gołąb J., Jakubisiak M., Lasek W., Stokłosa T.: Immunologia, PWN, 2016

2. Bryniarski K., Siedlar M. : Immunologia, Urban&Partenr 2023

3. Pac M.: Wrodzone błędy odporności w praktyce lekarza pediatry. PWN, 2023

4. Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S.: Immunologia. Funkcje i zaburzenia układu immunologicznego. Urban & Partner, 2021

Literatura uzupełniająca:

1. Vollmar A., Zundorf I., Dingermann T.: Immunologia I immunoterapia, MedPharm2015

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu, a tym samym dopuszczenie do egzaminu jest obecność na wszystkich ćwiczeniach i seminariach, na których prowadzi się ciągłą ocenę pracy studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 3, 15 godzin więcej informacji
Seminarium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pac
Prowadzący grup: Katarzyna Bernat-Sitarz, Nel Dąbrowska-Leonik, Dominika Gładysz, Renata Grzywa-Czuba, Beata Kasztelewicz, Małgorzata Pac, Barbara Piątosa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie
Seminarium - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Seminarium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Chełstowska, Małgorzata Pac
Prowadzący grup: Katarzyna Bernat-Sitarz, Nel Dąbrowska-Leonik, Dominika Gładysz, Renata Grzywa-Czuba, Beata Kasztelewicz, Małgorzata Pac, Barbara Piątosa, Małgorzata Skomska-Pawliszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Seminarium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Grosicka-Maciąg, Małgorzata Pac
Prowadzący grup: Katarzyna Bernat-Sitarz, Nel Dąbrowska-Leonik, Dominika Gładysz, Renata Grzywa-Czuba, Beata Kasztelewicz, Małgorzata Pac, Barbara Piątosa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)