Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja lekarz-pacjent

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-KLP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja lekarz-pacjent
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

D.W5, D.W6, D.W11, D.W15,

D.U1, D.U4, D.U5, D.U6, D.U7, D.U8, D.U9, E.U1, E.U2.,

K01, K02, K03, K04

Wymagania wstępne:

1. ogólna wiedza humanistyczna na poziomie szkoły średniej,

2. ogólna wiedza z zakresu fizjologii i patologii człowieka na poziomie szkoły średniej

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem w różnych sytuacjach występujących w opiece zdrowotnej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student/ka zna i rozumie zasady i metody komunikacji z pacjentem i jego rodziną, które służą budowaniu empatycznej, opartej na zaufaniu relacji;

znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie komunikowania się z pacjentem oraz pojęcie zaufania w interakcji z pacjentem;

Student/ka potrafi uwzględniać w procesie postępowania terapeutycznego subiektywne potrzeby i oczekiwania pacjenta wynikające z uwarunkowań społeczno-kulturowych; budować atmosferę zaufania podczas całego procesu diagnostycznego, leczenia i profilaktyki; przeprowadzać rozmowę z pacjentem dorosłym, dzieckiem i rodziną z zastosowaniem techniki aktywnego słuchania i wyrażania empatii oraz rozmawiać z pacjentem o jego sytuacji życiowej;

informować pacjenta o celu, przebiegu i ewentualnym ryzyku proponowanych działań diagnostycznych lub terapeutycznych oraz uzyskać jego świadomą zgodę na podjęcie tych działań; angażować pacjenta w proces terapeutyczny; przekazać pacjentowi i jego rodzinie informacje o niekorzystnym rokowaniu; udzielać porad w kwestii przestrzegania zaleceń terapeutycznych i prozdrowotnego trybu życia; przeprowadzać wywiad lekarski z pacjentem dorosłym, dzieckiem i jego rodziną.

Student/ka potrafi nawiązać i utrzymać głęboki oraz pełen szacunku kontakt z

pacjentem, a także okazać zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych; kierować się dobrem pacjenta; przestrzegać tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta; podejmować działania wobec pacjenta w oparciu o zasady etyczne, ze świadomością społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedno z kryteriów zaliczających przedmiot. Punktualność i odpowiedzialność to cechy bez których nie ma możliwości pracy w żadnym z medycznych zawodów.

Podczas seminariów studenci prezentują przygotowane wcześniej scenki na zadany temat, występując w rolach lekarza lub pacjenta . Scenki są podstawą dyskusji w grupie. Aktywnośc w czasie wszystkich zajęć jest oceniana przez prowadzącego na stopnie, które są podstawą końcowej oceny na zaliczeniu przedmiotu. Osoby nieaktywne lub wykonujące zadania na zbyt niskim do zaliczenia przedniotu poziomie (ponizej oceny dostatecznej) będą proszone o zaprezentowanie swojej wiedzy, postawy i umiejętności w scenkach odgrywanych z prowadzącym zajęcia w ostanim ich cyklu.

Uczestniczenie w zajęciach wymaga skupienia i ciszy, niezależnie od tego czy są prowadzone stacjonarnie czy też metodą nauczania zdalnego. Dlatego w czasie zajęć wykluczone jest przemieszczanie się lub przebywanie w gwarnych miejscach lub innych warunkach utrudniających skupienie i nie zapewniających ciszy.

W czasie nauczania zdalnego osoba poproszona o zabranie głosu lub sama zgłaszająca się do wypowiedzi ma obowiązek właczenia kamery, aby wszyscy uczestnicy wykładu lub seminarium ją widzieli.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Czarkowski
Prowadzący grup: Marek Czarkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 pkt ECTS

Zajęcia obejmują udział w wykładach i seminariach oraz pracy własnej polegającej na przygotowaniu scenek oraz utrwalaniu informacji uzyskanych podczas zajęć.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)