Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński w medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-LwM-sem
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język łaciński w medycynie
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_D.W21, WMKL_A.W01, WMKL_D.W18, WMKL_D.W16, WMKL_A.U05, WMKL_K04

Skrócony opis:

Łacińska i grecka terminologia medyczna anatomiczna i kliniczna w korelacji z anaglojęzyczną terminologią nauk medycznych. Wykształcenie biegłości w tworzeniu łacińsko-greckich rozpoznań medycznych.

Pełny opis:

W ramach kursu student przyswoi wiedzę przede wszystkim na temat mianownictwa anatomicznego, histologicznego i embriologicznego w językach polskim i angielskim w korelacji ze źródłosłowem łacińskim i greckim; pozna zasady pracy w zespole dzięki przydzieleniu zespołowych zadań językowo-translacyjnych oraz główne pojęcia, teorie, zasady etyczne służące jako ogólne ramy właściwego interpretowania i analizowania zagadnień moralno-medycznych.

Student wykształci umiejętność posługiwania się w mowie i w piśmie mianownictwem anatomicznym i histologicznym ze świadomością konotacji dawnego nazewnictwa medycznego łacińskiego oraz greckiego.

Student będzie gotów do stałego dokształcania się, mając świadomość własnych ograniczeń i potrzeb edukacyjnych oraz planowania własnej aktywności edukacyjnej.

Literatura:

B. Olędzka Język łaciński dla lekarzy, medipage 2018

D. Kondratiev et al. Latin and Fundamentals of Medical Terminology for Medical Students, Grodno 2005

Dowolny słownik łacińsko-polski lub łacińsko-angielski.

Materiały i skrypty własne - dostarczane studentom

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Treści merytoryczne. Jasny i zwięzły opis treści przedmiotu pozwalający określić jego zakres tematyczny

1. Alfabet, wymowa, akcent w języku łacińskim.

2. Formy podstawowe rzeczowników i podział na deklinacje.

3. Przymiotniki. Formy podstawowe i stopniowanie.

4. Związek rządu w podstawowych określeniach anatomicznych.

5. Przyimki i medyczne wyrażenia przyimkowe.

6. Liczebniki.

7. Zasady formułowania rozpoznań medycznych.

8. Czasowniki jako podstawa słowotwórcza terminów medycznych (formy podstawowe, odmiana przez osoby)

9. Czasowniki c.d.: tryb rozkazujący, imiesłowy.

10. Wstęp do języka greckiego.

11. Podstawowe wyrazy łacińsko-grecko-polskie w terminologii medycznej.

12. Przedrostki i przyrostki łacińskie i greckie w terminologii medycznej.

13. Recepty i dokumentacja szpitalna w j. łacińskim.

14. Zakończenia wyrazów/diagnoz łacińsko-greckich i angielskich.

15. Repetitio – powtórzenie materiału.

W ramach kursu student przyswoi wiedzę przede wszystkim na temat mianownictwa anatomicznego, histologicznego i embriologicznego w językach polskim i angielskim w korelacji ze źródłosłowem łacińskim i greckim; pozna zasady pracy w zespole dzięki przydzieleniu zespołowych zadań językowo-translacyjnych oraz główne pojęcia, teorie, zasady etyczne służące jako ogólne ramy właściwego interpretowania i analizowania zagadnień moralno-medycznych.

Student wykształci umiejętność posługiwania się w mowie i w piśmie mianownictwem anatomicznym i histologicznym ze świadomością konotacji dawnego nazewnictwa medycznego łacińskiego oraz greckiego.

Student będzie gotów do stałego dokształcania się, mając świadomość własnych ograniczeń i potrzeb edukacyjnych oraz planowania własnej aktywności edukacyjnej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład, ćwiczenia praktyczne ustne i pisemne, testy jedno i wielokrotnego wyboru

Metody i kryteria oceniania:

średnia wyników z testów oraz odpowiedzi ustnych

Kryteria: 90-100% punktów bdb

70-90% punktów db

50-70 % punktów dst

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)