Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński w medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-LwM-sem
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język łaciński w medycynie
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_D.W21, WMKL_A.W01, WMKL_D.W18, WMKL_D.W16, WMKL_A.U05, WMKL_K04

Skrócony opis:

Łacińska i grecka terminologia medyczna anatomiczna i kliniczna w korelacji z anaglojęzyczną terminologią nauk medycznych. Wykształcenie biegłości w tworzeniu łacińsko-greckich rozpoznań medycznych.

Pełny opis:

W ramach kursu student przyswoi wiedzę przede wszystkim na temat mianownictwa anatomicznego, histologicznego i embriologicznego w językach polskim i angielskim w korelacji ze źródłosłowem łacińskim i greckim; pozna zasady pracy w zespole dzięki przydzieleniu zespołowych zadań językowo-translacyjnych oraz główne pojęcia, teorie, zasady etyczne służące jako ogólne ramy właściwego interpretowania i analizowania zagadnień moralno-medycznych.

Student wykształci umiejętność posługiwania się w mowie i w piśmie mianownictwem anatomicznym i histologicznym ze świadomością konotacji dawnego nazewnictwa medycznego łacińskiego oraz greckiego.

Student będzie gotów do stałego dokształcania się, mając świadomość własnych ograniczeń i potrzeb edukacyjnych oraz planowania własnej aktywności edukacyjnej.

Literatura:

B. Olędzka Język łaciński dla lekarzy, medipage 2018

D. Kondratiev et al. Latin and Fundamentals of Medical Terminology for Medical Students, Grodno 2005

Dowolny słownik łacińsko-polski lub łacińsko-angielski.

Materiały i skrypty własne - dostarczane studentom

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Treści merytoryczne. Jasny i zwięzły opis treści przedmiotu pozwalający określić jego zakres tematyczny

1. Alfabet, wymowa, akcent w języku łacińskim.

2. Formy podstawowe rzeczowników i podział na deklinacje.

3. Przymiotniki. Formy podstawowe i stopniowanie.

4. Związek rządu w podstawowych określeniach anatomicznych.

5. Przyimki i medyczne wyrażenia przyimkowe.

6. Liczebniki.

7. Zasady formułowania rozpoznań medycznych.

8. Czasowniki jako podstawa słowotwórcza terminów medycznych (formy podstawowe, odmiana przez osoby)

9. Czasowniki c.d.: tryb rozkazujący, imiesłowy.

10. Wstęp do języka greckiego.

11. Podstawowe wyrazy łacińsko-grecko-polskie w terminologii medycznej.

12. Przedrostki i przyrostki łacińskie i greckie w terminologii medycznej.

13. Recepty i dokumentacja szpitalna w j. łacińskim.

14. Zakończenia wyrazów/diagnoz łacińsko-greckich i angielskich.

15. Repetitio – powtórzenie materiału.

W ramach kursu student przyswoi wiedzę przede wszystkim na temat mianownictwa anatomicznego, histologicznego i embriologicznego w językach polskim i angielskim w korelacji ze źródłosłowem łacińskim i greckim; pozna zasady pracy w zespole dzięki przydzieleniu zespołowych zadań językowo-translacyjnych oraz główne pojęcia, teorie, zasady etyczne służące jako ogólne ramy właściwego interpretowania i analizowania zagadnień moralno-medycznych.

Student wykształci umiejętność posługiwania się w mowie i w piśmie mianownictwem anatomicznym i histologicznym ze świadomością konotacji dawnego nazewnictwa medycznego łacińskiego oraz greckiego.

Student będzie gotów do stałego dokształcania się, mając świadomość własnych ograniczeń i potrzeb edukacyjnych oraz planowania własnej aktywności edukacyjnej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład, ćwiczenia praktyczne ustne i pisemne, testy jedno i wielokrotnego wyboru

Metody i kryteria oceniania:

średnia wyników z testów oraz odpowiedzi ustnych

Kryteria: 90-100% punktów bdb

70-90% punktów db

50-70 % punktów dst

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj
Prowadzący grup: Beata Gaj, Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

treści zgodne z podstawowym opisem przedmiotu.

zajęcia w roku akdemcikim 2020/21 odbywają się w systemie elearningu.

Link gr. !

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa2faefe5917241b7aaf96060f018d5ba%40thread.tacv2/conversations?groupId=673017b6-b38f-4ff1-8831-c38574dc781e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

link gr 3:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3accbf2f2bbf6a42459827ddedb4289359%40thread.tacv2/conversations?groupId=c51eb517-86b0-4ddd-84a5-6583421fa794&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

link gr 5

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6720366f988c47c396544628457782c6%40thread.tacv2/conversations?groupId=bc51f9bc-8cbe-49b2-96b5-692111af5436&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

link gr. 2 niestacjonarne:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a689ae522a713426da211397d2863ccc6%40thread.tacv2/conversations?groupId=c21e81dc-1c8c-4ea2-b2f3-b5ccab9c7620&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)