Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neurologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-N-5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Neurologia
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki medyczne

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_E.W13

WMKL_E.W14

WMKL_F.W13


Wymagania wstępne:

Znajomość neuroanatomii, neurofizjologii, anatomii patologicznej układu nerwowego i patofizjologii układu nerwowego, oraz neurofarmakologii.

Skrócony opis:

Zajęcia składają się z 60 godzin seminariów i 40 godzin ćwiczeń.

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodyką i interpretacją badania neurologicznego, z zespołami neurologicznymi, diagnostyką schorzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz z poszczególnymi grupami schorzeń układu nerwowego i możliwościami leczenia z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauk medycznych. Profilaktyka chorób neurologicznych.

Studenci poznają zasady rozpoznawania śmierci mózgu. Studenci poznają metody stosowane w diagnostyce schorzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, oraz poznają podstawy kwalifikacji do leczenia operacyjnego.

Pełny opis:

Tematy seminariów:

1. Repetytorium z anatomii i fizjologii układu nerwowego

2. Podstawy badania podmiotowego i przedmiotowego neurologicznego

3. Choroby naczyniowe mózgu

4. Choroby demielinizacyjne

5. Choroby zapalne układu nerwowego

6. Choroby układu pozapiramidowego

7. Choroby mięśni szkieletowych

8. Choroby złącza nerwowo-mięśniowego

9. Neuropatie

10. Choroby neuronu ruchowego

11. Padaczka

12. Bóle głowy i twarzy

13. Zawroty głowy

14. Zespoły i choroby otępienne

15. Choroby rdzenia kręgowego i zespoły korzeniowe

16. Jakościowe i ilościowe zaburzenia świadomości

17. Urazy czaszkowo - mózgowe i urazy rdzenia kręgowego

18. Nowotwory układu nerwowego

19. Intensywna terapia neurologiczna

20. Zaburzenia neurologiczne w chorobach innych narządów

21. Stany nagłe w neurologii

Tematyka ćwiczeń:

1. badanie podmiotowe chorego neurologicznego

2. badanie czaszki i nerwów czaszkowych

3. badanie układu ruchowego oraz układu czuciowego

4. badanie układu równowagi i koordynacji ruchowej oraz funkcji intelektualnych

5. badanie objawów oponowych i ocena stanu neurologicznego chorego nieprzytomnego

6. podstawy interpretacji badania płynu mózgowo-rdzeniowego

7. podstawy interpretacji innych badań dodatkowych, tj.: EEG, EMG, USG tętnic

szyjnych i kregowych oraz potencjałów wywołanych

8. podstawy interpretacji badań neuroradiologicznych oraz rola badań histopatologicznych w diagnostyce neurologicznej

9. omówienie podstawowych jednostek chorobowych:

a) bóle głowy: migrena, napięciowy ból głowy i zespoły bólów głowy oraz neuralgia nerwu V,

b) choroby naczyniowe mózgu, w szczególności udar mózgu,

c) padaczka,

d) zakażenia układu nerwowego, w szczególności zapalenie opon

mózgowo-rdzeniowych, borelioza, opryszczkowe zapalenie mózgu,

e) otępienia, w szczególności choroba Alzheimera, otępienie czołowe, otępienie naczyniopochodne i inne zespoły otępienne,

f) choroby układu pozapiramidowego, w szczególności choroba

Parkinsona,

g) choroby demielinizacyjne, w szczególności stwardnienie rozsiane,

h) choroby układu nerwowo-mięśniowego, w szczególności

stwardnienie boczne zanikowe, miastenia, neuropatie,

i) urazy czaszkowo-mózgowe

j) zespoły bólowe kręgosłupa

k) stany zagrożenia życia w neurologii

Kolokwium

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

"Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny" tom 1 i 2, PZWL 2023, wyd. III. red. W. Kozubski

Literatura uzupełniająca:

"Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego", PZWL 2014, wyd. V uzupełnione. B. Gołąb

"Anatomia czynnościowa obwodowego układu nerwowego", Czelej 1998. B. Gołąb

"Badanie neurologiczne", Edra, Urban & Partner 2022, wyd. 5. G Fuller, W. Turaj

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student po zakończeniu cyklu szkolenia zna:

- podstawowe zespoły objawów neurologicznych;

- przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w najczęstszych chorobach układu nerwowego, w tym:

1) bólach głowy: migrenie, napięciowym bólu głowy i zespołach bólów

głowy oraz neuralgii nerwu V,

2) chorobach naczyniowych mózgu, w szczególności udarze mózgu,

3) padaczce,

4) zakażeniach układu nerwowego, w szczególności zapaleniu opon

mózgowo-rdzeniowych, boreliozie, opryszczkowym zapaleniu mózgu,

chorobach neurotransmisyjnych,

5) otępieniach, w szczególności chorobie Alzheimera, otępieniu

czołowym, otępieniu naczyniopochodnym i innych zespołach

otępiennych,

6) chorobach jąder podstawy, w szczególności chorobie

Parkinsona,

7) chorobach demielinizacyjnych, w szczególności stwardnieniu

rozsianym,

8) chorobach układu nerwowo-mięśniowego, w szczególności

stwardnieniu bocznym zanikowym i rwie kulszowej,

9) urazach czaszkowo-mózgowych, w szczególności wstrząśnieniu

mózgu;

- przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania

terapeutycznego w przypadku najczęstszych chorób ośrodkowego układu

nerwowego w zakresie:

1) obrzęku mózgu i jego następstw, ze szczególnym uwzględnieniem

stanów nagłych,

2) innych postaci ciasnoty wewnątrzczaszkowej z ich następstwami,

3) urazów czaszkowo-mózgowych,

4) wad naczyniowych centralnego systemu nerwowego,

5) guzów nowotworowych centralnego systemu nerwowego,

6) chorób kręgosłupa i rdzenia kręgowego;

- metodologię badania neurologicznego przedmiotowego i podmiotowego.

- wskazania do badań dodatkowych i w podstawowym zakresie potrafi wyciągać wnioski z wyników

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu cyklu ćwiczeniowego student zdaje ustne kolokwium praktyczne, w którym przeprowadza badanie neurologiczne i podstawową interpretację objawów chorobowych z zaplanowaniem badań dodatkowych.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest egzamin testowy złożony z 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru (5 wariantów odpowiedzi), odbywający się w sesji letniej.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie minimum 30 prawidłowych odpowiedzi.

>46 ocena bardzo dobra

43-46 ocena dobra+

39-42 ocena dobra

35-38 ocena dostateczna plus+

30-34% ocena dostateczna

<30 ocena niedostateczna, brak zaliczenia przedmiotu.

Egzamin poprawkowy odbywa się w formie ustnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kobayashi
Prowadzący grup: Katarzyna Gocyła-Dudar, Anna Gogol, Michał Karliński, Olga Kędziora, Adam Kobayashi, Anna Lis-Skowrońska, Małgorzata Łukawska, Małgorzata Tomaszewska, Elwira Urban-Oleńska, Grzegorz Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykłady: 60 godzin

Ćwiczenia: 40 godzin

Samokształcenie: 50 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia składają się z 60 godzin seminariów i 40 godzin ćwiczeń.

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodyką i interpretacją badania neurologicznego, z zespołami neurologicznymi, diagnostyką schorzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz z poszczególnymi grupami schorzeń układu nerwowego i możliwościami leczenia z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauk medycznych. Profilaktyka chorób neurologicznych.

Studenci poznają zasady rozpoznawania śmierci mózgu. Studenci poznają metody stosowane w diagnostyce schorzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, oraz poznają podstawy kwalifikacji do leczenia operacyjnego.

Pełny opis:

Tematy seminariów:

1. Repetytorium z anatomii i fizjologii układu nerwowego

2. Podstawy badania podmiotowego i przedmiotowego neurologicznego

3. Choroby naczyniowe mózgu

4. Choroby demielinizacyjne

5. Choroby zapalne układu nerwowego

6. Choroby układu pozapiramidowego

7. Choroby mięśni szkieletowych

8. Choroby złącza nerwowo-mięśniowego

9. Neuropatie

10. Choroby neuronu ruchowego

11. Padaczka

12. Bóle głowy i twarzy

13. Zawroty głowy

14. Zespoły i choroby otępienne

15. Choroby rdzenia kręgowego i zespoły korzeniowe

16. Jakościowe i ilościowe zaburzenia świadomości

17. Urazy czaszkowo - mózgowe i urazy rdzenia kręgowego

18. Nowotwory układu nerwowego

19. Intensywna terapia neurologiczna

20. Zaburzenia neurologiczne w chorobach innych narządów

21. Stany nagłe w neurologii

Tematyka ćwiczeń:

1. badanie podmiotowe chorego neurologicznego

2. badanie czaszki i nerwów czaszkowych

3. badanie układu ruchowego oraz układu czuciowego

4. badanie układu równowagi i koordynacji ruchowej oraz funkcji intelektualnych

5. badanie objawów oponowych i ocena stanu neurologicznego chorego nieprzytomnego

6. podstawy interpretacji badania płynu mózgowo-rdzeniowego

7. podstawy interpretacji innych badań dodatkowych, tj.: EEG, EMG, USG tętnic

szyjnych i kregowych oraz potencjałów wywołanych

8. podstawy interpretacji badań neuroradiologicznych oraz rola badań histopatologicznych w diagnostyce neurologicznej

9. omówienie podstawowych jednostek chorobowych:

a) bóle głowy: migrena, napięciowy ból głowy i zespoły bólów głowy oraz neuralgia nerwu V,

b) choroby naczyniowe mózgu, w szczególności udar mózgu,

c) padaczka,

d) zakażenia układu nerwowego, w szczególności zapalenie opon

mózgowo-rdzeniowych, borelioza, opryszczkowe zapalenie mózgu,

e) otępienia, w szczególności choroba Alzheimera, otępienie czołowe, otępienie naczyniopochodne i inne zespoły otępienne,

f) choroby układu pozapiramidowego, w szczególności choroba

Parkinsona,

g) choroby demielinizacyjne, w szczególności stwardnienie rozsiane,

h) choroby układu nerwowo-mięśniowego, w szczególności

stwardnienie boczne zanikowe, miastenia, neuropatie,

i) urazy czaszkowo-mózgowe

j) zespoły bólowe kręgosłupa

k) stany zagrożenia życia w neurologii

Kolokwium

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

"Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny" tom 1 i 2, PZWL 2023, wyd. III. red. W. Kozubski

Literatura uzupełniająca:

"Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego", PZWL 2014, wyd. V uzupełnione. B. Gołąb

"Anatomia czynnościowa obwodowego układu nerwowego", Czelej 1998. B. Gołąb

"Badanie neurologiczne", Edra, Urban & Partner 2022, wyd. 5. G Fuller, W. Turaj

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)