Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Urologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-U-5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Urologia
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

A.W1, A. W2, A. W3 A. W6 A. W7 A.W9 A.W49

B.W25 B.W28 B.W42

C.W15 C.W35 C.W38 C,W97

D.W13 D.W25 D.W30

E.W3 E.W7 E.W25 F.W3 F.W7

A.U3 C.U15 C.U23 C.U24 E. U1 E. U3 F.U24Wymagania wstępne:

Student(ka) rozpoczynający/a kształcenie z przedmiotu urologia powinien/na posiadać wiedzę z zakresu embriologii, anatomii, fizjologii, patofizjologii i histologii oraz patomorfologii układu moczowo-płciowego człowieka.

Skrócony opis:

Przedmiot urologia ma na celu naukę planowania diagnostyki, rozpoznawania oraz leczenia chorób układu moczowego kobiet i mężczyzn oraz układu płciowego mężczyzn.

Pełny opis:

Wykłady i seminaria mają na celu zdobycie oraz utrwalenie wiedzy z zakresu rozpoznawania i leczenia chorób urologicznych, planowania diagnostyki, rozpoznawania oraz leczenia chorób urologicznych ze szczególnym uwzględnieniem stanów nagłych, kamicy układu moczowego oraz schorzeń onkologicznych w urologii.

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu badania podmiotowego oraz przedmiotowego, umiejętności zaplanowania diagnostyki, rozpoznania oraz zaplanowania leczenia chorób z zakresu urologii oraz andrologii z uwzględnieniem metod endoskopowych oraz laparoskopowych i robotowych.

Literatura:

1. Urologia - ilustrowany podręcznik dla studentów i stażystów Autorzy: Tomasz Drewa Kajetan Juszczak Wydawca: PZWL ISBN: 9788301230623

2. Urologia na dyżurze redakcja: Artur A. Antoniewicz Wydawca: PZWL EAN: 9788320055238

3. Urologia Podręcznik dla studentów medycyny wyd. 2 Redakcja naukowa: Andrzej Borkowski Wydawca: PZWL Wydawnictwo Lekarskie ISBN: 9788320049244

4. Seminaria – treści wykładów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Omawia przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób układu moczowo-płciowego męskiego i moczowego żeńskiego - z uwzględnieniem wiedzy na temat przeciwwskazań oraz działań niepożądanych stosowanych leków oraz przeciwwskazań i powikłań zabiegów w zakresie objętym przez wykłady i seminaria oraz zalecaną literaturę ze szczególnym uwzględnieniem:

• Kamicy moczowej

• Stanów ostrych w urologii

• Postępowania z pacjentem z nerką przeszczepioną

• Wad układu moczowo-płciowego z uwzględnieniem odrębności i chorób powszechnych w populacji dziecięcej

• Raka gruczołu krokowego

• Raka nerki

• Łagodnego rozrostu gruczołu krokowego

• Raka pęcherza moczowego

• Raka prącia

• Raka cewki moczowej

• Raka górnych dróg moczowych

• Raka jądra

• Nietrzymania moczu u kobiet i mężczyzn

• Powikłanych i niepowikłanych zakażeń układu moczowego żeńskiego i moczowo-płciowego żeńskiego

Opisuje przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji urologicznej zabiegowej z uwzględnieniem odrębności wieku dziecięcego w tym w szczególności stanów nagłych w urologii w zakresie objętym przez wykłady i seminaria oraz zalecaną literaturę ze szczególnym uwzględnieniem:

• Zespołu wynicowania i wierzchniactwa

• Spodziectwa

• Pęcherza neurogennego

• Refluksu pęcherzowo-moczowodowego

• Zwężenia połączenia miedniczkowo-moczowodowego

• Wad położenia i niedokonanej rotacji

• CLUTO

• Wnętrostwa

• Kolki nerkowej/ostrego zanerkowego uszkodzenia nerek/urosepsy/anurii

• Krwiomoczu

• Ostrej moszny

• Zgorzeli Fourniera

• Priapizmu

• Złamania prącia

• Zatrzymania moczu

• Załupka

Omawia zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji

Omawia leczenie pooperacyjne w tym terapię przeciwbólową i monitorowanie pooperacyjne

Efekty kształcenia – umiejętności:

Planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne chorób urologicznych

Interpretuje badania laboratoryjne i obrazowe oraz identyfikuje przyczyny ich odchyleń w chorobach urologicznych

Potrafi ocenić wskazania i przeciwwskazania do wykonania

punkcji nadłonowej i uczestniczy w jej wykonaniu

Potrafi omówić przebieg zabiegów endoskopowych w urologii oraz asystuje podczas takich zabiegów (diagnostycznych oraz terapeutycznych)

Omawia cele i przebieg zabiegów otwartych oraz laparoskopowych i robotowych w urologii ogólnej i onkologicznej oraz asystuje podczas takich zabiegów

Potrafi omówić cele i przebieg zabiegów z zakresu andrologii oraz z urologicznych z wykorzystaniem ultrasonografii (biopsji prostaty, biopsji nerki, wytworzenia nefrostomii)

Efekty kształcenia - kompetencje:

Potrafi przemieszczać się na bloku operacyjnym z zachowaniem zasad aseptyki i antyseptyki

Potrafi przeprowadzić badanie fizykalne z uwzględnieniem narządów płciowych zewnętrznych i badania per rectum

Potrafi zacewnikować pacjenta bez powikłań pozabiegowych/chorób utrudniających cewnikowanie współistniejących

Potrafi bezbłędnie rozpoznać stany ostre udziela pierwszej pomocy urologicznej przed skierowaniem pacjenta do specjalisty w ramach ostrego dyżuru urologicznego.

Metody i kryteria oceniania:

Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego

:

• udział w seminariach – 20 godzin

• udział w ćwiczeniach – 40 godzin

• dodatkowe godziny konsultacyjne – 3 godziny

• zaliczenie na koniec bloku zajęć – 2 godziny

Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

• przygotowanie się do uczestnictwa w ćwiczeniach i seminariach – 20 godzin

• przygotowanie do zaliczenia końcowego i egzaminu końcowego – 25 godzin

Egzamin pisemny

(przedmiot egzaminacyjny)

100 pytań jednokrotnego wyboru - test w sesji egzaminacyjnej na koniec roku akademickiego

czas trwania 2 godziny (120 minut)

Ćwiczenia – zaliczenie ustne

Seminarium – zaliczenie pisemne (test na koniec bloku zajęciowego 20 pytań jednokrotnego wyboru)

(30 minut)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Drobot, Emilia Grosicka-Maciąg
Prowadzący grup: Artur Antoniewicz, Tomasz Domel, Rafał Drobot, Marcin Lipa, Weronika Zahorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)