Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zdrowie publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-ZP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zdrowie publiczne
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3AUfSFm6NLpSrD4HH7Gk4ofmyaOtssNL84B7XL4i_3tmU1%40thread.tacv2/1645222065503?context=%7B%22Tid%22%3A%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2C%22Oid%22%3A%22c2e72430-8ee7-4941-8a88-fd8490b59b75%22%7D
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki medyczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_G.W4, WMKL_G.U1,

WMKL_G.U2, WMKL_G.U6

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem cyklu wykładów i seminariów będzie przybliżenie specyfiki zawodu lekarza i roli społecznej z perspektywy zdrowia publicznego (ZP):

- Nabycie wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć z zakresu ZP: oceny stanu zdrowia populacji, metod organizacji ochrony zdrowia w Polsce i na świecie, oceny sytuacji epidemiologicznej.

- Zapoznanie się studentów z obowiązującym systemem ubezpieczeń zdrowotnych, zaznajomienie z prawami pacjenta i powinnościami pracowników ochrony zdrowia, rolą Państwowej Inspekcji Sanitarnej, obowiązującymi kluczowymi przepisami dla podmiotów leczniczych.

- Omówienie głównych metod badawczych w zdrowiu publicznym, w tym

edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Pełny opis:

Omawiane zagadnienia tematyczne:

W 1 i 2. Zdrowie publiczne – informacje podstawowe i narzędzia diagnozy zdrowia populacji.

T1. Geneza definicji zdrowia publicznego.

T2. Podstawowe funkcje i zadania zdrowia publicznego.

T3. Działania zdrowia publicznego na rzecz ochrony zdrowia (populacja vs jednostka).

T4. Metody pomiaru stanu zdrowia w populacji (mierniki)

T5. . Metody badań epidemiologicznych i ich ograniczenia

W 3 i 4. Narzędzia diagnozy systemu ochrony zdrowia.

T. 1. Mierniki stanu zdrowia wykorzystywane w ocenie polityki zdrowotnej

T2. Polityka lekowa i wybrane elementy ekonomiki zdrowia

T. 3. Instytucje i narzędzia procesu oceny technologii medycznych

W.5 i 6 Główne wyzwania demograficzne i problemy zdrowotne w Polsce i na świecie

T.1. Metodologia oraz wyniki Narodowego Spisu Ludności 2021 roku.

T. .2 Procesy zmian w demografii; dynamika zmian demograficznych.

T. 3. Konsekwencje procesów demograficzno - epidemiologicznych zmian w populacji

T. 4. Epidemiologia chorób niezakaźnych oraz ich czynników ryzyka

T. 5. Epidemiologia wybranych problemów chorób zakaźnych (COVID-19, zakażenia szpitalne).

W.5-6. Promocja, profilaktyka i prewencja, a ochrona zdrowia.

T1. Podstawowe pojęcia i definicje związane ze promocją zdrowia i profilaktyką chorób.

T.2. Narodowy Program Zdrowia w Polsce i inne programy ukierunkowane na czynniki ryzyka chorób.

T. 3. Program szczepień ochronnych.

T. 4. Metodyka tworzenia programów profilaktycznych w zdrowiu publicznym.

W. 7-8. Funkcje i instytucje systemu ochrony zdrowia.

T.1. Organizacja i finansowanie systemu ochrony zdrowia.

T. 2. Funkcje systemu ochrony zdrowia i jego zakres ( podstawowa opieka zdrowotna, opieka środowiskowa, AOS, szpital ogólny, specjalistyczny, wysokospecjalistyczny; pomoc doraźna i medycyna ratunkowa; opieka stomatologiczna).

T. 3. Struktura zasobów systemu ochrony zdrowia – zasoby materialne i zasoby ludzkie.

T. 4. System statystyki medycznej.

T. 5 Prawa pacjenta i monitorowanie jakości w ochronie zdrowia.

UWAGA: ZAKRES TEMATYCZNY KOMPLEMENTARNY Z ZAKRESEM SEMINARÓW.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pinkas J. (red.) Współczesne wyzwania zdrowia publicznego. Wybrane zagadnienia. Wyd. PZWL. Warszawa, 2021

2. Wojtczak, A. Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku. Wyd. PZWL. Warszawa, 2021

3. Wojtyniak B, Goryński P (red.). Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania 2022. Wyd. NIZP-PZH, 2022. Do pobrania:

https://www.pzh.gov.pl/raport-sytuacja-zdrowotna-ludnosci-polski-i-jej-uwarunkowania/

Literatura uzupełniająca i inne źródła:

1. Cianciara D., Lewtak K, Gajewska M, Piotrowicz M, Urban E. Diagnoza istniejącej organizacji i funkcjonowania systemu zdrowia publicznego w Polsce – rzeczywisty sposób działania systemu. T. 2. Wyd. NIZP-PZH, 2017. Do pobrania: http://bazawiedzy.pzh.gov.pl/download/886/

2. Jędrychowski W.: Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010

Aktualnie obowiązujące akty prawne:

1. Ustawa o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r. (z późniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (z późniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (z późniejszymi zmianami)

Oficjalne źródła internetowe:

1. https://szczepienia.pzh.gov.pl/ - aktualizowana wiedza o szczepieniach ochronnych, prowadzona przez NIZP PZH -PIB

2. https://profibaza.pzh.gov.pl/node/161 - ProfiBaza, baza wiedzy i informacji o programach zdrowia publicznego w Polsce

3. Baza danych projektu Map potrzeb zdrowotnych z wartościami DALY dla Polski: https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3363

4. Strona internetowa GIS https://www.gov.pl/web/gis

5. Strona internetowa ECDC - www.ecdc.europa.eu (bieżące, bezpłatne aktualności w dziedzinie chorób zakaźnych i zakażeń w tym zakażeń szpitalnych).

6. Strona internetowa WHO - www. who.int/en/ (bieżące, bezpłatne aktualności w dziedzinie chorób zakaźnych i zakażeń).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. Definiuje pogłębioną wiedzę z obszaru zagrożenia zdrowia ludności związanych z jakością środowiska, stylem życia oraz innymi czynnikami ryzyka zdrowotnego.

2. Definiuje główne metody analiz epidemiologicznych, wskaźniki stanu zdrowia oraz zasady ich interpretacji.

Umiejętności:

1. Obserwuje i wyjaśnia zjawiska w zakresie zdrowia populacji z uwzględnieniem wzajemnych relacji między zdrowiem a czynnikami społeczno-ekonomicznymi.

2. Pracuje skutecznie w grupie nad analizą i rozwiązaniem wybranego problemu dotyczącego zdrowia publicznego.

Kompetencje społeczne:

1. Ma świadomość pełnionej roli społecznej i jej wpływu na stan zdrowia całego społeczeństwa.

2. Formułuje przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne rozważając zalety i wady różnych rozwiązań.

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa:

Termin "1"

Opracownie eseju ( 3 strony) ub prezentacji multimedialnej (8 slajdów) w grupach 3-5 osobowych i prezentacja przed wszytkimi studentami, z możliwością zadawania pytań.

Zakresy tematyczne do wyboru indywidualnego tematu pracy zaliczeniowej:

1. Wybierz jeden z istotnych problemów zdrowotnych Polaków i wskaż możliwości zapobiegania (np. palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, problemy zdrowia psychicznego, lub inne do dowolnego sfromułowania na podstawie danych epidemiologicznych). 

2. Zaproponuj działanie, które może przyczynić się do zwiększenia dbałości o zdrowie Polaków, szczególnie zgłaszanie się na badania profilaktyczne czy prozdrowotny styl życia. 

3. Wskaż w jaki praktyczny sposób można promować zdrowy styl życia pacjentów wykonując zawód lekarza?

Kryteria oceniania:

1. Diagnoza problemu na podstawie dostępnych danych epidemiologicznych - 0- 3 pkt

2. Precyzyjny opis propnowanej interwencji - 0-3 pkt.

3. Uzasadnienie propozycji - 0-3 pkt

4. Ocena mozliwości wdrożenia z uwaględnieniem ograniczeń systemu ochrony zdrowia - 0-3 pkt.

Skala ocen w oparciu o łączną:

11-12 bdb

10 - db+

9 - db

8 - dst+

7 - dst

0-6 ndst

Termin "2"

Egzamin ustny (3 pytania otwarte do omówienia problemowego)

W ramach zajęć seminaryjnych studenci uczestniczą w aktywnej dyskusji prezentowanych prolemów zdrowia publicznego oraz metod prowadzenia interwencji prewencyjnych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Gębska-Kuczerowska
Prowadzący grup: Anita Gębska-Kuczerowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3AUfSFm6NLpSrD4HH7Gk4ofmyaOtssNL84B7XL4i_3tmU1%40thread.tacv2/1645222065503?context=%7B%22Tid%22%3A%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2C%22Oid%22%3A%22c2e72430-8ee7-4941-8a88-fd8490b59b75%22%7D
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zdrowie publiczne jest nauką bardzo rozległa, która korzysta ze zdobyczy wiedzy z innych obszarów takich jak: epidemiologia, demografia, ekonomia, prawo, psychologia, socjologia ....etc. W krótkim spotkaniu ze zdrowiem publicznym ma na celu zachęcić studenta do pogłębiania swojej wiedzy w zakresie zdrowia publicznego z uwagi na konieczność holistycznego podejścia do zdrowia.

Literatura:

literatura główna uzupełniana o publikacje rekomendowane przez nauczyciela.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 13 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Gębska-Kuczerowska
Prowadzący grup: Anita Gębska-Kuczerowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 13 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Juszczyk
Prowadzący grup: Grzegorz Juszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)