Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biofizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LEN-BF-sem
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biofizyka
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_B.W05, WMKL_B.W06, WMKL_B.W07, WMKL_B.W08, WMKL_B.W09

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu biofizyka jest:

1. Zdobycie podstawowej wiedzy nt. biofizycznych podstaw budowy i funkcjonowania podstawowych struktur komórkowych, narządów oraz organizmu, jako całości.

2. Nabycie zdolności do interpretowania i rozumienia podstawowych zjawisk fizycznych zachodzących w organizmach żywych

3. Zdobycie podstawowej wiedzy nt. mechanizmu działania i wpływu czynników fizycznych na organizm

4. Zapoznanie z fizycznymi podstawami działania aparatury do diagnostyki i terapii

5. Zdobycie wiedzy nt. sposobu prowadzenia eksperymentów naukowych, w tym zapoznanie z obsługą prostych przyrządów pomiarowych i podstawami rachunku błędów.

6. Zdobycie umiejętności samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w formie seminariów pozwolą studentowi w sposób praktyczny zweryfikować wiedzę zdobytą na wykładach oraz rozszerzyć ją min. zapoznać się z zasadami działania: narządów i układów narządów oraz aparatury i metod diagnostycznych i terapeutycznych, u podstaw działania, których leżą prawa fizyki.

Seminaria wygłaszane przez studentówpozwalają na pogłębienie tematyki omawianej na wykładach.

Zakres tematów:

1. Biofizyka – historia, zakres zainteresowań, Wielkości fizyczne i ich jednostki, pomiar, błąd pomiarowy

2. Podstawy termodynamiki; przydatność termodynamiki do opisu układów żywych. Zmiany stanu skupienia. Termoregulacja w organizmie człowieka.

3. Oddziaływanie prądu elektrycznego i pól elektromagnetycznych na organizm człowieka, oddziaływanie temperatury, wilgotności, ciśnienia.

4. Promieniowanie niejonizujące (w tym laserowe)

5. Elementy biofizyki molekularnej. Błony biologiczne i transport przez błony.

6. Biofizyka układów: ruchu, nerwowego, krążenia i oddechowego

7. Biofizyka narządu słuchu – elementy akustyki,

8. Biofizyka narządu wzroku – elementy optyki

9. Promieniowanie jonizujące. Diagnostyka i medycyna nuklearna

10. Podstawy fizyczne metod diagnostycznych i terapeutycznych:

Literatura:

Podstawowa

1. F. Jaroszyk (red.), „Biofizyka – podręcznik dla studentów”, PZWL, Warszawa, 2008

2. Hrynkiewicz, E. Rokita, „Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii”, PWN, Warszawa, 2000

Uzupełniająca

1. Pilawski – Podstawy biofizyki, PZWL, Warszawa, 1985

2. Z. Jóźwiak, G. Bartosz, „Biofizyka. Wybrane zagadnienia z ćwiczeniami”, PWN, Warszawa, 2005

3. G. Ślósarek, „Biofizyka molekularna, Zjawiska Instrumenty Modelowanie”, PWN, Warszawa, 2011

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

- prawa fizyczne opisujące przepływ cieczy i czynniki wpływające na opór naczyniowy przepływu krwi;

- naturalne i sztuczne źródła promieniowania jonizującego oraz jego oddziaływanie z materią;

- fizykochemiczne i molekularne podstawy działania narządów zmysłów; układów organizmu człowieka, w tym układu krążenia, układu oddechowego oraz podstawy pobudzenia i przewodzenia w układzie nerwowym

- fizyczne podstawy nieinwazyjnych metod obrazowania;

- fizyczne podstawy wybranych technik terapeutycznych, w tym ultradźwięków i naświetlań;

- zasady prowadzenia badań naukowych, obserwacyjnych i doświadczalnych oraz badań in vitro służących rozwojowi medycyny.

- struktury I-, II-, III- i IV-rzędową białek i struktury I- i II-rzędową DNA oraz strukturę chromatyny;

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

- wykorzystywać znajomość praw fizyki do wyjaśnienia wpływu czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, przyspieszenie, ciśnienie, pole elektromagnetyczne i promieniowanie jonizujące, na organizm i jego elementy;

szkodliwość dawki promieniowania jonizującego i stosować się do zasad ochrony radiologicznej;

- obsługiwać proste przyrządy pomiarowe i oceniać dokładność wykonywanych pomiarów;

- korzystać z baz danych, w tym internetowych, i wyszukiwać potrzebne informacje za pomocą dostępnych narzędzi;

SEMINARIA 30 godz – 1 ECTS, w tym:

Udział w seminariach 10 godz, przygotowanie prezentacji 20 godz;

Metody i kryteria oceniania:

Opracowanie zadanych tematów przez studenta z prezentacją, uzupełnienie wiedzy przez wykładowcę, dialog student – wykładowca, dyskusja w grupach, analiza literatury, samodzielne dochodzenie do wiedzy, metody aktywizujące, konsultacje.

Prezentacja online

Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kamińska, Katarzyna Wiktorska
Prowadzący grup: Agata Kamińska, Katarzyna Wiktorska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aab1cd25dad7d4faebe01e5e39f83f1a8%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ca8535e-a744-444d-9fb5-1ee099393271&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)