Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia z elementami chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LEN-BzEch-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Biochemia z elementami chemii
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_B.W01, WMKL_B.W04, WMKL_B.W05, WMKL_B.W10, WMKL_B.U03, WMKL_A.U04, WMKL_B.U05, WMKL_A.U06

Skrócony opis:

Celem zajęć z biochemii jest poznanie budowy chemicznej organizmów żywych, procesów chemicznych i energetycznych zachodzących w tych organizmach, ich współdziałania i regulacji na poziomie molekularnym. Zdobyta wiedza powinna ułatwić zrozumienie mechanizmów funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach fizjologicznych i patologicznych.

Pełny opis:

Budowa podstawowych związków chemicznych, mechanizm działania enzymów, utlenianie tkankowe (łańcuch oddechowy, cykl Krebsa), stres oksydacyjny; białka ich budowa i funkcje, węglowodany – budowa, przemiany glukozy, galaktozy i fruktozy, regulacja i zaburzenia, proteoglikany, glikozaminoglikany, glikoproteiny - budowa, rola; regulacja poziomu cukru we krwi i jej zaburzenia (cukrzyca); budowa, rodzaje i metabolizm lipidów; metabolizm azotowy, zobojętnianie amoniaku; przemiany szkieletów węglowych aminokwasów - związki czynne fizjologicznie; metabolizm nukleotydów purynowych i pirymidynowych; składniki i funkcje krwi, synteza i degradacja hemu – zaburzenia; równowaga kwasowo-zasadowa i jej zaburzenia; biotransformacja ksenobiotyków; metabolizm wątroby, nerek, mięśni; regulacja metabolizmu.

Literatura:

1.Biochemia, Lippincott Illustrated Reviews, Denise R. Ferrier; wydanie 7., 2017

2. Biochemia, Podręcznik dla studentów uczelni medycznych, E. Bańkowski, Wyd. Med., Urban & Partner, Wrocław, wydanie ostatnie

3. Biochemia Harpera, Murray, D.K. Granner, P.A. Mayes, V.W. Rodwell. PZWL, wydanie ostatnie

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WMKL_B.W1. student rozumie gospodarkę wodno-elektrolitową w układach biologicznych;

WMKL_B.W2. równowagę kwasowo-zasadową, działanie buforów;

WMKL_ B.W4. zna podstawowe reakcje związków nieorganicznych i organicznych w roztworach wodnych;

WMKL_B.W10. zna budowę prostych związków organicznych wchodzących w skład makrocząsteczek obecnych w komórkach, macierzy zewnątrzkomórkowej i płynów ustrojowych;

WMKL_ B.W11-13 zna funkcje i strukturę białek (I, II, II, IV-rzędową) , lipidów, polisacharydów, nukleotydów w komórce;

WMKL_C.W47- C.W49 - C.W 51 rozumie pojęcia: potencjał oksydacyjny organizmu i stres oksydacyjny; zna enzymy biorące udział w trawieniu, mechanizm wytwarzania kwasu solnego w żołądku, rolę żółci w procesie trawienia, przebieg wchłaniania produktów trawienia; zna mechanizm działania hormonów, udział witamin w metabolizmie

WMKL_B.W15 opisuje podstawowe szlaki kataboliczne i anaboliczne, sposoby ich regulacji oraz wpływ czynników genetycznych i środowiskowych;

WMKL_B.W16 zna profile metaboliczne podstawowych narządów i układów;

WMKL_B.W29 zna zasady prowadzenia badań naukowych, obserwacyjnych i doświadczalnych oraz badań in vitro służących rozwojowi medycyny w zakresie biochemii.

Przedmiot roczny z końcową liczbą punktów ECTS 11,5 w semestrze letnim, realizowany w następującym wymiarze godzin z następujących form zajęć:

wykłady 40h

seminaria 75h

ćwiczenia 35h

Metody i kryteria oceniania:

- W ciągu roku akademickiego są 3 kolokwia: I - pisemne z seminariów nr. 1 i 2 (zadania/obliczenia), II i III - testowe po zakończeniu każdego semestru (bez materiału seminariów nr. 1 i 2).

- Zaliczenie poprawkowe niezdanego kolokwium I. odbywa się po umówieniu z osobą prowadzącą ww. zajęcia, a kolokwium II. i III. pod koniec II semestru (tego samego dnia, w maju).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie ćwiczeń, seminariów i kolokwiów.

Egzamin końcowy: test w sesji letniej (100 pytań)

Warunki zaliczenia przedmiotu i przystąpienia do egzaminu - obecność we wszystkich wykładach, obecność i czynny udział w seminariach i ćwiczeniach, oraz pozytywne oceny ze wszystkich semestralnych sprawdzianów.

Student powinien odbyć wszystkie przewidziane programem studiów zajęcia. Opuszczone zajęcia muszą być odpracowane w innym terminie a jeżeli jest to niemożliwe ze względów organizacyjnych, zaliczone na warunkach i w terminie określonych przez prowadzącego.

Zaliczenie ćwiczeń student uzyskuje na podstawie czynnego udziału oraz wykonaniu przewidzianych na każde ćwiczenie zadań.

Zaliczenie semestru ma formę teoretyczną/test.

Formy pracy studenta na poszczególnych typach zajęć:

Wykład

Prezentacja multimedialna (wykłady z wykorzystaniem prezentacji Power Point).

Seminarium

Omawianie, wyjaśnianie i dyskusja o procesach metabolicznych zachodzących w organizmie żywym, ich powiązaniach i regulacji

Ćwiczenie

Ćwiczenia laboratoryjne zakładają samodzielną pracę studenta, indywidualnie lub w grupie, przy identyfikacji i badaniu efektów działania aktywnych metabolicznie związków chemicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Seminarium, 39 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Barańczyk-Kuźma, Beata Chełstowska
Prowadzący grup: Anna Barańczyk-Kuźma, Beata Chełstowska, Dominik Kurzydłowski, Adriana Muchowska, Maciej Sierakowski, Paulina Wilczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć z biochemii jest poznanie budowy chemicznej organizmów żywych, procesów chemicznych i energetycznych zachodzących w tych organizmach, ich współdziałania i regulacji na poziomie molekularnym. Zdobyta wiedza powinna ułatwić zrozumienie mechanizmów funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach fizjologicznych i patologicznych.

Pełny opis:

Budowa podstawowych związków chemicznych, mechanizm działania enzymów, utlenianie tkankowe (łańcuch oddechowy, cykl Krebsa), stres oksydacyjny; białka ich budowa i funkcje, węglowodany – budowa, przemiany glukozy, galaktozy i fruktozy, regulacja i zaburzenia, proteoglikany, glikozaminoglikany, glikoproteiny - budowa, rola; regulacja poziomu cukru we krwi i jej zaburzenia (cukrzyca); budowa, rodzaje i metabolizm lipidów; metabolizm azotowy, zobojętnianie amoniaku; przemiany szkieletów węglowych aminokwasów - związki czynne fizjologicznie; metabolizm nukleotydów purynowych i pirymidynowych; składniki i funkcje krwi, synteza i degradacja hemu – zaburzenia; równowaga kwasowo-zasadowa i jej zaburzenia; biotransformacja ksenobiotyków; metabolizm wątroby, nerek, mięśni; regulacja metabolizmu.

Literatura:

1.Biochemia, Lippincott Illustrated Reviews, Denise R. Ferrier; wydanie 7., 2017

2. Biochemia, Podręcznik dla studentów uczelni medycznych, E. Bańkowski, Wyd. Med., Urban & Partner, Wrocław, wydanie ostatnie

3. Biochemia Harpera, Murray, D.K. Granner, P.A. Mayes, V.W. Rodwell. PZWL, wydanie ostatnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Chełstowska
Prowadzący grup: Beata Chełstowska, Paulina Wilczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.