Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka lekarska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LEN-EL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka lekarska
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_D.W16

WMKL_D.U13

WMKL_D.U14

WMKL_D.U15

WMKL_D.U16

WMKL_K01

WMKL_K02

WMKL_K03

WMKL_K07


Wymagania wstępne:

1. ogólna wiedza humanistyczna na poziomie szkoły średniej,

2. ogólna wiedza z zakresu fizjologii i patologii człowieka na poziomie szkoły średniej


Pełny opis:

Etyka medyczna to dziedzina wiedzy, która umożliwia optymalizację opieki zdrowotnej poprzez całościowe a nie ograniczone jedynie do kwestii ściśle medycznych podejście do pacjenta i jego bliskich. Wykłady pozwalają na zapoznanie się z nieempiryczną dziedziną wiedzy jaką jest etyka medyczna. Przedstawione są podstawowe kierunki etyki medycznej mające zastosowanie w opiece zdrowotnej. Studenci poznają także narzędzia służące do praktycznej realizacji zasad etycznych np. procedurę świadomej zgody. Omawiane są kwestie trudnych decyzji etycznych, dylematów moralnych, zasad etycznej współpracy wszystkich stron zaangażowanych w opiekę nad pacjentem. Przedstawiane przypadki służą utrwalaniu wiedzy przekazanej w ramach wykładów i seminariów oraz nabyciu umiejętności w zakresie postępowania etycznego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy: główne pojęcia, teorie, zasady etyczne służące jako ogólne ramy właściwego interpretowania i analizowania zagadnień moralno-medycznych;

W zakresie umiejętności: przestrzeganie wzorców etycznych w działaniach zawodowych, rozpoznawanie etycznego wymiaru decyzji medycznych i odróżnianie aspektów faktualnych od normatywnych, przestrzeganie praw pacjenta; wykazywanie odpowiedzialności za podnoszenie swoich kwalifikacji i za przekazywanie wiedzy innym.

W zakresie kompetencji: gotowość do przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta; nawiązania i utrzymania głębokiego i pełnego szacunku kontaktu z chorym; stawiania na pierwszym miejscu dobra chorego, uwzględniania w procesie postępowania terapeutycznego subiektywnych potrzeb i oczekiwań pacjenta wynikających z uwarunkowań społeczno-kulturowych.

Metody i kryteria oceniania:

PRACE PISEMNE SĄ SPRAWDZANE PROGRAMEM ANTYPLAGIATOWYM - WYKRYCIE PLAGIATU W PRACY STUDENCKIEJ BĘDZIE SKUTKOWAŁO AUTOMATYCZNYM OBNIŻENIEM OCENY Z CAŁYCH ZAJĘĆ O JEDEN STOPIEŃ i koniecznością przygotowania nowej pracy. Opóźnienia spowodowane tą sytuacją uniemożliwiające np. zdawanie w I terminie egzaminu będą traktowane jako nieusprawiedliwiona nieobecność.

Do zaliczenia wykładów - Obowiązkowa obecność na wykładach (przez 100% czasu wykładu). Test pisemny z zakresu informacji przekazywanych podczas wykładów zdawany na ocenę.

Do zaliczenia seminariów: Obowiązkowa obecność na zajęciach (100% czasu seminarium) , aktywne uczestniczenie w omawianiu zagadnień oceniane na bieżąco na oceny (a także przygotowanie prezentacji lub wypracowania).

Uczestniczenie w zajęciach wymaga skupienia i ciszy, niezaleznie od tego czy są prowadzone stacjonarnie czy też metodą nauczania zdalnego. Dlatego w czasie zajęć wykluczone jest przemieszczanie się lub przebywanie w gwarnych miejscach lub innych warunkach utrudniających skupienie i nie zapewniających ciszy. W czasie nauczania zdalnego osoba poproszona o zabranie głosu lub sama zgłaszająca się do wypowiedzi ma obowiązek właczenia kamery, aby wszyscy uczestnicy wykładu lub seminarium ją widzieli.

Jeśli w danej okolicy nastąpi awaria internetu nieobecnośc na zjęciach może być usprawiedliwiona po dostarczeniu odpowiedniego zaświadczenia od operatora (konserwatora) sieci internetowej.

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. opuszczenie więcej niż 20% zajęć wyklucza możliwość zaliczenia przedmiotu niezależnie od tego czy nieobecności są usprawiedliwione czy też nie. Osoby, które opuściły mniej niż 20% zajęć (niezależnie czy nieobecności są usprawiedliwione czy też nie) muszą odrobić te nieobecności poprzez wykonanie dodatkowej pracy zleconej przez prowadzącego zajęcia. Zwykle będzie to praca pisemna na zadany temat.

Zajęcia kończą się kolokwium zaliczeniowym w formie egzaminu testowego przed sesją egzaminacyjną.

Osoby, które nie zgłoszą się na kolokwium zaliczeniowe (niezaleznie od tego czy nieobeność będzie usprawiedliwiona czy też nie) będą zdawać kolokwium w drugim terminie w formie ustnej polegającej na odpowiedzi na 3 z puli 60 wcześniej udostepnionych pytań.

Zaliczenie przedmiotu polega na uzyskaniu pozytywnej oceny na kolokwium zaliczeniowym (test) i obecności na wszystkich zajęciach.

Kryteria oceny z kolokwium ustnego - odpowiedź na każde pytanie jest oceniona jako odsetek prawidłowej odpowiedzi. Średnia z trzech odsetkowych ocen odpowiada ocenie ostatecznej.

KRYTERIA OCENIANIA

Kryteria oceny na stopień z testu lub kolokwium ustnego:

Ocena bardzo dobra - 91-100% prawidłowych odpowiedzi

Ocena dobra plus - 81-90% prawidłowych odpowiedzi

Ocena dobra - 71-80% prawidłowych odpowiedzi

Ocena dostateczny plus - 61-70% prawidłowych odpowiedzi

Ocena dostateczna - 50-60% prawidłowych odpowiedzi

Ocena niedostateczna <50% prawidłowych odpowiedzi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Czarkowski
Prowadzący grup: Marek Czarkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach: wykłady - 20 godzin, seminaria 10 godzin,

Praca własna: przygotowanie do zajęć seminaryjnych 10 godzin, do egzaminu testowego 15 godzin


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Czarkowski
Prowadzący grup: Marek Czarkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)