Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja lekarz - pacjent

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LEN-KLP-sem
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja lekarz - pacjent
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki medyczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole WIEDZA:


WBKL_B.W33., WBKL_D.W01., WBKL_D.W03., WBKL_D.W04., WBKL_D.W12. -


WBKL_D.W13., WBKL_D.W16., WBKL_E.W28.


UMIEJĘTNOŚCI


WBKL_D.U01., WBKL_D.U02.,WBKL_D.U04., WBKL_D.U05., WBKL_D.U06. -


WBKL_D.U07.,WBKL_D.U08., WBKL_D.U10.,WBKL_D.U11.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE


WBKL_K02.,WBKL_K03. kształcenia

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów kierunku lekarskiego z podstawami komunikacji z pacjentem (model partnerski), komunikacja w zespole terapeutycznym, komunikacja z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi, okazywanie empatii, komunikowanie trudnych diagnoz).

Pełny opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom podstawowych metod/modeli komunikacyjnych, pozwalających na satysfakcjonującą obie strony aktu komunikacji (lekarza i pacjenta) rozmowę diagnostyczo-terapeutyczną, wg wymogów współczesnej medycyny i wpływu mediów na wzajemne oczekiwania komunikacyjne.

W ramach zajęć omówione zostaną nastepujące tematy:

1. Określenie, czym jest zadowalająca obie strony aktu komunikacji rozmowa

2. Stereotypy i uprzedzenia a komunikacja w gabinecie lekarskim

3. Różnorodność kulturowo-społeczna rozumienia terminów "zdrowie" i "choroba" w relacji lekarz-pacjent

4. Zarządzanie czasem podczas komunikacji z pacjentem

5. Komunikacja z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi

6. Komunikacja z pacjentem chorym terminalnie

7. Komunikacja w zespole terapeutycznym

Literatura:

Materiały do lektury są przesyłane studentom drogą mailową przez prowadzącego zajęcia.

1. Barański J., Piątkowski W., Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, 2002

2. Nowina Konopka M., Feleszka W., Małecki Ł., Komunikacja medyczna dla studentów i lekarzy, Wydawnictwo Medycyny Praktycznej, Kraków 2018

3. Kulus M., Doroszewska A., Chojnacka-Kuraś M., Językowe, prawne i dydaktyczne aspekty porozumiewania się z pacjentem, Wydawnictwo PAN, Warszawa 2019

4. Stefaniak K., Władza i tożsamość w komunikacji lekarz-pacjent, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, 2011

5. Chmielewska-Ignatowicz T., Komunikacja pomiędzy lekarzem a pacjentem onkologicznym w życiu i w serialu - studium narracji, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2017

6. Goban-Klas T., Komunikowanie w ochronie zdrowia - interpersonalne, organizacyjne i medialne, WydawnistwoWolters Kluwer Business, Warszawa 2014

7. Ostrowska A., Jak rozmawiać z pacjentem? Anatomia komunikacji w praktyce lekarskiej, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2017

8. Myerscough P., Ford M., Jak rozmawiac z pacjetem. Psychologia dla lekarzy., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2020

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

WBKL_B.W33. - zna możliwości współczesnej telemedycyny jako narzędzia wspomagania pracy lekarza;

WBKL_D.W01. - zna aktualny stan wiedzy na temat społecznego wymiaru zdrowia i choroby, wpływu środowiska społecznego (rodziny, sieci relacji społecznych) i nierówności społecznych na stan zdrowia oraz na temat społeczno-kulturowych różnic i roli stresu społecznego w zachowaniach zdrowotnych i autodestrukcyjnych;

WBKL_D.W03. - rozumie znaczenie zdrowia, choroby, niepełnosprawności

i starości w relacji do postaw społecznych, konsekwencje społeczne choroby i niepełnosprawności oraz bariery społeczno- kulturowe, zna aktualną koncepcję jakości życia uwarunkowaną stanem zdrowia;

WBKL_D.W04. - rozumie znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej

w procesie komunikowania się z pacjentami oraz pojęcie zaufania w interakcji z pacjentem;

WBKL_D.W12. - zna zasady motywowania pacjentów do prozdrowotnych zachowań i informowania o niepomyślnym rokowaniu;

WBKL_D.W13. - zna i rozumie główne pojęcia, teorie, zasady i reguły etyczne służące jako ogólne ramy właściwego interpretowania

i analizowania zagadnień moralno- medycznych;

WBKL_D.W16. - rozumie kulturowe, etniczne i narodowe uwarunkowania zachowań ludzkich;

WBKL_E.W28.- zna zasady postępowania paliatywnego z pacjentem

w stanie terminalnym;

UMIEJĘTNOŚCI

WBKL_D.U01. - uwzględnia w procesie postępowania terapeutycznego subiektywne potrzeby i oczekiwania pacjenta wynikające

z uwarunkowań społeczno-kulturowych;

WBKL_D.U02. - dostrzega i właściwie reaguje na oznaki zachowań antyzdrowotnych i autodestrukcyjnych;

WBKL_D.U04. - potrafi budować pełną zaufania atmosferę podczas całego procesu leczenia;

WBKL_D.U05. - potrafi przeprowadzić rozmowę z pacjentem dorosłym, dzieckiem i rodziną z zastosowaniem techniki aktywnego słuchania i wyrażania empatii, a także rozmawiać z pacjentem o jego sytuacji życiowej;

WBKL_D.U06. - potrafi poinformować pacjenta o celu, przebiegu

i ewentualnym ryzyku proponowanych działań diagnostycznych lub terapeutycznych i uzyskać jego świadomą zgodę;

WBKL_D.U07. - potrafi przekazywać pacjentowi i jego rodzinie informacje

o niekorzystnym rokowaniu;

WBKL_D.U08. - udziela porady w kwestii przestrzegania zaleceń terapeutycznych i prozdrowotnego trybu życia;

WBKL_D.U10. - stosuje w podstawowym stopniu psychologiczne interwencje motywujące i wspierające;

WBKL_D.U11. - potrafi komunikować się ze współpracownikami zespołu, udzielając konstruktywnej informacji zwrotnej i wsparcia;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

WBKL_K02. - potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym;

WBKL_K03. - kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu;

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach online, przygotowanie samodzielnej pracy na zadany przez prowadzącego temat i publiczne go omówienie (projekt zespołowy).

Nakład pracy studenta:

5h - aktywność na zajęciach

9 h - przygotowanie projektu

1 h - prezentacja projektu

Ocenę dst (3) z zajęć otrzymuje student, który podczas zajęć i prezentacji końcowego projektu w zakresie wiedzy wykaże się podstawową znajomością stanu wiedzy na temat społecznego wymiaru zdrowia i choroby, wpływu środowiska społecznego (rodziny, sieci relacji społecznych) i nierówności społecznych na stan zdrowia oraz na temat społeczno-kulturowych różnic i roli stresu społecznego w zachowaniach zdrowotnych i autodestrukcyjnych.

W zakresie umiejętności wykaże się znajomością podstawowych modeli komunikacji z pacjentem dorosłym, dzieckiem i rodziną z zastosowaniem techniki aktywnego słuchania i wyrażania empatii, a także rozmawiać z pacjentem o jego sytuacji życiowej;

W zakresie umiejętności społecznych wykaże się umiejętnością nawiązania i utrzymania pełnego szacunku kontaktu z chorym.

Ocenę db (4) z zajęć otrzymuje student, który oprócz spełnienia wymogów na ocenę dst. (3) podczas zajęć i prezentacji końcowego projektu w zakresie wiedzy wykaże się znajomością głównych pojęć, teorii, zasady i reguł etyczne służących jako ogólne ramy właściwego interpretowania zachowania komunikacyjnego pacjentów

W zakresie umiejętności wykaże się dodatkowo umiejętnością przekazania pacjentowi i jego rodzinie informacji o niekorzystnym rokowaniu oraz umiejętnością udzielania porad w kwestii przestrzegania zaleceń terapeutycznych i prozdrowotnego trybu życia;

W zakresie umiejętności społecznych wykaże się umiejętnością nawiązania i utrzymania pełnego szacunku kontaktu z chorym oraz umiejętnością kierowania się dobrem chorego, stawiając potrzeby pacjenta na pierwszym miejscu;

Ocenę bdb(5) z zajęć otrzymuje student, który oprócz spełnienia wymogów na ocenę db (4) podczas zajęć i prezentacji końcowego projektu w zakresie wiedzy wykaże się znajomością znaczenia kulturowego pojęcia zdrowia, choroby, niepełnosprawności i starości w relacji do postaw społecznych oraz znajomością konsekwencji społecznych choroby i niepełnosprawności oraz znajomością aktualnej koncepcji jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia.

W zakresie umiejętności wykaże się dodatkowo umiejętnością wykorzystania -w podstawowym stopniu - psychologicznych interwencji motywujących i wspierających oraz potrafi komunikować się ze współpracownikami zespołu, udzielając konstruktywnej informacji zwrotnej i wsparcia.

W zakresie umiejętności społecznych wykaże się umiejętnością nawiązania i utrzymania pełnego szacunku kontaktu z chorym oraz umiejętnością kierowania się dobrem chorego, stawiając potrzeby pacjenta na pierwszym miejscu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Czarkowski, Dariusz Pater
Prowadzący grup: Marek Czarkowski, Dariusz Pater
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)