Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-ANA-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CMP_A.W1

CMP_A.U1

Wymagania wstępne:

wiedza z biologii z liceum, wiedza z wykładów

Skrócony opis:

Progam nauczania z Anatomii obejmuje: anatomię człowieka opisową i topograficzną. Program zawiera aspekty fizjologii i anatomii patologicznej.

Celem nauczania Anatomii jest zapoznanie studentów z budową ludzkiego ciała, poszczególnych układów i narządów, ich wzajemnych relacji topograficznych oraz odmienności związanych z płcią i wiekiem.

W celu realizacji efektów końcowych kształcenia studenci zobowiązani są przyswoić sobie wiedzę z obowiązujących podręczników, wykładów i ćwiczeń oraz opanować umiejętności polegające na identyfikacji, opisie i wzajemnym położeniu i relacji narządów i układów organizmu człowieka.

Pełny opis:

Ćwiczenia

1. Budowa kości, rodzaje połączeń.

2. Mięśnie.

3. Układ chłonny – budowa i funkcje.

4. Unaczynienie tętnicze, żylne i limfatyczne.

5. Układ krążenia: serce, naczynia krwionośne, krążenie mózgowe.

6. Krew – skład, rola poszczególnych elementów.

7. Układ nerwowy: ośrodkowy i obwodowy, wegetatywny i autonomiczny.

8. Górne i dolne drogi oddechowe.

9. Jama brzuszna: narządy, stosunki topograficzne.

11. Układ pokarmowy: topografia i funkcje narządów

12. Układ wydzielania dokrewnego.

13. Układ moczowo – płciowy. Narządy płciowe męskie i żeńskie.

14. Narządy zmysłów.

Literatura:

1. Anatomia człowieka. Redakcja naukowa: Janina Sokołowska-Pituchowa; autorzy: Krechowiecki A., Kubik W., Łasiński W., Narkiewicz O., Sokołowska-Pituchowa J., Sylwanowicz W., Szostakiewicz-Sawicka H.

2. Anatomia człowieka. Aleksandrowicz R., Ciszek B., Krasucki K.

3. Anatomia ogólna, kości, stawy i więzadła, mięśnie. pod redakcją Wiesława Łasińskiego; autorzy: Reicher M, Bilikiewicz T., Hiller S., Stołyhwo E.; Sieńkowski E., Dierżykray-Rogalski T., Łasiński W., Zawistowski S., Zegarska Z.

4. Atlas anatomii człowieka. Sobotta; redaktorzy 23. wydania oryginalnego: Paulsen F., Waschke J.; tłumaczenie z języka niemieckiego oraz redakcja naukowa wydania IV polskiego: Woźniak W., Jędrzejewski K.S.

5. Gray anatomia. Drake R.L., Wayne Vogl A., Mitchell A.W.M.; [tłumaczenie z języka angielskiego II wydania polskiego Anna Świderska].

6. Trzewa. Bochenek A.; przerobili i uzupełnili pod redakcją Wiesława Łasińskiego: Hiller S., Łasiński W., Reicher M., Zawistowski S., Zegarska Z.

7. Układ naczyniowy. Bochenek A.; przerobili i uzupełnili pod redakcją Wiesława Łasińskiego: Hiller S., Łasiński W., Reicher M., Zawistowski S., Zegarska Z.

8. Układ nerwowy obwodowy, układ nerwowy autonomiczny, powłoka wspólna, narządy zmysłów. Krzyształowicz F., Loth E., Majewski K.W., Markowski J.; współautorzy: Abramowicz I., Hiller S., Iwaszkiewicz J., Reicher M., Sylwanowicz W.; przerobili i uzupełnili: Jordan J., Kubik W., Łasiński W., Miedziński F., Narkiewicz O., Szostakiewicz-Sawicka H., Zawistowski S.; pod redakcją Wiesława Łasińskiego.

9. Układ nerwowy ośrodkowy. Markowski J., Narkiewicz O.; współautorzy Hiller S., Hurynowicz J., Reicher M.; przerobili i uzupełnili Łasiński W., Narkiewicz O., Zegarska Z.; pod redakcją Wiesława Łasińskiego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyny górna i dolna, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, grzbiet, szyja, głowa) i czynnościowym (układ: kostno-stawowy, mięśniowy, sercowo-naczyniowy, oddechowy, pokarmowy, wewnątrzwydzielniczy, moczowy, płciowy, nerwowy, narządy zmysłów, powłoka wspólna).

W zakresie umiejętności absolwent zna, rozumie i potrafi posługiwać się w praktyce mianownictwem anatomicznym oraz wykorzystywać znajomość topografii narządów ciała ludzkiego.

Zgodnie z zasadą, że 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta: udział w wykładach 30 godzin = 1 punkt; udział w ćwiczeniach 30 godzin = 1,5 punktu (zaliczenie z oceną); samokształcenie 10 godzin (zaliczenie) = 0,5 punktu.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady kursu z Anatomii

1. Kurs Anatomii kończy się egzaminem.

2. Egzamin składa się z testu wiedzy na platformie Moodle.

3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich kolokwiów przewidzianych programem.

4. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest zdobycie minimum 50% punktów z egzaminu.

5. Ocena końcowa z przedmiotu jest oceną z egzaminu końcowego. Ocena ta wpisywana jest łącznie w takim terminie, w jakim został zaliczony egzamin.

6. Test składa się ze 100 pytań , na których rozwiązanie student ma 60 minut. W trakcie rozwiązywania testu nie ma możliwości powrotu do poprzedniego pytania. Za błędne odpowiedzi przyznawane są punkty ujemne. Za niepełne odpowiedzi przyznawane są punkty częściowe. Dopuszczalne jest 1 podejście do testu.

Progi ocen:

Poniżej 50% ocena niedostateczna (2,0)

50% (50/100) - dostateczny (3.0),

75% (75/100) - dobry (4.0),

90% (90/100) - bardzo dobry (5.0)

Problemy techniczne z połączeniem muszą być udokumentowane (screen shoty), aby rozważyć anulowanie podejścia.

7. W przebiegu kursu obowiązują kolokwia: z każdego zakresu tematycznego: budowa i funkcje układu kostnego i narządu ruchu, budowa i funkcje układu krążenia, budowa i funkcje układu oddechowego, budowa i funkcje struktur tworzących układ pokarmowy, budowa i funkcje narządów układu moczowo-płciowego, układ odpornościowy, układ wewnątrzwydzielniczy, budowa i funkcje układu nerwowego, budowa i topografia narządów zmysłów. Limit do zaliczenia to 75%.

8. Do kolokwium mogą być dopuszczone tylko te osoby, które mają zaliczone wszystkie seminaria i ćwiczenia.

9. Każdy student może podchodzić do kolokwium w dwóch terminach.

10. Dodatkowy termin kolokwium może być zorganizowany przed końcową sesją egzaminacyjną tylko w wyjątkowych przepadkach, jeśli student nie ma zaległości z innych przedmiotów na roku, za zgodą Dziekana.

11. Na wykładach i ćwiczeniach obecność jest obowiązkowa.

12. Studenci na ćwiczenia zobowiązani są do zapoznania się i nauczenia obowiązującego tematu na podstawie obowiązującej literatury.

13. W przebiegu danego bloku tematycznego (budowa i funkcje układu kostnego i narządu ruchu, budowa i funkcje układu krążenia, budowa i funkcje układu oddechowego, budowa i funkcje struktur tworzących układ pokarmowy, budowa i funkcje narządów układu moczowo-płciowego, układ odpornościowy, układ wewnątrzwydzielniczy, budowa i funkcje układu nerwowego, budowa i topografia narządów zmysłów) student musi zdobyć minimum 51% odpowiedzi prawidłowych ze sprawdzianów aby uzyskać zaliczenie ćwiczeń niezbędne do dopuszczenia do kolokwium.

13. Podstawą zaliczenia danego ćwiczenia jest wykazanie się wiedzą z tematu ćwiczeń.

15. Weryfikacja przygotowania studenta do zajęć ćwiczeniowych może polegać na odpowiedzi ustnej lub pisemnej na ćwiczeniach.

16. Osoby, które zdały kolokwia w pierwszym terminie mogą przystąpić do egzaminu w terminie zerowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Maruszewski
Prowadzący grup: Marcin Maruszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Ćwiczenia.

Ćwiczenia w formie stacjonarnej i zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams (stosowanie wiedzy i umiejętności w praktyce), ćwiczenia typu problemowego (zdobycie nowej wiedzy, wyrabianie umiejętności rozwiązywania problemów), wielokrotnie powtarzanie poprzez studentów pokazanej uprzednio przez nauczyciela czynności, metody podające: z instruktażem (przekazanie w krótkim czasie nowych informacji z instruktażem dotyczącym sposobu wykonania ćwiczenia), metoda sytuacyjna, metoda przypadków.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Maruszewski
Prowadzący grup: Marcin Maruszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia

Ćwiczenia typu tradycyjnego (stosowanie wiedzy i umiejętności w praktyce), ćwiczenia typu problemowego (zdobycie nowej wiedzy, wyrabianie umiejętności rozwiązywania problemów), wielokrotne powtarzanie przez studentów pokazanej uprzednio przez nauczyciela czynności, metody podające: z instruktażem (przekazanie w krótkim czasie nowych informacji z instruktażem, dotyczącym sposobu wykonania ćwiczenia), metoda sytuacyjna, metoda przypadków. Ćwiczenia z użyciem plansz, fantomów, symulatorów w pracowni umiejętności praktycznych. Komputerowa analiza obrazów wybranych preparatów ciała ludzkiego.

Pełny opis:

Ćwiczenia.

Ćwiczenia w formie stacjonarnej i zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams (stosowanie wiedzy i umiejętności w praktyce), ćwiczenia typu problemowego (zdobycie nowej wiedzy, wyrabianie umiejętności rozwiązywania problemów), wielokrotnie powtarzanie poprzez studentów pokazanej uprzednio przez nauczyciela czynności, metody podające: z instruktażem (przekazanie w krótkim czasie nowych informacji z instruktażem dotyczącym sposobu wykonania ćwiczenia), metoda sytuacyjna, metoda przypadków.

Literatura:

1. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka. Tom I-V, PZWL, Warszawa 2005.

2. Maciejewski R, Torres K.(red.): Anatomia czynnościowa. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, fizjoterapii,ratownictwa medycznego, analityki medycznej i dietetyki. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007.

3. Gołąb B. Podstawy anatomii człowieka. PZWL, Warszawa, 2005.

4. Gołąb B., Traczyk W.: Anatomia i fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów wydziałów farmacji, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, biologii, studiów kosmetycznych i innych. Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i SzkoleniaJaktorów. Łódź .

5. Anatomy of Research for Nurses. Hedges, Christine-Williams, Barbara-Sigma Theta Tau International. Sigma Theta Tau International 2014

6. Physiology and anatomy for nurses and healthcare practitioners : a homeostatic approach3rd ed. Clancy, John. Hodder Arnold 2009

7. The human body in health and illness 5th edition. Herlihy, Barbara Elsevier 2014.

8. Handbook of General Anatomy Paperback – 31 Jan 2015 by Chaurasia B. D (Author), Krishna Garg (Editor). CBS Publishing; 5th edition (31 January 2015). ISBN-13: 978-8123926209

9. Human Anatomy: Regional and Applied Dissection and Clinical set of Volume 3 and 4 Paperback – Jan 2016 by Krishna Garg (Author)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)