Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia i biofizyka (wcześniej: Biofizyka)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-BI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia i biofizyka (wcześniej: Biofizyka)
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki medyczne

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CMP_A.W13, CMP_A.W14, CMP_A.W15, CMP_A.W16, CMP_A.U5

Skrócony opis:

Celem kursu jest uświadomienie studentom roli fizyki w funkcjonowaniu i opisie świata, ekosystemu i organizmów żywych. Zajęcia z biofizyki obejmować będą wykłady, na których student pozna prawa fizyki leżące u podstaw funkcjonowania komórek, tkanek, narządów oraz całego organizmu człowieka. Tematyka wykładów obejmować będzie również omówienie zjawisk fizycznych mających wpływ na organizm człowieka i wykorzystywanych w diagnostyce i terapii medycznej.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Biofizyka – historia, zakres zainteresowań

2. Wielkości fizyczne i ich jednostki, pomiar, błąd pomiarowy

3. Podstawy termodynamiki, zmiany stanu skupienia.

4. Przydatność termodynamiki do opisu układów żywych, podstawy bioenergetyki i termokinetyki.

5. Termoregulacja w organizmie człowieka, wpływ temperatury i wilgotności na organizm.

6. Biofizyka i energetyka wysiłku fizycznego, metody pomiaru wydatku energetycznego osób aktywnych fizycznie.

7. Oddziaływanie prądu elektrycznego i pól elektromagnetycznych na organizm człowieka.

8. Promieniowanie niejonizujące: promieniowanie laserowe, zasada działania lasera.

9. Zastosowanie metod optycznych i laserów w medycynie.

10. Promieniowanie jonizujące – wpływ na organizmy żywe, zasady ochrony radiologicznej.

11. Metody diagnostyki obrazowej.

12. Biofizyka zmysłu wzroku, oko uzbrojone: okulary, mikroskop.

13. Biofizyka zmysłu słuchu, audiometria.

14. Biofizyka układu krążenia, elektryczna czynność serca.

15. Biofizyka układu oddechowego, wymiana gazowa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. BIOFIZYKA PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW, pod redakcją prof. dr hab. Feliksa Jaroszyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa.

2. PODSTAWY BIOFIZYKI, pod redakcją Andrzeja Pilawskiego, PZWL WARSZAWA.

3. Biochemia J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer. Wydawnictwo Naukowe PWN, najnowsze wydanie

4. Biochemia Harpera. R. Murrey, D. Granner, P. Mayes, V. Rodwell: PZWL, najnowsze wydanie

5. Textbook of Biochemistry & Biophysics for Nurses Paperback – 20 Apr 2014 by Suresh K. Sharma (Author). Jaypee Brothers Medical Publishers; UK ed. Edition.

Literatura uzupełniająca:

Publikacje naukowe, polecane podczas zajęć przez prowadzącego, a dodatkowo:

Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, A. Hrynkiewicz, E. Rokita, PWN, Warszawa, 2000

Krótkie wykłady Biochemia. B.D. Hames, N.M. Hooper; Wydawnictwo Naukowe PWN

Biologia E.P. Solomon, L.R. Berg, D.W. Martin; Multico.

Podstawy biologii komórki B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter; Wydawnictwo Naukowe PWN, najnowsze wydanie

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

absolwent zna i rozumie:

- podstawy fizykochemiczne działania zmysłów wykorzystujących fizyczne nośniki informacji (fale dźwiękowe i elektromagnetyczne);

- mechanizmy regulacji i biofizyczne podstawy funkcjonowania metabolizmu w organizmie;

- wpływ na organizm czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, grawitacja, ciśnienie, pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie jonizujące.

Umiejętności

absolwent potrafi:

- współuczestniczyć w doborze metod diagnostycznych w poszczególnych stanach klinicznych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu biochemii i biofizyki.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Metoda informacyjna realizowana poprzez wykład konwencjonalny, czyli słowne przekazywanie określonych treści kształcenia w postaci wypowiedzi ciągłej opartej na prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem dużej liczby schematów, ilustracji czy filmów dotyczących omawianego zagadnienia.

Samokształcenie

Formy samokształcenia:

zgodnie z wytycznymi koordynatora przedmiotu, wybrane spośród niżej wymienionych:

- przygotowanie pracy poglądowej

- przygotowanie referatu

- przygotowanie prezentacji multimedialnej

oraz praca własna (np. przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury; powtarzanie materiału, prace domowe itd.).

Kryteria oceniania:

Wykład:

kolokwium końcowe w formie pytań testowych jednokrotnego wyboru z zagadnień omawianych na wykładzie. Student otrzymuje ocenę z egzaminu wg następujących progów punktowych:

50 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

Samokształcenie:

zaliczenie bez oceny.

Samokształcenie obejmuje treści z podanej literatury przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kamińska
Prowadzący grup: Agata Kamińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aj0E05yVkkJXYcNUMBf2u_Nl8eYi6yO4lWJwgwV2BdGA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=696e4d03-a97d-423e-a161-ef81fcd92e48&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kursu jest uświadomienie studentom roli fizyki w funkcjonowaniu i opisie świata, ekosystemu i organizmów żywych. Zajęcia z biofizyki obejmować będą wykłady, na których student pozna prawa fizyki leżące u podstaw funkcjonowania komórek, tkanek, narządów oraz całego organizmu człowieka. Tematyka wykładów obejmować będzie również omówienie zjawisk fizycznych mających wpływ na organizm człowieka i wykorzystywanych w diagnostyce i terapii medycznej.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Biofizyka – historia, zakres zainteresowań

2. Wielkości fizyczne i ich jednostki, pomiar, błąd pomiarowy

3. Podstawy termodynamiki, zmiany stanu skupienia.

4. Przydatność termodynamiki do opisu układów żywych, podstawy bioenergetyki i termokinetyki.

5. Termoregulacja w organizmie człowieka, wpływ temperatury i wilgotności na organizm.

6. Biofizyka i energetyka wysiłku fizycznego, metody pomiaru wydatku energetycznego osób aktywnych fizycznie.

7. Oddziaływanie prądu elektrycznego i pól elektromagnetycznych na organizm człowieka.

8. Promieniowanie niejonizujące: promieniowanie laserowe, zasada działania lasera.

9. Zastosowanie metod optycznych i laserów w medycynie.

10. Promieniowanie jonizujące – wpływ na organizmy żywe, zasady ochrony radiologicznej.

11. Metody diagnostyki obrazowej.

12. Biofizyka zmysłu wzroku, oko uzbrojone: okulary, mikroskop.

13. Biofizyka zmysłu słuchu, audiometria.

14. Biofizyka układu krążenia, elektryczna czynność serca.

15. Biofizyka układu oddechowego, wymiana gazowa.

Literatura:

iteratura podstawowa:

1. BIOFIZYKA PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW, pod redakcją prof. dr hab. Feliksa Jaroszyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa.

2. PODSTAWY BIOFIZYKI, pod redakcją Andrzeja Pilawskiego, PZWL WARSZAWA.

3. Biochemia J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer. Wydawnictwo Naukowe PWN, najnowsze wydanie

4. Biochemia Harpera. R. Murrey, D. Granner, P. Mayes, V. Rodwell: PZWL, najnowsze wydanie

5. Textbook of Biochemistry & Biophysics for Nurses Paperback – 20 Apr 2014 by Suresh K. Sharma (Author). Jaypee Brothers Medical Publishers; UK ed. Edition.

Literatura uzupełniająca:

Publikacje naukowe, polecane podczas zajęć przez prowadzącego, a dodatkowo:

Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, A. Hrynkiewicz, E. Rokita, PWN, Warszawa, 2000

Krótkie wykłady Biochemia. B.D. Hames, N.M. Hooper; Wydawnictwo Naukowe PWN

Biologia E.P. Solomon, L.R. Berg, D.W. Martin; Multico.

Podstawy biologii komórki B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter; Wydawnictwo Naukowe PWN, najnowsze wydanie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kamińska
Prowadzący grup: Agata Kamińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aj0E05yVkkJXYcNUMBf2u_Nl8eYi6yO4lWJwgwV2BdGA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=696e4d03-a97d-423e-a161-ef81fcd92e48&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kursu jest uświadomienie studentom roli fizyki w funkcjonowaniu i opisie świata, ekosystemu i organizmów żywych. Zajęcia z biofizyki obejmować będą wykłady, na których student pozna prawa fizyki leżące u podstaw funkcjonowania komórek, tkanek, narządów oraz całego organizmu człowieka. Tematyka wykładów obejmować będzie również omówienie zjawisk fizycznych mających wpływ na organizm człowieka i wykorzystywanych w diagnostyce i terapii medycznej.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Biofizyka – historia, zakres zainteresowań

2. Wielkości fizyczne i ich jednostki, pomiar, błąd pomiarowy

3. Podstawy termodynamiki, zmiany stanu skupienia.

4. Przydatność termodynamiki do opisu układów żywych, podstawy bioenergetyki i termokinetyki.

5. Termoregulacja w organizmie człowieka, wpływ temperatury i wilgotności na organizm.

6. Biofizyka i energetyka wysiłku fizycznego, metody pomiaru wydatku energetycznego osób aktywnych fizycznie.

7. Oddziaływanie prądu elektrycznego i pól elektromagnetycznych na organizm człowieka.

8. Promieniowanie niejonizujące: promieniowanie laserowe, zasada działania lasera.

9. Zastosowanie metod optycznych i laserów w medycynie.

10. Promieniowanie jonizujące – wpływ na organizmy żywe, zasady ochrony radiologicznej.

11. Metody diagnostyki obrazowej.

12. Biofizyka zmysłu wzroku, oko uzbrojone: okulary, mikroskop.

13. Biofizyka zmysłu słuchu, audiometria.

14. Biofizyka układu krążenia, elektryczna czynność serca.

15. Biofizyka układu oddechowego, wymiana gazowa.

Literatura:

iteratura podstawowa:

1. BIOFIZYKA PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW, pod redakcją prof. dr hab. Feliksa Jaroszyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa.

2. PODSTAWY BIOFIZYKI, pod redakcją Andrzeja Pilawskiego, PZWL WARSZAWA.

3. Biochemia J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer. Wydawnictwo Naukowe PWN, najnowsze wydanie

4. Biochemia Harpera. R. Murrey, D. Granner, P. Mayes, V. Rodwell: PZWL, najnowsze wydanie

5. Textbook of Biochemistry & Biophysics for Nurses Paperback – 20 Apr 2014 by Suresh K. Sharma (Author). Jaypee Brothers Medical Publishers; UK ed. Edition.

Literatura uzupełniająca:

Publikacje naukowe, polecane podczas zajęć przez prowadzącego, a dodatkowo:

Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, A. Hrynkiewicz, E. Rokita, PWN, Warszawa, 2000

Krótkie wykłady Biochemia. B.D. Hames, N.M. Hooper; Wydawnictwo Naukowe PWN

Biologia E.P. Solomon, L.R. Berg, D.W. Martin; Multico.

Podstawy biologii komórki B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter; Wydawnictwo Naukowe PWN, najnowsze wydanie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)