Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia i biofizyka (wcześniej: Biofizyka)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-BI-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia i biofizyka (wcześniej: Biofizyka)
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

A.W5.

A.W6.

A.U7.

Skrócony opis:

Zajęcia z biofizyki obejmować będą wykłady, na których student pozna prawa fizyki, które leżą u podstaw funkcjonowania organizmu człowieka. Tematyka wykładów obejmować będzie również omówienie podstawowych zjawisk fizycznych mających wpływ na organizm człowieka i wykorzystywanych do diagnostyki i terapii chorób człowieka.

Pełny opis:

Zakres tematów:

Biofizyka – historia, zakres zainteresowań.

Wielkości fizyczne i ich jednostki, pomiar, błąd pomiarowy.

Podstawy termodynamiki; przydatność termodynamiki do opisu układów żywych.

Termodynamika, zmiany stanu skupienia. Termoregulacja w organizmie człowieka.

Podstawy bioenergetyki i termokinetyki.

Biofizyka i energetyka wysiłku fizycznego.

Biofizyka procesu widzenia i słyszenia.

Oddziaływanie prądu elektrycznego i pól elektromagnetycznych na organizm człowieka.

Promieniowanie jonizujące i niejonizujące. Promieniowanie laserowe, zasada działania lasera.

Metody diagnostyki obrazowej.

Literatura:

1. F. Jaroszyk (red.), „Biofizyka – podręcznik dla studentów”, PZWL, Warszawa, 2008

3. Biochemia J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer. Wydawnictwo Naukowe PWN, najnowsze wydanie

4. Biochemia Harpera. R. Murrey, D. Granner, P. Mayes, V. Rodwell: PZWL, najnowsze wydanie

5. Textbook of Biochemistry & Biophysics for Nurses Paperback – 20 Apr 2014 by Suresh K. Sharma (Author). Jaypee Brothers Medical Publishers; UK ed. Edition

6. Publikacje naukowe, polecane podczas zajęć przez prowadzącego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

określa podstawowe reakcje związków nieorganicznych i organicznych w roztworach wodnych oraz prawa fizyczne wpływające na przepływ cieczy, a także czynniki oddziałujące na opór naczyniowy przepływu krwi;

wyjaśnia podstawy fizykochemiczne działania zmysłów wykorzystujących fizyczne nośniki informacji (fale dźwiękowe i elektromagnetyczne);

wykorzystuje znajomość praw fizyki do opisu zagadnień z zakresu biologii komórek, tkanek oraz procesów fizjologicznych, w szczególności do wyjaśnienia wpływu na organizm ludzki czynników zewnętrznych takich jak: temperatura, grawitacja, ciśnienie, pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie jonizujące.

Metody i kryteria oceniania:

Warunek dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie samokształcenia

Wykład:

egzamin pisemny w formie pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz punktowanych pytań otwartych z zagadnień programowych wykładów, ćwiczeń i seminariów. Student otrzymuje ocenę z egzaminu wg następujących progów punktowych:

50 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

Samokształcenie:

zaliczenie bez oceny.

Samokształcenie obejmuje treści z podanej literatury przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)