Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania naukowe w pielęgniarstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-BNwP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania naukowe w pielęgniarstwie
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CMP_D.W38

CMP_D.W39

CMP_D.W40

CMP_D.U31

CMP_D.U32

CMP_K.S1

CMP_K.S2

CMP_K.S3

CMP_K.S4

CMP_K.S5

CMP_K.S6


Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Lenartowicz H., Kózka M.: Metodologia badań w pielęgniarstwie. PZWL Wydawnictwo Lekarskie Warszawa 2021.

2. Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

1. Pielęgniarskie czasopisma naukowe

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CMP_D.W38 przedmiot, cel, obszar badań naukowych i paradygmaty pielęgniarstwa; P6S_WK

CMP_D.W39 metody i techniki prowadzenia badań naukowych; P6S_WK

CMP_D.W40 zasady etyki w prowadzeniu badań naukowych i podstawowe regulacje prawne z zakresu prawa autorskiego i prawa ochrony własności intelektualnej. P6S_WK

Umiejętności: absolwent potrafi:

CMP_D.U31krytycznie analizować publikowane wyniki badań naukowych; P6S_UO

CMP_D.U32 przeprowadzać badanie jakościowe, posługując się narzędziami badawczymi. P6S_UW

W zakresie kompetencji społecznych student gotów jest do:

CMP_K.S1.Gotowy jest do kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną;

CMP_K.S2 Gotowy jest do przestrzegania praw pacjenta;

CMP_K.S3. Gotowy jest do samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem;

CMP_K.S4.Gotowy jest do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe;

CMP_K.S5. Gotowy jest do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

CMP_K.S6. Gotowy jest do przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta;

Metody i kryteria oceniania:

Rozwiązanie testu końcowego na poziomie min 60%.

Zaliczenie z oceną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bałanda-Bałdyga, Jolanta Łodzińska
Prowadzący grup: Jolanta Łodzińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3762db9149dd43dca8d1ab40beee2bc8%40thread.tacv2/conversations?groupId=aad90574-ecf5-4c00-bc5d-3f1538da996c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów wiedzy umożliwiającej korzystanie z literatury naukowej i napisanie pracy dyplomowej.

Pełny opis:

1. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej podejmowania i prowadzenia badań naukowych.

2. Wykształcenie umiejętności dostrzegania problemów badawczych w otaczającej rzeczywistości.

3. Wykształcenie umiejętności formułowania i uzasadniania problemów badawczych.

4. Przekazanie informacji dotyczących metod, technik i narzędzi badawczych.

5. Przekazanie informacji dotyczących prezentacji uzyskanych wyników badań.

6. Określenie zasad etyki w badaniach naukowych. Plagiat. Prawa autorskie.

Literatura:

1. Apanowicz J., Metodologia nauk, Dom Organizatora TONIK, Toruń 2003.

2. Gruszczyński L. A., Kwestionariusz w socjologii, Katowice 2001.

3. Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Zysk i S-ka Wydawnictwo S.C., Poznań 2001.

4. Lenartowicz H., Kózka M., Metodologia badań w pielęgniarstwie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

5. Nachmias Ch., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka Wydawnictwo S.C., Poznań 2001.

6. Radomski D., Grzanka A., Metodologia badań w medycynie, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, 2011.

7. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Śląsk sp. z o.o., Katowice 2005.

Wymagania wstępne:

1. Znajomość literatury z zakresu pielęgniarstwa.

2. Umiejętność analizy oraz syntezy.

3. Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień technologii informacyjnej.

4. Student rozumie konieczność systematycznego wzbogacania wiedzy zawodowej i kształtowania

umiejętności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bałanda-Bałdyga
Prowadzący grup: Agnieszka Bałanda-Bałdyga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przygotowanie studenta do rozumienia procesu badawczego i prowadzenia badań naukowych w zakresie pielęgniarstwa. Kształtowanie postawy rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania badawczego.

Pełny opis:

1. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej podejmowania i prowadzenia badań naukowych.

2. Wykształcenie umiejętności dostrzegania problemów badawczych w otaczającej rzeczywistości.

3. Wykształcenie umiejętności formułowania i uzasadniania problemów badawczych.

4. Przekazanie informacji dotyczących metod, technik i narzędzi badawczych.

5. Przekazanie informacji dotyczących prezentacji uzyskanych wyników badań.

6. Określenie zasad etyki w badaniach naukowych. Plagiat. Prawa autorskie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Lenartowicz H., Kózka M.: Metodologia badań w pielęgniarstwie. PZWL Wydawnictwo Lekarskie Warszawa 2021.

2. Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

1. Pielęgniarskie czasopisma naukowe

Wymagania wstępne:

1. Znajomość literatury z zakresu pielęgniarstwa.

2. Umiejętność analizy oraz syntezy.

3. Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień technologii informacyjnej.

4. Student rozumie konieczność systematycznego wzbogacania wiedzy zawodowej i kształtowania umiejętności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bałanda-Bałdyga
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.