Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania naukowe w pielęgniarstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-BNwP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania naukowe w pielęgniarstwie
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CMP_D.W38

CMP_D.W39

CMP_D.W40

CMP_D.U31

CMP_D.U32

CMP_K.S1

CMP_K.S2

CMP_K.S3

CMP_K.S4

CMP_K.S5

CMP_K.S6


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Pełny opis:

Opanowanie przez studentów wiedzy umożliwiającej korzystanie z literatury naukowej i napisanie pracy dyplomowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Lenartowicz H., Kózka M.: Metodologia badań w pielęgniarstwie. PZWL Wydawnictwo Lekarskie Warszawa 2021.

2. Serafin L. (red.): Badania naukowe w pielęgniarstwie. Edra, Wrocław 2022.

Literatura uzupełniająca:

1. Pielęgniarskie czasopisma naukowe

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CMP_D.W38 przedmiot, cel, obszar badań naukowych i paradygmaty pielęgniarstwa;

CMP_D.W39 metody i techniki prowadzenia badań naukowych;

CMP_D.W40 zasady etyki w prowadzeniu badań naukowych i podstawowe regulacje prawne z zakresu prawa autorskiego i prawa ochrony własności intelektualnej.

Umiejętności: absolwent potrafi:

CMP_D.U31krytycznie analizować publikowane wyniki badań naukowych;

CMP_D.U32 przeprowadzać badanie jakościowe, posługując się narzędziami badawczymi.

W zakresie kompetencji społecznych student gotów jest do:

CMP_K.S1.Gotowy jest do kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną;

CMP_K.S2 Gotowy jest do przestrzegania praw pacjenta;

CMP_K.S3. Gotowy jest do samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem;

CMP_K.S4.Gotowy jest do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe;

CMP_K.S5. Gotowy jest do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

CMP_K.S6. Gotowy jest do przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta;

Metody i kryteria oceniania:

Rozwiązanie testu końcowego na poziomie min 60%.

Zaliczenie z oceną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bałanda-Bałdyga
Prowadzący grup: Agnieszka Bałanda-Bałdyga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przygotowanie studenta do rozumienia procesu badawczego i prowadzenia badań naukowych w zakresie pielęgniarstwa. Kształtowanie postawy rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania badawczego.

Pełny opis:

1. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej podejmowania i prowadzenia badań naukowych.

2. Wykształcenie umiejętności dostrzegania problemów badawczych w otaczającej rzeczywistości.

3. Wykształcenie umiejętności formułowania i uzasadniania problemów badawczych.

4. Przekazanie informacji dotyczących metod, technik i narzędzi badawczych.

5. Przekazanie informacji dotyczących prezentacji uzyskanych wyników badań.

6. Określenie zasad etyki w badaniach naukowych. Plagiat. Prawa autorskie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Lenartowicz H., Kózka M.: Metodologia badań w pielęgniarstwie. PZWL Wydawnictwo Lekarskie Warszawa 2021.

2. Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

1. Pielęgniarskie czasopisma naukowe

Wymagania wstępne:

1. Znajomość literatury z zakresu pielęgniarstwa.

2. Umiejętność analizy oraz syntezy.

3. Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień technologii informacyjnej.

4. Student rozumie konieczność systematycznego wzbogacania wiedzy zawodowej i kształtowania umiejętności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bałanda-Bałdyga
Prowadzący grup: Agnieszka Bałanda-Bałdyga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład 20h;

Samokształcenie 10h


Punkty ECTS 1

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przygotowanie studenta do rozumienia procesu badawczego i prowadzenia badań naukowych w zakresie pielęgniarstwa. Kształtowanie postawy rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania badawczego.

Pełny opis:

1. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej podejmowania i prowadzenia badań naukowych.

2. Wykształcenie umiejętności dostrzegania problemów badawczych w otaczającej rzeczywistości.

3. Wykształcenie umiejętności formułowania i uzasadniania problemów badawczych.

4. Przekazanie informacji dotyczących metod, technik i narzędzi badawczych.

5. Przekazanie informacji dotyczących prezentacji uzyskanych wyników badań.

6. Określenie zasad etyki w badaniach naukowych. Plagiat. Prawa autorskie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Lenartowicz H., Kózka M.: Metodologia badań w pielęgniarstwie. PZWL Wydawnictwo Lekarskie Warszawa 2021.

2. Serafin L. (red.): Badania naukowe w pielęgniarstwie. Edra, Wrocław 2022.

Literatura uzupełniająca:

1. Pielęgniarskie czasopisma naukowe

Wymagania wstępne:

1. Znajomość literatury z zakresu pielęgniarstwa.

2. Umiejętność analizy oraz syntezy.

3. Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień technologii informacyjnej.

4. Student rozumie konieczność systematycznego wzbogacania wiedzy zawodowej i kształtowania umiejętności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Wiśniewski
Prowadzący grup: Aleksander Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)