Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania naukowe w pielęgniarstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-BNwP-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania naukowe w pielęgniarstwie
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CMP_D.W38

CMP_D.W39

CMP_D.W40

CMP_D.U31

CMP_D.U32


Skrócony opis:

Przygotowanie studenta/studentki do prowadzenia samodzielnej działalności naukowej.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawami prowadzania badań naukowych: problem badawczy, cele, zasady, metody, techniki badawcze. Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnej analizy, oceny i interpretacji otrzymanych danych empirycznych z zastosowaniem różnych metod i technik statystycznych. Zapoznanie z podstawami prowadzenia badań naukowych w pielęgniarstwie. Zapoznanie z metodologią pisania pracy naukowej oraz z zasadami korzystania z różnych pracy naukowych i literatury fachowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jędrychowski J.: Zasady planowania i prowadzenia badań naukowych

w medycynie. Kraków 2004.

2. Halewicz W. Etyczne i prawne granice badań naukowych Wyd.

UNIVERSITAS, Kraków 2009.

2. Lenartowicz H., Kózka M.: Metodologia badań naukowych w pielęgniarstwie.

PZWL, Warszawa 2010.

3. Poznańska S.: Przewodnik etyczny w pielęgniarskich badaniach naukowych.

Wyd. OVO, Warszawa 1998.

4. Siwiński W., Tauber R.D.: Metodologia badań naukowych. Warszawa 2006.

Literatura pomocnicza:

1. Majchrowska A. (red), : Wybrane elementy socjologii, Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych, Wyd. Czelej, Lublin 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student zna i rozumie:

CMP_D.W38 przedmiot, cel, obszar badań naukowych i paradygmaty pielęgniarstwa; P6S_WK

CMP_D.W39 metody i techniki prowadzenia badań naukowych; P6S_WK

CMP_D.W40 zasady etyki w prowadzeniu badań naukowych i podstawowe regulacje prawne z zakresu prawa autorskiego i prawa ochrony własności intelektualnej. P6S_WK

Umiejętności: absolwent potrafi:

CMP_D.U31krytycznie analizować publikowane wyniki badań naukowych; P6S_UO

CMP_D.U32 przeprowadzać badanie jakościowe, posługując się narzędziami badawczymi. P6S_UW

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) - student nie posiadał wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.

Obecność na wykładzie jest obowiązkowa.

Ocena formująca z toku wykładu będzie wynikała z zaangażowania studenta w zajęcia i poziomu przygotowania prezentacji tematycznej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)