Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia i biofizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-BiBF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0913) Pielęgniarstwo i opieka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biochemia i biofizyka
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CMP_A.W13, CMP_A.W14, CMP_A.W15, CMP_A.W16, CMP_A.U5


Wymagania wstępne:

wiedza z biologii, chemii i fizyki w zakresie szkoły średniej.

Skrócony opis:

Celem kursu jest uświadomienie studentom roli fizyki i biochemii w funkcjonowaniu organizmu pacjenta. Zajęcia z biochemii z biofizyką obejmować będą wykłady, na których student pozna funkcjonowanie komórek, tkanek, narządów oraz całego organizmu człowieka na poziomie biochemiczno-biofizycznym. Tematyka wykładów obejmować będzie również omówienie zjawisk fizycznych mających wpływ na organizm człowieka i wykorzystywanych w diagnostyce i terapii medycznej, a w części wykładów dotyczących biochemii student pozna budowę i funkcje podstawowych związków chemiczny, przemiany makrocząsteczek, ich regulację oraz najważniejsze zaburzenia metaboliczne. Zna i rozumie udział witamin i mikroelementów w procesach metabolicznych zachodzących w organizmie człowieka. Zna podstawy biochemiczne chorób cywilizacyjnych.

Pełny opis:

Student zna budowę i funkcje białek, węglowodanów, tłuszczów, nukleotydów, rozumie mechanizm działania enzymów, diagnostyczne znaczenie izoenzymów, powstawanie i wykorzystywanie ATP, warunki powstawania stresu oksydacyjnego, budowę i przemiany glukozy i glikogenu, ciał ketonowych, związków tłuszczowych. Zna związki czynne fizjologicznie powstające w przemianach aminokwasów, białka osocza krwi - prawidłowe i diagnostyczne, budowę, rodzaje i funkcje hemoglobiny oraz zaburzenia syntezy i degradacji hemu oraz rozumie transport gazów we krwi.

Zakres tematów w części biofizycznej:

1. Biofizyka – historia, zakres zainteresowań.

2. Wielkości fizyczne i ich jednostki, pomiar, błąd pomiarowy.

3. Podstawy termodynamiki, zmiany stanu skupienia.

4. Przydatność termodynamiki do opisu układów żywych, podstawy bioenergetyki i termokinetyki.

5. Termoregulacja w organizmie człowieka, wpływ temperatury i wilgotności na organizm.

6. Biofizyka i energetyka wysiłku fizycznego, metody pomiaru wydatku energetycznego osób aktywnych fizycznie.

7. Oddziaływanie prądu elektrycznego i pól elektromagnetycznych na organizm człowieka.

8. Promieniowanie niejonizujące: promieniowanie laserowe, zasada działania lasera.

9. Zastosowanie metod optycznych i laserów w medycynie.

10. Promieniowanie jonizujące – wpływ na organizmy żywe, zasady ochrony radiologicznej.

11. Metody diagnostyki obrazowej.

12. Biofizyka zmysłu wzroku, oko uzbrojone: okulary, mikroskop.

13. Biofizyka zmysłu słuchu, audiometria.

14. Biofizyka układu krążenia, elektryczna czynność serca.

15. Biofizyka układu oddechowego, wymiana gazowa.

Literatura:

Biochemia, podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Edward Bańkowski, Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2019.

BIOFIZYKA PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW, pod redakcją prof. dr hab. Feliksa Jaroszyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CMP_A.W13, CMP_A.W14, CMP_A.W15, CMP_A.W16, CMP_A.U5

Metody i kryteria oceniania:

Zasady dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu:

-Obecność na wszystkich zajęciach

-Uzyskanie zaliczenia z prac zaliczeniowych

-Złożenie dokumentacji z pracy własnej

-Zaangażowanie w dyskusjach

-Zaliczenie sprawdzianu pisemnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Chełstowska, Agata Kamińska
Prowadzący grup: Beata Chełstowska, Emilia Grosicka-Maciąg, Malwina Jędrysik, Agata Kamińska, Maciej Sierakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Chełstowska, Agata Kamińska
Prowadzący grup: Beata Chełstowska, Anita Gadziomska, Emilia Grosicka-Maciąg, Malwina Jędrysik, Agata Kamińska, Anna Tybura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Chełstowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)