Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-CHiP-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 3.50 LUB 0.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CMP_D.W2, CMP_D.W3, CMP_D.W4, CMP_D.W5, CMP_D.W7, CMP_D.W8, CMP_D.W10, CMP_D.W22, CMP_D.W23, CMP_D.W24, CMP_D.W25, CMP_D.W29, CMP_D.U1, CMP_D.U2, CMP_D.U3, CMP_D.U6, CMP_D.U7, CMP_D.U8, CMP_D.U12, CMP_D.U13, CMP_D.U15, CMP_D.U17, CMP_D.U19, CMP_D.U22, CMP_D.U23, CMP_D.U24

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne

Przed przystąpieniem do modułu student posiada wiedzę z zakresu :

Anatomii:

- Znajomość budowy organizmu ludzkiego, funkcjonowania układów i narządów,

- Posługiwanie się wiedzą anatomiczną w wykonywaniu czynności zawodowych

Fizjologii:

- Znajomość fizjologii organizmu człowieka,

- Znajomość mechanizmów fizjologicznych w tym termoregulacji, równowagi elektrolitowej, kwasowo – zasadowej,

Patologii:

- Znajomość patomechanizmu podstawowych chorób;

- Rozpoznawanie podstawowych zaburzeń patofizjologicznych zachodzących w organizmie ludzkim,

Podstaw Pielęgniarstwa:

- Znajomość podstaw opieki pielęgniarskiej: czynności higieniczne i aseptyczne

- Określanie diagnozy pielęgniarskiej pacjenta leczonego chirurgicznie,

- Podanie funkcji zawodowych pielęgniarki

- Rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych pacjenta,

Psychologii, Pedagogiki, Socjologii, Promocji zdrowia, Zdrowia Publicznego

- Wykorzystanie zasad komunikacji w praktycznym działaniu

- Budowa programów edukacyjnych i profilaktycznych;

Wymagania dodatkowe

Umiejętność organizacji pracy pielęgniarskiej indywidualnej i zespołowej


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawami teoretycznymi opieki okołooperacyjnej i chirurgii jednego dnia, rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych pacjentów leczonych chirurgicznie, planowania i realizacji opieki pielęgniarskiej nad pacjentami leczonymi chirurgicznie, oceny podjętych działań pielęgniarskich, profilaktyki powikłań po zabiegach operacyjnych, przygotowania pacjenta do zabiegów operacyjnych oraz badań diagnostycznych, edukacji pacjenta w wybranych jednostkach chorobowych leczonych chirurgicznie.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawami teoretycznymi opieki okołooperacyjnej i chirurgii jednego dnia, rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych pacjentów leczonych chirurgicznie, planowania i realizacji opieki pielęgniarskiej nad pacjentami leczonymi chirurgicznie, oceny podjętych działań pielęgniarskich, profilaktyki powikłań po zabiegach operacyjnych, przygotowania pacjenta do zabiegów operacyjnych oraz badań diagnostycznych, edukacji pacjenta w wybranych jednostkach chorobowych leczonych chirurgicznie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Głuszek S.: Chirurgia. Podręcznik dla studentów wydziałów nauk o zdrowiu. Wydawnictwo Czelej Lublin 2008.

2. Walewska E. (red.): Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. PZWL Warszawa 2006.

3. Walewska E, „Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego”, PZWL 2010

4. Fibak J.: Chirurgia. PZWL Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

5. Noszczyk W. „Zarys dziejów chirurgii polskiej” PZWL 2011

6. Chrobak A. „Pielęgniarka jako edukator pacjentów z wyłonioną stomią jelitową”, Pol. Merk. lek. 2009, XXVI, 155, 579.

7. Kapała W. Pielęgniarstwo w chirurgii. Wybrane problemy z praktyki pielęgniarskiej oddziałów chirurgii ogólnej. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006

Efekty kształcenia i opis ECTS:

D.W14 Zna swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej - chirurgicznej

D.W11 Różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację zależności od jego wieku i stanu zdrowia

D.W12 Zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do przedsiębiorstw podmiotu leczniczego w zależności od wieku i stanu zdrowia:

D.W4 Zna zasady oceny stanu zdrowia chorego w zależności od wieku.

D.W5 Zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie chirurgicznym.

D.W6 Zna zasady planowania opieki nad chorym w zależności od wieku i stanu zdrowia w opiece chirurgicznej

D.W7 Zna zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia

D.W30 Zna zasady żywienia chorych, z uwzględnieniem leczenia dietetycznego, wskazań przed- i pooperacyjnych

D.W31 Charakteryzuje czynniki zwiększające ryzyko okołooperacyjne

D.W32 Zna zasady przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie pilnym i planowym oraz w chirurgii jednego dnia.

D.W33 Zna kierunki obserwacji pacjenta po zabiegu operacyjnym, w celu zapobiegania wczesnym i późnym powikłaniom

D.W34 Wymienia objawy, charakteryzuje przebieg i sposoby postępowania w określonych jednostkach chorobowych leczonych chirurgicznie

D.W35 Wyjaśnia działania zintegrowanego systemu opieki stomijnej i innych stowarzyszeń na rzecz zdrowia

D.W8 Charakteryzuje grupy leków stosowanych w chirurgii oraz ich działanie na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych i interakcji z innymi lekami

UMIEJĘTNOŚCI

C.U2 Gromadzi informacje metodą wywiadu, obserwacji, pomiarów bezpośrednich i pośrednich (skale), analizy dokumentacji (w tym analizy badań diagnostycznych), badania fizykalnego w celu rozpoznawania stanu zdrowia pacjenta i sformułowania diagnozy pielęgniarskiej;

D.U1 Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki.

C.U8 Dokonuje bieżącej i końcowej oceny stanu zdrowia pacjenta i skuteczności działań pielęgniarskich.

C.U4 Oznacza glikemię za pomocą glukometru

C.U7 Monitoruje stan zdrowia pacjenta na wszystkich etapach jego pobytu w szpitalu lub innych placówkach opieki zdrowotnej, między innymi ocenę podstawowych parametrów życiowych: temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego krwi, oddechu i świadomości, masy ciała i wzrostu

C.U10 Podaje leki rożnymi drogami

C.U11 Pomaga choremu w jedzeniu, wydalaniu, poruszaniu się i dbaniu i higienę osobistą

C.U12 Pielęgnuje skórę i jej wytwory oraz błony śluzowe z zastosowaniem środków farmakologicznych i materiałów medycznych, w tym stosuje kąpiele lecznicze.

C.U13 Dobiera technikę i sposoby zakładania opatrunków na rany, w tym wykorzystuje bandażowanie

C.U14 Wykorzystuje różne techniki karmienia pacjenta

C.U15 Wykonuje zabiegi doodbytnicze – lewatywę, wlewkę, kroplówkę, usuwa cewnik, wykonuje płukanie pęcherza moczowego

C.U17 Układa chorego w łóżku w pozycjach terapeutycznych i zmienia te pozycje.

C.U18 Wykonuje gimnastykę oddechową i drenaż ułożeniowy, inhalację i odśluzowanie dróg oddechowych

C.U19 Wykonuje nacieranie, oklepywanie i inne techniki masażu klasycznego, ćwiczenia czynne i bierne

C.U20 Zapewnia choremu bezpieczne otoczenie

C.U21 Stwarza choremu warunki do snu i wypoczynku

C.U23 Podłącza i obsługuje zestawy do kroplowych wlewów dożylnych

C.U24 Zakłada zgłębnik do żołądka i odbarcza treści

C.U25(1) Stosuje zabiegi przeciwzapalne.

C.U26 Zakłada i usuwa cewnik z żył obwodowych

C.U27 Monitoruje, ocenia i pielęgnuje miejsce wkłucia centralnego, obwodowego o portu naczyniowego

C.U28 Wykonuje pulsoksymetrię i kapnometrię

C.U29 Asystuje lekarzowi przy badaniach diagnostycznych: nakłuciu jamy brzusznej, opłucnej, pobieraniu szpiku i punkcji lędźwiowej

C.U30 Pobiera materiał do badań laboratoryjnych i bakteriologicznych

C.U33 Prowadzi dokumentację opieki pielęgniarskiej, w tym historię pielęgnowania, kartę obserwacji, kartę gorączkową, książkę raportów, kartę profilaktyki i leczenia odleżyn;

C.U34 Odnotowuje wykonanie zadań w karcie zleceń lekarskich

C.U63 Bezpiecznie stosuje środki dezynfekcyjne i segreguje odpady medyczne

D.U9 Pobiera materiał do badań diagnostycznych

D.U5 Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób

D.U10 Ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i powikłań pooperacyjnych

D.U16 Rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowia

D.U32 Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych.

D.U21 Pielęgnuje pacjenta z przetoką, rurką intubacyjną i tracheotomijną

C.U9 Przechowuje leki zgodnie z obowiązującymi zasadami.

C.U10 Podaje choremu leki różnymi drogami, zgodnie z pisemnym zleceniem lekarza oraz oblicza dawki leków.

D.U20 Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego

D.U33 Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

C.D.K.1 Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece

C.D.K.2 Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu

C.D.K.5 Przestrzega praw pacjenta

C.D.K.6 1. Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe

C.D.K.7 Przestrzega tajemnicy zawodowej

C.D.K.8 Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej

C.D.K.10 Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczeń, zgodnie z podanymi kryteriami, z poszczególnych form zajęć dydaktycznych, realizowanych w ramach przedmiotu, a w szczególności uzyskanie zaliczenia przypisanych efektów uczenia się. Do zaliczenia potrzebne spełnienie kryteriów:

• Obecność na zajęciach 100% [wg. listy obecności]

• Uzyskanie zaliczenia z przypisanych efektów uczenia się w zakresie wiedzy:

• Forma pisemna – test wiedzy jednokrotnego wyboru - zaliczenie

• Liczba pytań na każdy efekt uczenia się – 5

• Czas przewidziany na udzielenie odpowiedzi 55 min (1 min. na każde pytanie)

• Punktacja- za każde pytanie student może uzyskać następującą ilość punktów:

- udzielenie poprawnej odpowiedzi – 1 pkt.

- udzielenie błędnej odpowiedzi – 0 pkt.

• Kryterium uzyskania zaliczenia z poszczególnych efektów uczenia się:

- uzyskanie min. 3 pkt. tj.60% pozytywnych odpowiedzi na poszczególne pytania weryfikujące znajomość danego efektu kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Wawszczak
Prowadzący grup: Emilia Wawszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

1. Specyfika pielęgniarstwa chirurgicznego, rodzaje specjalności operacyjnych, rola pielęgniarki w zespole.

2. Organizacja pracy na oddziale chirurgii, dokumentacja medyczna, niezbędne wyposażenie oddziału, raport pielęgniarski, elementy procesu pielęgnowania.

3. Przygotowanie chorego do chirurgicznych badań diagnostycznych. Nowoczesne metody diagnozowania i leczenia chirurgicznego.

4. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym i planowym oraz do zabiegu operacyjnego w chirurgii jednego dnia.

5. Pielęgnowanie chorego po zabiegu operacyjnym z uwzględnieniem rodzaju znieczulenia.

6. Ocena stanu pacjenta po zabiegu operacyjnym i zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym.

7. Udział pielęgniarki w pionizacji i rehabilitacji pacjenta po zabiegu operacyjnym

8. Zasady żywienia w chorobach chirurgicznych. Ocena niedożywienia, odżywianie enteralne, parenteralne; wybór metody żywienia.

9. Przyczyny i objawy wstrząsu, rodzaje wstrząsu (kardiogenne, hipowolemiczny, septyczny, anafilaktyczny). Postępowanie diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne.

10. Leczenie krwią, preparatami krwi i preparatami osoczozastępczymi w chirurgii. Problemy etyczne związane z leczeniem krwią.

11. Farmakoterapia na oddziale chirurgii.

12. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego oraz elementy opieki pooperacyjnej w odniesieniu do wybranych jednostek chorobowych z zakresu chirurgii ogólnej (ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, kamica żółciowa, przepukliny, żylaki kończyn dolnych, choroby tarczycy, choroby piersi, niedrożność przewodu pokarmowego) oraz innych dziedzin operacyjnych: zabiegi bariatryczne, chirurgia naczyniowa, laryngologia, ortopedia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Wawszczak
Prowadzący grup: Elżbieta Antos, Emilia Wawszczak, Barbara Zadrożna, Iwona Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Kopiec, Emilia Wawszczak
Prowadzący grup: Elżbieta Antos, Joanna Kowalczyk, Emilia Wawszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)