Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-CHiP-sem-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CMP_D.W2

CMP_D.W3

CMP_D.W4

CMP_D.W5

CMP_D.W7

CMP_D.W8

CMP_D.W10

CMP_D.W22

CMP_D.W23

CMP_D.W24

CMP_D.W25

CMP_D.W29

CMP_D.U1

CMP_D.U2

CMP_D.U3

CMP_D.U6

CMP_D.U7

CMP_D.U8

CMP_D.U12

CMP_D.U13

CMP_D.U15

CMP_D.U17

CMP_D.U19

CMP_D.U22

CMP_D.U23

CMP_D.U24

Wymagania wstępne:

wiedza z podstaw pielęgniarstwa

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów metod i zasad pielęgnowania chorych ze schorzeniami chirurgicznymi.

Pełny opis:

1. Choroby chirurgiczne układu pokarmowego.

2. Choroby chirurgiczne układu wydalniczego.

3. Choroby chirurgiczne układu oddechowego.

4. Choroby chirurgiczne układu moczowego.

5. Choroby układu nerwowego.

6. Chory w ostrych stanach chirurgicznych.

7. Oparzenia, odmrożenia.

8. Choroby nowotworowe.

9. Zapalne choroby powłok.

10. Odleżyny.

11. Choroby chirurgiczne układu krążenia.

12.Urazy kręgosłupa.

13. Złamania i zwichnięcia

14. Zakażenia szpitalne w chirurgii.

15. Badania diagnostyczne w chirurgii.

16. Leczenie bólu w chirurgii.

17. Monitorowanie stanu pacjenta po zabiegu chirurgicznym

18. Rehabilitacja pacjenta po zabiegu operacyjnym.

19. Zapobieganie powikłaniom po zabiegach chirurgicznych

Literatura:

1. Bielecki K., Dziki A. (red.): Proktologia. PZWL, Warszawa 2005.

2. Wunderle G. L.Debrand-Passard (red.) Pielęgniarstwo operacyjne Elservier Urban &Partner, Wrocław 2010.

3. Borkowski A.: Urologia. PZWL, Warszawa 2005.

4. Czernik J. (red.): Chirurgia dziecięca. PZWL, Warszawa2005.

5. Fibak J.: Chirurgia. Repetytorium. PZWL, Warszawa 2005.

6. Fibak J, Chirurgia. PZWL, Warszawa 1996,2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

DW5 zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie internistycznym, geriatrycznym, chirurgicznym, pediatrycznym, neurologicznym, psychiatrycznym, anestezjologicznym, położniczoginekologicznym i opiece paliatywnej

DW6 zna zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i stanu zdrowia

DW7 zna zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia

DW10 zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności od jego wieku i stanu zdrowia

DW11 różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację w zależności od jego wieku i stanu zdrowia;

DW14 zna swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej (geriatrycznej, intensywnej opieki medycznej, neurologicznej, psychiatrycznej, pediatrycznej internistycznej, chirurgicznej, paliatywnej oraz systemu ratownictwa medycznego w Polsce);

DW30 zna zasady żywienia chorych, z uwzględnieniem leczenia

dietetycznego, wskazań przed- i pooperacyjnych;

DW31 charakteryzuje czynniki zwiększające ryzyko okołooperacyjne

DW32 zna zasady przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie pilnym i planowym oraz w chirurgii jednego dnia

DW33 zna kierunki obserwacji pacjenta po zabiegu operacyjnym, w celu zapobiegania wczesnym i późnym powikłaniom

DW34 wymienia objawy, charakteryzuje przebieg i sposoby postępowania w określonych jednostkach chorobowych leczonych chirurgicznie;

DW35 wyjaśnia działania zintegrowanego systemu opieki stomijnej i innych stowarzyszeń na rzecz zdrowia

DW42 charakteryzuje kierunki obserwacji pacjenta w trakcie zabiegu operacyjnego, obejmujące monitorowanie w zakresie podstawowym ł rozszerzonym

DW50 zna patofizjologię, objawy kliniczne i powikłania chorób nowotworowych

Umiejętności

DU1 gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cel i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki;

DU3 prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia, dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień;

DU4 motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia społecznego

DU5 prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób;

DU10 ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i powikłań pooperacyjnych;

DU12 przygotowuje chorego do badań diagnostycznych pod względem fizycznym i psychicznym;

DU13 dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską;

DU19 prowadzi żywienie enteralne i parenteralne dorosłych i dzieci z wykorzystaniem różnych technik, w tym pompy obrotowoperystaltycznej

DU23 doraźnie tamuje krwawienia i krwotoki

DU25 Prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta

DU26 przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego

DU28 prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki

DU29 ocenia poziom bólu, reakcję chorego na ból i nasilenie bólu oraz stosuje postępowanie przeciwbólowe

DU33 przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza

CU5

ustala cele i plan opieki nad człowiekiem chorym lub niepełnosprawnym

Kompetencje społeczne

DK1 szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece;

DK4 wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka wykonywanie zadań zawodowych

DK10 przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady – egzamin testowy, 60% odp. prawidłowych zalicza test.

Seminarium – zaliczenie na ocenę

Zajęcia praktyczne – zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe:

Zajęcia praktyczne/ praktyka zawodowa

Metoda problemowa, praca z chorym, analiza dokumentacji medycznej, instruktaż, wykonywanie świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela.

Realizowane będą zajęcia praktyczne typu tradycyjnego (stosowanie wiedzy i umiejętności w praktyce), zajęcia praktyczne typu problemowego (zdobycie nowej wiedzy, wyrabianie umiejętności rozwiązywania problemów), ćwiczenia (wielokrotne powtarzanie przez studentów pokazanej uprzednio przez nauczyciela czynności), metody problemowe aktywizujące: z seminarium (dyskusja grupowa poprzedzona samodzielną pracą studentów), metody podające: z Instruktaż ( przekazanie w krótkim czasie nowych informacji), metody przypadków, metody sytuacyjne z instruktażem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Wawszczak
Prowadzący grup: Emilia Wawszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej specyfiki pracy pielęgniarki w zespole chirurgicznym, związanej z diagnostyką, leczeniem

i pielęgnowaniem pacjenta w okresie okołooperacyjnym.

Pełny opis:

1. Specyfika pielęgniarstwa chirurgicznego, rodzaje specjalności operacyjnych, rola pielęgniarki w zespole.

2. Organizacja pracy na oddziale chirurgii, dokumentacja medyczna, niezbędne wyposażenie oddziału, raport pielęgniarski, elementy procesu pielęgnowania.

3. Przygotowanie chorego do chirurgicznych badań diagnostycznych. Nowoczesne metody diagnozowania i leczenia chirurgicznego.

4. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym i planowym oraz do zabiegu operacyjnego w chirurgii jednego dnia.

5. Pielęgnowanie chorego po zabiegu operacyjnym z uwzględnieniem rodzaju znieczulenia.

6. Ocena stanu pacjenta po zabiegu operacyjnym i zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym.

7. Udział pielęgniarki w pionizacji i rehabilitacji pacjenta po zabiegu operacyjnym

8. Zasady żywienia w chorobach chirurgicznych. Ocena niedożywienia, odżywianie enteralne, parenteralne; wybór metody żywienia.

9. Przyczyny i objawy wstrząsu, rodzaje wstrząsu (kardiogenne, hipowolemiczny, septyczny, anafilaktyczny). Postępowanie diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne.

10. Leczenie krwią, preparatami krwi i preparatami osoczozastępczymi w chirurgii. Problemy etyczne związane z leczeniem krwią.

11. Farmakoterapia na oddziale chirurgii.

12. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego oraz elementy opieki pooperacyjnej w odniesieniu do wybranych jednostek chorobowych z zakresu chirurgii ogólnej (ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, kamica żółciowa, przepukliny, żylaki kończyn dolnych, choroby tarczycy, choroby piersi, niedrożność przewodu pokarmowego) oraz innych dziedzin operacyjnych: zabiegi bariatryczne, chirurgia naczyniowa, laryngologia, ortopedia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Głuszek S.: Chirurgia. Podręcznik dla studentów wydziałów nauk o zdrowiu. Wydawnictwo Czelej Lublin 2008.

2. Walewska E. (red.): Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. PZWL Warszawa 2006.

3. Walewska E, „Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego”, PZWL 2010

4. Fibak J.: Chirurgia. PZWL Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

5. Noszczyk W. „Zarys dziejów chirurgii polskiej” PZWL 2011

6. Chrobak A. „Pielęgniarka jako edukator pacjentów z wyłonioną stomią jelitową”, Pol. Merk. lek. 2009, XXVI, 155, 579.

7. Kapała W. Pielęgniarstwo w chirurgii. Wybrane problemy z praktyki pielęgniarskiej oddziałów chirurgii ogólnej. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)