Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-CHiP-zprak-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CMP_D.U1

CMP_D.U2

CMP_D.U3

CMP_D.U6

CMP_D.U7

CMP_D.U8

CMP_D.U12

CMP_D.U13

CMP_D.U15

CMP_D.U17

CMP_D.U19

CMP_D.U22

CMP_D.U23

CMP_D.U24


Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne

Przed przystąpieniem do modułu student posiada wiedzę z zakresu :

Anatomii:

 Znajomość budowy organizmu ludzkiego, funkcjonowania układów i narządów,

 Posługiwanie się wiedzą anatomiczną w wykonywaniu czynności zawodowych

Fizjologii:

 Znajomość fizjologii organizmu człowieka,

 Znajomość mechanizmów fizjologicznych w tym termoregulacji, równowagi elektrolitowej, kwasowo – zasadowej,

Patologii:

 Znajomość patomechanizmu podstawowych chorób;

 Rozpoznawanie podstawowych zaburzeń patofizjologicznych zachodzących w organizmie ludzkim,

Podstaw Pielęgniarstwa:

 Znajomość podstaw opieki pielęgniarskiej: czynności higieniczne i aseptyczne

 Określanie diagnozy pielęgniarskiej pacjenta leczonego chirurgicznie,

 Podanie funkcji zawodowych pielęgniarki

 Rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych pacjenta,

Psychologii, Pedagogiki, Socjologii, Promocji zdrowia, Zdrowia Publicznego

 Wykorzystanie zasad komunikacji w praktycznym działaniu

 Budowa programów edukacyjnych i profilaktycznych;

Wymagania dodatkowe

Umiejętność organizacji pracy pielęgniarskiej indywidualnej i zespołowej


Pełny opis:

1. Zajęcia praktyczne/ praktyki zawodowe 1. Praca pielęgniarki instrumentariuszki.

2. Opieka i pielęgnacja chorego z różnymi schorzeniami chirurgicznymi.

3. Opieka nad chorym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

4. Opieka nad chorym, leczonym krwią i pochodnymi. Odczyny poprzetoczeniowe:

5. objawy, zasady postępowania.

6. Przygotowanie do zabiegu operacyjnego w trybie planowym , nagłym oraz w chirurgii jednego dnia.

7. Postępowanie i opieka pielęgniarska po zabiegach chirurgicznych. Udział pielęgniarki w usprawnianiu chorych po zabiegach operacyjnych.

8. Zadania pielęgniarki w zapobieganiu wczesnym i późnym powikłaniom po zabiegu operacyjnym.

9. Żywienie chorych w chirurgii – rola pielęgniarki w żywieniu dojelitowym i pozajelitowym.

10. Prowadzenie dokumentacji opieki nad chorym.

11. Ocena i monitorowanie natężenia bólu – zadania pielęgniarki.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CMP_D.U1

CMP_D.U2

CMP_D.U3

CMP_D.U6

CMP_D.U7

CMP_D.U8

CMP_D.U12

CMP_D.U13

CMP_D.U15

CMP_D.U17

CMP_D.U19

CMP_D.U22

CMP_D.U23

CMP_D.U24

Metoda problemowa, praca z chorym, analiza dokumentacji medycznej, instruktaż, wykonywanie świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela.

Realizowane będą zajęcia praktyczne typu tradycyjnego (stosowanie wiedzy i umiejętności w praktyce), zajęcia praktyczne typu problemowego (zdobycie nowej wiedzy, wyrabianie umiejętności rozwiązywania problemów), ćwiczenia (wielokrotne powtarzanie przez studentów pokazanej uprzednio przez nauczyciela czynności), metody problemowe aktywizujące: z seminarium (dyskusja grupowa poprzedzona samodzielną pracą studentów), metody podające: z Instruktaż ( przekazanie w krótkim czasie nowych informacji), metody przypadków, metody sytuacyjne z instruktażem.

Stosowane będą środki dydaktyczne ułatwiające i przyspieszające zdobywanie umiejętności i obiektywizujące proces kontroli i oceny wyników kształcenia: a) słowne np.: arkusz danych o podopiecznym; plan procesu pielęgnowania; procedury pielęgniarskie; standardy postępowania; dzienniczki umiejętności; karty zaliczeń, b) obrazowe bezpośrednie np.: zmiany chorobowe u pacjenta, określone sytuacje pielęgnacyjne, diagnostyczne lub terapeutyczne; c) materiały i środki stosowane w procesie pielęgnowania i leczenia umożliwiające organizowanie sytuacji dydaktycznej, d) środki dydaktyczne techniczne ułatwiające kształcenie np.: środki audiowizualne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia praktyczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kotela
Prowadzący grup: Emilia Wawszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Głuszek S.: Chirurgia. Podręcznik dla studentów wydziałów nauk o zdrowiu. Wydawnictwo Czelej Lublin 2008.

2. Walewska E. (red.): Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. PZWL Warszawa 2006.

3. Walewska E, „Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego”, PZWL 2010

4. Fibak J.: Chirurgia. PZWL Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

5. Noszczyk W. „Zarys dziejów chirurgii polskiej” PZWL 2011

6. Chrobak A. „Pielęgniarka jako edukator pacjentów z wyłonioną stomią jelitową”, Pol. Merk. lek. 2009, XXVI, 155, 579.

7. Kapała W. Pielęgniarstwo w chirurgii. Wybrane problemy z praktyki pielęgniarskiej oddziałów chirurgii ogólnej. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006

8. Brongel L., Lasek J., Słowiński K. (red.): Podstawy współczesnej chirurgii urazowej. Wydawnictwo Medyczne Kraków 2008.

9. Klimczyk A., Niechwiadowicz – Czapka T.: Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa chirurgicznego. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2008

10. Ciuruś M.: Pielęgniarstwo operacyjne. Wydawnictwo Makmed, Lublin 2007

11. Krasowski G., Kruk M.: Leczenie odleżyn i ran przewlekłych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008

12. Bielecki K.: Narzędzia, protezy i szwy chirurgiczne. Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008

13. Budynek M., Nowacki C.: Opatrywanie ran – wiedza i umiejętności. Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia praktyczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Emilia Wawszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Realizowane będą zajęcia praktyczne typu tradycyjnego (stosowanie wiedzy i umiejętności w praktyce), zajęcia praktyczne typu problemowego (zdobycie nowej wiedzy, wyrabianie umiejętności rozwiązywania problemów), ćwiczenia (wielokrotne powtarzanie przez studentów pokazanej uprzednio przez nauczyciela czynności), metody problemowe aktywizujące: z seminarium (dyskusja grupowa poprzedzona samodzielną pracą studentów), metody podające: z Instruktaż ( przekazanie w krótkim czasie nowych informacji), metody przypadków, metody sytuacyjne z instruktażem.

Stosowane będą środki dydaktyczne ułatwiające i przyspieszające zdobywanie umiejętności i obiektywizujące proces kontroli i oceny wyników kształcenia: a) słowne np.: arkusz danych o podopiecznym; plan procesu pielęgnowania; procedury pielęgniarskie; standardy postępowania; dzienniczki umiejętności; karty zaliczeń, b) obrazowe bezpośrednie np.: zmiany chorobowe u pacjenta, określone sytuacje pielęgnacyjne, diagnostyczne lub terapeutyczne; c) materiały i środki stosowane w procesie pielęgnowania i leczenia umożliwiające organizowanie sytuacji dydaktycznej, d) środki dydaktyczne techniczne ułatwiające kształcenie np.: środki audiowizualne.

Pełny opis:

Realizowane będą zajęcia praktyczne typu tradycyjnego (stosowanie wiedzy i umiejętności w praktyce), zajęcia praktyczne typu problemowego (zdobycie nowej wiedzy, wyrabianie umiejętności rozwiązywania problemów), ćwiczenia (wielokrotne powtarzanie przez studentów pokazanej uprzednio przez nauczyciela czynności), metody problemowe aktywizujące: z seminarium (dyskusja grupowa poprzedzona samodzielną pracą studentów), metody podające: z Instruktaż ( przekazanie w krótkim czasie nowych informacji), metody przypadków, metody sytuacyjne z instruktażem.

Stosowane będą środki dydaktyczne ułatwiające i przyspieszające zdobywanie umiejętności i obiektywizujące proces kontroli i oceny wyników kształcenia: a) słowne np.: arkusz danych o podopiecznym; plan procesu pielęgnowania; procedury pielęgniarskie; standardy postępowania; dzienniczki umiejętności; karty zaliczeń, b) obrazowe bezpośrednie np.: zmiany chorobowe u pacjenta, określone sytuacje pielęgnacyjne, diagnostyczne lub terapeutyczne; c) materiały i środki stosowane w procesie pielęgnowania i leczenia umożliwiające organizowanie sytuacji dydaktycznej, d) środki dydaktyczne techniczne ułatwiające kształcenie np.: środki audiowizualne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Głuszek S.: Chirurgia. Podręcznik dla studentów wydziałów nauk o zdrowiu. Wydawnictwo Czelej Lublin 2008.

2. Walewska E. (red.): Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. PZWL Warszawa 2006.

3. Walewska E, „Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego”, PZWL 2010

4. Fibak J.: Chirurgia. PZWL Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

5. Noszczyk W. „Zarys dziejów chirurgii polskiej” PZWL 2011

6. Chrobak A. „Pielęgniarka jako edukator pacjentów z wyłonioną stomią jelitową”, Pol. Merk. lek. 2009, XXVI, 155, 579.

7. Kapała W. Pielęgniarstwo w chirurgii. Wybrane problemy z praktyki pielęgniarskiej oddziałów chirurgii ogólnej. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006

8. Brongel L., Lasek J., Słowiński K. (red.): Podstawy współczesnej chirurgii urazowej. Wydawnictwo Medyczne Kraków 2008.

9. Klimczyk A., Niechwiadowicz – Czapka T.: Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa chirurgicznego. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2008

10. Ciuruś M.: Pielęgniarstwo operacyjne. Wydawnictwo Makmed, Lublin 2007

11. Krasowski G., Kruk M.: Leczenie odleżyn i ran przewlekłych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008

12. Bielecki K.: Narzędzia, protezy i szwy chirurgiczne. Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008

13. Budynek M., Nowacki C.: Opatrywanie ran – wiedza i umiejętności. Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)