Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka zawodu pielęgniarki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-EZP-SEM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodu pielęgniarki
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

C.W12, C.W13, C.W14, C.W15, C.U27, K01, K02, K03, K04

Wymagania wstępne:

1. ogólna wiedza humanistyczna na poziomie szkoły średniej,

2. ogólna wiedza z zakresu fizjologii i patologii człowieka na poziomie szkoły średnie

Pełny opis:

Nauczanie w zakresie etyki zawodu pielęgniarki ma na celu:

1. przekazanie wiedzy w zakresie teoretycznych podstaw etyki zawodu pielęgniarki - co będzie realizowane przede wszystkim podczas wykładów oraz

2. nabycie praktycznych umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami etycznymi w ramach zajęć seminaryjnych oraz pracy własnej

Aby w pełni skorzystać z zajęć konieczne jest uczestniczenie nie tylko w seminariach ale także w słuchanie wykładów, które przygotowują słuchaczy do zajęć seminaryjnych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie pielęgniarki z nieempiryczną dziedziną wiedzy jaką jest etyka zawodu pielęgniarki. Studentki i studenci dowiedzą się o teoriach etycznych mających zastosowanie w opiece zdrowotnej. Zrozumieją które zasady etyczne powinny obowiązywać w relacjach pielęgniarka-inna pielęgniarka oraz pielęgniarka pacjent lub inne podmioty uczestniczące w opiece zdrowotnej. Nabędą umiejętności stosowania podstawowych zasad etycznych, ich rozumienia, hierarchizacji oraz interpretacji. Będą doskonaliły swoje postawy zawodowe i etyczne dzieki umiejętności całościowego analizowania kwestii zdrowotnych, czyli łącząc empiryczną wiedzę i umiejętności pielegniarskie z etyką zawodu pielegniarki.

Literatura:

Przede wszystkim zalecany jest udział w wykładach.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza - student/ka zna i rozumie:

W1 - główne pojęcia, teorie, zasady etyczne służące jako ogólne ramy właściwego interpretowania i analizowania zagadnień moralno-medycznych;

W2 - zasady etyczne pracy w zespole, prawidłowe relacje pielegniarka-pacjent, pielegniarka-bliscy pacjenta, pielegniarka-pracownicy opieki zdrowotnej (w tym inne pielęgniarki), pielegniarka-społeczeństwo;

W3- wzorce zawodowych postaw etycznych

W4 - prawa pacjenta

Umiejętności - student/ka potrafi:

U1 - przestrzegać wzorców etycznych w działaniach zawodowych

U2 - rozpoznawać etyczny wymiar decyzji medycznych, wskazywać na czym polega spór etyczny lub konflikt interesów

U3 -przestrzegać praw pacjenta;

U4 - wykazywać odpowiedzialność za podnoszenie swoich kwalifikacji i przekazywanie wiedzy innym;

Kompetencje społeczne - student/ka jest gotów/owa do:

K1 - przestrzegania tajemnicy zawodu pielęgniarki, poszanowanie prywatności i innych praw pacjenta;

K2 - nawiązania i utrzymania głębokiego i pełnego szacunku kontaktu z chorym;

K3 - stawiania na pierwszym miejscu dobra chorego;

K4 - planowania własnej aktywności edukacyjnej, dokształcania się,

K5 - uwzględniania w procesie postępowania terapeutycznego subiektywnych potrzeb i oczekiwań pacjenta wynikających z uwarunkowań społeczno-kulturowych,

K6 - szanowania środowiska naturalnego

Nakład pracy studenta/studentki:

Udział w wykładach: 30 godzin

Udział w seminariach: 15 godzin

Samodzielne przygotowanie się do seminariów: 10 godzin

Przygotowanie do egzaminu testowego: 5 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia seminariów: Na ocenę przygotowanie prezentacji lub eseju na zadany temat (80%) + aktywność na zajęciach (20%) + obowiązkowa obecność na seminariach.

Seminaria - zaliczenie na ocenę na podstawie przygotowanych w ramach samokształcenia wystąpień (praca poglądowa, prezentacja, referat), zaangażowania i jakości pracy podczas zajęć i dyskusji w tym umiejętność: prezentowania materiału, pracy w zespole, z tekstem naukowym, posługiwania się poprawną terminologią.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Czarkowski
Prowadzący grup: Marek Czarkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Zalecana jest obecność na wykładach - tematyka seminariów nawiązuje do tematyki wykładów

Wymagania wstępne:

1. ogólna wiedza humanistyczna na poziomie szkoły średniej,

2. ogólna wiedza z zakresu fizjologii i patologii człowieka na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Czarkowski
Prowadzący grup: Marek Czarkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)