Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Farmakologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-FR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Farmakologia
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CMP_A.W19

CMP_A.W20

CMP_A.W21

CMP_A.W22

CMP_A.W23

CMP_A.W24

CMP_A.W25

CMP_A.U7

CMP_A.U8

CMP_A.U9

CMP_A.U10


Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu biologii, fizyki i chemii na poziomie licealnym; wiedza z zakresu biochemii, biofizyki, genetyki, patologii, zdobyta podczas I roku studiów na kierunku pielęgniarstwo

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z formami leków, mechanizmami działania leków, metabolizmem leków, działaniami niepożądanymi, interakcjami między lekami, zasadami farmakoterapii, zapisem recepturowym substancji leczniczych

Pełny opis:

Zapoznanie studenta z formami leków, mechanizmami działania leków, metabolizmem leków, działaniami niepożądanymi, interakcjami między lekami, zasadami farmakoterapii, zapisem recepturowym substancji leczniczych.

Literatura:

1. Meszaros J., Meszaros - Gajewska S., Podstawy farmakologii. PZWL, Warszawa 2001.

2. Petrusewicz J., Gągało I., Hać E., Strzałkowska – Grad H.: Farmakologia. PZWL, Warszawa 2005.

3. Neal M. J.: Farmakologia w zarysie. PZWL, Warszawa 2005.

4. Kostowski W., Herman Z. S.(red,): Farmakologia, tom 1 i 2, PZWL Warszawa 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Nazywa poszczególnych grupy środków leczniczych, wyjaśnia główne mechanizmy ich działania i powodowane przez nie przemiany w ustroju i działania uboczne.

Wyróżnia podstawowe zasady farmakoterapii.

Wskazuje poszczególne grupy leków, substancje czynne zawarte w lekach, zastosowanie leków oraz postacie i drogi ich podania.

Wyjaśnia wpływ procesów chorobowych na metabolizm i eliminację leków.

Wyjaśnia ważniejsze działania niepożądane leków, w tym wynikające z nich interakcje, procedury zgłaszania działań niepożądanych.

Sporządza recepty w ramach realizacji zleceń lekarskich.

Posługuje się krwią i środkami krwiozastępczymi z zastosowaniem zsad bezpiecznej famrakologii.

Klasyfkuje niebezpieczeństwo toksykologiczne w określonych grupach wiekowych oraz w różnych stanach klinicznych.

Posługuje się poszczególnymi informatorami farmaceutycznymi i bazami danych o produktach leczniczych.

Umie wystawiać recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich

Dobiera prawidłowy zapis form recepturowych substancji leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w ramach realizacji zleceń lekarskich.

Poddaje krytyce działania własne i działania współpracowników z poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych.

Sporządza opinie dotyczące różnych aspektów działalności zawodowej i zasięga porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu

Dowodzi dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i solidarność zawodową

Rozwiązuje złożone problemy etyczne związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i wskazuje priorytety w realizacji określonych zadań

Ponosi odpowiedzialność za realizowane świadczenia zdrowotne

Poddaje krytyce profesjonalne podejście do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego i reklam jego produktów.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin pisemny w formie pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz punktowanych pytań otwartych z zagadnień programowych wykładów, ćwiczeń i seminariów. Student otrzymuje ocenę z egzaminu wg następujących progów punktowych:

50 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

Ćwiczenia:

kończą się zaliczeniem z oceną. Uzyskanie pozytywnej oceny warunkują:

obecność na co najmniej 90% wszystkich zajęć oraz pozytywna ocena z kolokwiów cząstkowych w formie testowej, przeprowadzanych po każdym ćwiczeniu, obejmujących pytania z zakresu materiału z poprzednich ćwiczeń; student otrzymuje ocenę z kolokwium wg następujących progów punktowych:

51 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen cząstkowych.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń.

Seminarium:

zaliczenie bez oceny

W trakcie każdych zajęć stosowane jest ocenianie formujące: obserwacja i ocena dyskusji na zajęciach, pracy w grupie, pracy z tekstem naukowym, zaangażowania, umiejętności posługiwania się poprawną terminologią; student ma możliwość uzyskania oceny pozytywnej lub negatywnej; ocena jest odnotowywana przez wykładowcę po każdych zajęciach w specjalnie prowadzonym dzienniczku seminaryjnym.

Ocenianie podsumowujące: zaliczenie ustne bez oceny. Warunek uzyskania oceny pozytywnej: obecność na co najmniej 90% wszystkich zajęć oraz pozytywna ocena uzyskana po ukończeniu co najmniej 80% zajęć.

Samokształcenie: zaliczenie bez oceny.

Samokształcenie obejmuje treści z podanej literatury przedmiotu. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej lub prezentacji multimedialnej na wybrany temat i uzyskanie oceny pozytywnej. W ocenie szczególny nacisk położony zostanie na umiejętne stosowanie poznanych kategorii pojęciowych i wykorzystanie zróżnicowanych źródeł.

Kryteria oceny pracy pisemnej/ prezentacji/ innych materiałów:

1. Zgodność sformułowanych poglądów ze stanem wiedzy pielęgniarskiej.

2. Niezależność i oryginalność myślenia, umiejętność analizy literatury, właściwe cytowanie autorów.

3.Logiczny układ treści, plan pracy, osobista refleksja oraz obrona własnego punktu widzenia w postaci argumentów w przypadku eseju polemicznego.

4. Dobór literatury i poprawny jej zapis.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Merks
Prowadzący grup: Piotr Merks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kobayashi
Prowadzący grup: Maciej Kierzkiewicz, Adam Kobayashi, Piotr Merks, Jacek Nasiłowski, Aleksander Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kobayashi
Prowadzący grup: Adam Kobayashi, Dorota Lasota, Piotr Merks, Kinga Rutkowska, Aleksander Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kobayashi
Prowadzący grup: Adam Kobayashi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)