Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: język migowy (wcześniej: Język migowy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-JM-fak
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: język migowy (wcześniej: Język migowy)
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

C.W43, C.W44, C.W45, C.W46, C.U64, C.U65, C.U66

Wymagania wstępne:

Otwartość i chęć poznawania języka migowego. Manualna sprawność rąk.

Skrócony opis:

Wprowadzenie w podstawy teoretyczne i praktyczne języka migowego.

Zdobycie wiedzy z zakresu podstaw języka migowego oraz umiejętności w zakresie komunikacji z pacjentką z uszkodzeniem słuchu, w tym posługiwanie się alfabetem palcowym

Pełny opis:

Wprowadzenie teoretyczne: SJM a PJM, kulturowe podejście do społeczności Głuchych. Wprowadzenie alfabetu migowego i liczebników. Wprowadzenie pojęć migowych (znaki ideograficzne) z zakresu : pierwszy kontakt, zdrowie, choroba, kontakt z pacjentem, rachuba czasu.

Wprowadzenie elementów gramatyki- twarzy i przestrzeni; gramatyka twarzy- wprowadzenie zdań migowych ( twierdzących, przeczących i pytających) z użyciem ekspresji twarzy; gramatyka przestrzeni- wprowadzenie czasowników kierunkowych (np. pytać, dać, mieć, pomagać).

Demonstracja dialogów migowych. Tworzenie prostych wypowiedzi (autoprezentacja, wypowiedzi na podany temat).

Literatura:

J.K. Hendzel „Słownik języka miganego”, wyd. Rakiel, Olsztyn, 2006

H. Stolarska (red.), „Podręcznik do nauki Polskiego Języka Migowego”, wyd. Poltext, Warszawa, 2016

B. Szczepankowski „Język migany w szkole”, wyd. WSiP, Warszawa, 1988.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student ma podstawową, wiedzę na temat języka (fonicznego oraz wizualno-przestrzennego: migowego) i jego funkcji, zna terminologię z zakresu przedmiotu: daktylografia, ideografia, polski język migowy (PJM); język narodowy.

Umiejętności:

Student potrafi posługiwać się alfabetem palcowym oraz liczebnikami, w tym liczebnikami inkorporowanym, potrafi rozpocząć rozmowę z głuchym użytkownikiem języka migowego, przedstawić się oraz wyrazić prośbę, podziękowanie oraz przeprosiny.

Kompetencje społeczne:

Student prezentuje właściwą postawę wobec osób z wadą słuchu, w tym osób g/Głuchych i używanego przez nich języka migowego

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: pokaz, prezentacja, dyskusja, praca warsztatowa, konsultacje indywidualne.

Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się przez realizację zleconego zadania- sprawdzenie stopnia rozumienia oraz sprawność nadawania znaków języka migowego w postaci krótkich scenek sytuacyjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Stobnicka
Prowadzący grup: Dominika Stobnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Skrócony opis:

Wprowadzenie w podstawy teoretyczne i praktyczne języka migowego.

Zdobycie wiedzy z zakresu podstaw języka migowego oraz umiejętności w zakresie komunikacji z pacjentem z uszkodzeniem słuchu, w tym posługiwanie się alfabetem palcowym.

Literatura:

J.K. Hendzel „Słownik języka miganego”, wyd. Rakiel, Olsztyn, 2006

H. Stolarska (red.), „Podręcznik do nauki Polskiego Języka Migowego”, wyd. Poltext, Warszawa, 2016

B. Szczepankowski „Język migany w szkole”, wyd. WSiP, Warszawa, 1988.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bałanda-Bałdyga, Dominika Stobnicka
Prowadzący grup: Dominika Stobnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Stobnicka
Prowadzący grup: Dominika Stobnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)