Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja z pacjentem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-KZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja z pacjentem
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA:

BW07, BW09, BW10, BW31, BW42


UMIEJĘTNOŚCI:

BU02, BU09, BU10, BU11, BU12


Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom podstawowych modeli komunikacyjnych z pacjentem, zgodnych ze współczesnymi oczekiwaniami pacjentów.

W ramach zajęć podejmowane będą następujące tematy:

1. Podstawowe modele komunikacji z pacjentem (dawniej i dziś)

2. Komunikacja z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi

3. Maksymalne wykorzystanie czasu na komunikację z pacjentem podczas konsultacji medycznej

4. Komunikacja w zespole terapeutycznym

5. Komunikowanie trudnych diagnoz

6. Okazywanie empatii pacjentowi

7. Jak nie wypalić się zawodowo?

Literatura:

Materiały są przesyłane studentom przez prowadzącego drogą mailową:

1. Nowina Konopka M., Feleszka W., Małecki A., Komunikacja Medyczna dla studentów i lekarzy, Kraków 2018

2. Stefaniak K., Władza i tożsamość w komunikacji lekarz-pacjent, Wrocław 2018

3. Chmielewska-Ignatowicz T., Komunikacja między lekarzem a pacjentem onkologicznym w życiu i w serialu. Studium narracji, Łódź 2018

4. Barański J., Piątkowski W., Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny, Wrocław 2002

5.Ostrowska A., Jak rozmawiać z pacjentem? Anatomia komunikacji w praktyce lekarskiej., Warszawa 2017

6. Doroszewski J., Kulus M., Markowski A., Porozumienie z pacjentem. Relacje i komunikacja, Warszawa 2014

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

BW07 - definiuje modele i style komunikacji interpersonalnej;

BW09 - omawia mające zastosowanie w pielęgniarstwie wybrane teorie i metody modelowania rzeczywistości z perspektywy socjologii;

BW10 omawia wybrane obszary odrębności kulturowych i religijnych;

BW31- wyjaśnia założenia modeli edukacji zdrowotnej, w tym model medycyny rodzinnej, rolę i zadania pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;

BW42 - posiada wiedzę z zakresu koncepcji filozoficzno-etycznych przydatnych

w pielęgniarstwie (psychoLogiczno-personalistyczna, egzystencjalistyczna, personalistyczna, kosmiczno-ewolucyjna, etyka niezależna Tadeusza Kotarbińskiego);

UMIEJĘTNOŚCI:

BU02 - ocenia wpływ choroby, hospitalizacji i innych sytuacji trudnych na stan fizyczny, psychiczny i funkcjonowanie społeczne człowieka;

BU09 - kontroluje błędy i bariery w procesie komunikowania się;

BU10- wykazuje umiejętność aktywnego słuchania;

BU11- wykorzystuje techniki komunikacji werbalnej, niewerbalnej i pozawerbalnej w opiece zdrowotnej;

BU12 - tworzy warunki do prawidłowej komunikacji pielęgniarka - pacjent oraz pielęgniarka - personel medyczny;

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach online, przygotowanie samodzielnej pracy (projekt) na zadany przez prowadzącego temat i publiczne go omówienie.

Nakład pracy studenta:

5h - aktywność na zajęciach

9 h - przygotowanie projektu

1 h - prezentacja projektu

Ocenę dst (3) z zajęć otrzymuje student, który podczas zajęć i prezentacji końcowego projektu w zakresie wiedzy wykaże się znajomością modeli i stylów komunikacji interpersonalnej z pacjentem.

W zakresie umiejętności wykaże się kompetencjami w zakresie sposobów wykorzystania technik komunikacji werbalnej, niewerbalnej i pozawerbalnej w opiece zdrowotnej.

Ocenę db (4) z zajęć otrzymuje student, który oprócz spełnienia wymogów na ocenę dst. (3) podczas zajęć i prezentacji końcowego projektu w zakresie wiedzy wykaże się znajomością wpływu wybranych obszarów odrębności kulturowych i religijnych na komunikację w opiece medycznej, a w zakresie umiejętności wykaże się dodatkowo umiejętnością aktywnego słuchania.

Ocenę bdb (5) z zajęć otrzymuje student, który oprócz spełnienia wymogów na ocenę db (4) podczas zajęć i prezentacji końcowego projektu w zakresie wiedzy wykaże się wiedzą z zakresu koncepcji filozoficzno-etycznych przydatnych w pielęgniarstwie (psychoiogiczno-personalistyczna, egzystencjalistyczna, personalistyczna, kosmiczno-ewolucyjna, etyka niezależna Tadeusza Kotarbińskiego), a w zakresie umiejętności wykaże się umiejętnością stworzenia warunków do prawidłowej komunikacji pielęgniarka - pacjent oraz pielęgniarka - personel medyczny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomira Chmielewska-Ignatowicz
Prowadzący grup: Tomira Chmielewska-Ignatowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom podstawowych modeli komunikacyjnych z pacjentem, zgodnych ze współczesnymi oczekiwaniami pacjentów.

W ramach zajęć podejmowane będą następujące tematy:

1. Podstawowe modele komunikacji z pacjentem (dawniej i dziś)

2. Komunikacja z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi

3. Maksymalne wykorzystanie czasu na komunikację z pacjentem podczas konsultacji medycznej

4. Komunikacja w zespole terapeutycznym

5. Komunikowanie trudnych diagnoz

6. Okazywanie empatii pacjentowi

Literatura:

1. Nowina Konopka M., Feleszka W., Małecki A., Komunikacja Medyczna dla studentów i lekarzy, Kraków 2018

2. Stefaniak K., Władza i tożsamość w komunikacji lekarz-pacjent, Wrocław 2018

3. Chmielewska-Ignatowicz T., Komunikacja między lekarzem a pacjentem onkologicznym w życiu i w serialu. Studium narracji, Łódź 2018

4. Barański J., Piątkowski W., Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny, Wrocław 2002

5.Ostrowska A., Jak rozmawiać z pacjentem? Anatomia komunikacji w praktyce lekarskiej., Warszawa 2017

6. Doroszewski J., Kulus M., Markowski A., Porozumienie z pacjentem. Relacje i komunikacja, Warszawa 2014

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Brodowicz-Król
Prowadzący grup: Magdalena Brodowicz-Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bałanda-Bałdyga
Prowadzący grup: Magdalena Brodowicz-Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.