Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikrobiologia i parazytologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-MiP-1-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia i parazytologia
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki medyczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem zajęć (wykłady, ćwiczenia, samokształcenie ) z przedmiotu Mikrobiologia jest zapoznanie studenta z:

- podstawowymi pojęciami dotyczącymi: struktury, biologii, organizacji materiału genetycznego i zasad jego dziedziczenia, bakterii, mikroorganizmów eukariotycznych i wirusów;

- uzyskiwaniem oporności na antybiotyki, chorobotwórczości oraz mechanizmów obronnych człowieka;

- z klasyfikacją i chorobotwórczość bakterii i grzybów;

- zjawiskiem zakażeń szpitalnych, ich kontrolą i rejestracją;

- budową i klasyfikacją wirusów chorobotwórczych dla człowieka, epidemiologią wybranych zakażeń wirusowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest: zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami dotyczącymi struktury, organizacji materiału genetycznego i zasad jego dziedziczenia, uzyskiwaniem oporności na antybiotyki, chorobotwórczości bakterii mikroorganizmów eukariotycznych i wirusów oraz mechanizmów obronnych człowieka. Dodatkowo celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z klasyfikacją i chorobotwórczość wybranych bakterii, zjawiskiem zakażeń szpitalnych, ich kontrolą i rejestracją oraz budową i klasyfikacją wirusów chorobotwórczych dla człowieka, epidemiologią wybranych zakażeń wirusowych.

W ramach realizacji modułu Mikrobiologia student poznaje rolę pracy pielęgniarki/pielęgniarza w procesach: realizacji diagnostycznych badań mikrobiologicznych, współpracy z lekarzem oraz zespołami ds. kontroli zakażeń szpitalnych i innymi zespołami zadaniowymi, np.: komitetem terapeutyczny, zespółem ds. antybiotykoterapii; prewencji pierwotnej i wtórej zakażeń.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) Mikrobiologia. P. R. Murray, K.S. Rosenthal, M.A. Pfaller. Wyd. EDRA, 2018.

2) T. Ferenc, P. Kurnatowski, J. Błaszkowska. Zarys parazytologii medycznej. Wyd. EDRA, 2017.

Lektura uzupełniająca:

1) Narodowy Program Ochrony Antybiotyków. Rekomendacje diagnostyki i terapii zakażeń: http://antybiotyki.edu.pl.

2) Fleischer M., Bober-Gheek B. "Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego", Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2006.

3) Czasopisma:

• Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece - Oficjalne czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

• Chirurgia Plastyczna i Oparzenia - Oficjalne czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej; Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

• Forum Zakażeń - Oficjalne czasopismo naukowe Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej i Stowarzyszenia na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę”.

• Forum Leczenia Ran - Oficjalne czasopismo naukowe Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran.

• Postępy Mikrobiologii - kwartalnik Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza – Student zna i rozumie:

- drobnoustroje, z uwzględnieniem chorobotwórczych i obecnych we florze fizjologicznej epidemiologię zarażeń wirusami i bakteriami oraz zakażeń grzybami, z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania wpływ abiotycznych i biotycznych (wirusy, bakterie) czynników środowiska na organizm człowieka i populację ludzi oraz drogi ich wnikania do organizmu człowieka;

- konsekwencje narażenia organizmu człowieka na różne czynniki chemiczne i biologiczne oraz zasady profilaktyki;

- objawy zakażeń jatrogennych, drogi ich rozprzestrzeniania się i patogeny wywołujące zmiany w poszczególnych narządach;

- podstawy diagnostyki mikrobiologicznej;

- podstawy dezynfekcji, sterylizacji i postępowania aseptycznego;

- genetyczne mechanizmy nabywania lekooporności przez drobnoustroje;

- korzyści i zagrożenia wynikające z obecności w ekosystemie organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO).

Umiejętności – Student potrafi:

- przygotowywać preparaty i rozpoznawać patogeny pod mikroskopem;

- interpretować wyniki badań mikrobiologicznych;

- posługiwać się reakcją antygen – przeciwciało w aktualnych modyfikacjach i technikach dla diagnostyki chorób zakaźnych;

- analizować zjawiska odczynowe, obronne i przystosowawcze oraz zaburzenia regulacji wywoływane przez czynnik etiologiczny.

Kompetencje społeczne – Student jest gotów do:

formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji;

korzystania z obiektywnych źródeł informacji;

propagowania zachowań prozdrowotnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kuthan, Rusłan Sałamatin
Prowadzący grup: Justyna Karabowicz, Robert Kuthan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kuthan, Rusłan Sałamatin
Prowadzący grup: Robert Kuthan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)