Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikrobiologia i parazytologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-MzP-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia i parazytologia
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CMP_A.W17

CMP_A.W18

CMP_A.U6

Skrócony opis:

Mikrobiologia: zapoznanie studenta w wiedzę z zakresu biologii drobnoustrojów (bakterie, grzyby, wirusy, priony) chorobotwórczych dla człowieka, mikroflory człowieka, antybiotyków i chemioterapeutyków przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych, przeciwgrzybiczych stosowanych w leczeniu z uwzględnieniem mechanizmów działania na drobnoustroje, podstawowych sposobów diagnostyki i chemioterapii zakażeń, zasad pobierania i transportu materiałów do badań mikrobiologicznych, zasad dezynfekcji i sterylizacji, podstaw immunologii, epidemiologii i immunoprofilaktyki chorób zakaźnych.

Parazytologia: przybliżenie studentom wiadomości o pasożytach człowieka, epidemiologii chorób pasożytniczych i zasadach ich diagnostyki oraz sposobach zapobiegania zarażeniom pasożytami. Zwrócenie uwagi na produkty żywnościowe jako możliwe źródło zakażenia chorobami pasożytniczymi człowieka. Parazytozy występujące w krajach tropikalnych. Zagrożenia zarażeniem pasożytami podczas wyjazdów do krajów tropikalnych.

Pełny opis:

Mikrobiologia:

w trakcie zajęć student nabywa wiedzę z zakresu:

• biologii drobnoustrojów (bakterie, grzyby, wirusy, priony) chorobotwórczych dla człowieka, mikroflory człowieka,

• klasyfikacją i chorobotwórczość wybranych mikroorganizmów,

• organizacji materiału genetycznego bakterii i zasad jego dziedziczenia,

• zjawiskiem zakażeń szpitalnych, ich kontrolą i rejestracją,

• antybiotyków i chemioterapeutyków przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych, przeciwgrzybiczych stosowanych w leczeniu z uwzględnieniem mechanizmów działania na drobnoustroje, uzyskiwaniem oporności na antybiotyki,

• podstawowych sposobów diagnostyki i chemioterapii zakażeń,

• zasad pobierania i transportu materiałów do badań mikrobiologicznych,

• zasad dezynfekcji i sterylizacji,

• podstaw immunologii, epidemiologii i immunoprofilaktyki chorób zakaźnych.

Parazytologia:

• w trakcie zajęć student nabywa wiedzę z zakresu:

• biologii pasożytów człowieka,

• epidemiologii chorób pasożytniczych i zasadach ich diagnostyki

• sposobach zapobiegania zarażeniom pasożytami.

• znaczenia produktów żywnościowych jako możliwe go źródła zarażenia pasożytami człowieka.

• parazytoz występujących w krajach tropikalnych.

• zagrożenia zarażeniem pasożytami podczas wyjazdów do krajów tropikalnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Mikrobiologia lekarska Piotr B. Heczko, Marta Wróblewska, Agata Pietrzyk , PZWL Wydawnictwo, Warszawa 2014, wyd.1

Literatura uzupełniająca:

• Mykologia medyczna Alicja Kurnatowska, Piotr Kurnatowski

Edra Urban & Partner Wydawnictwo Wrocław 2018, wyd.1

Rekomendacje diagnostyki i terapii zakażeń Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków

http://antybiotyki.edu.pl/rekomendacje/rekomendacje-diagnostyki-i-terapii-zakazen/

Rostkowska O., Kuthan R., Burban A., Salińska J., Ciebiera M., Młynarczyk G.,

Durlik M. Analysis of Susceptibility to Selected Antibiotics in Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium Causing Urinary Tract Infections in Kidney Transplant Recipients over 8 Years: Single-Center Study. Antibiotics. 2020; 9(6): 1-19.

Rostkowska O., Zgliczyński W. S., Jankowski M., Kuthan R. , Pinkas J., Durlik. Hand Hygiene Among Doctors in Transplant Departments in Poland: A Cross-sectional Survey. Transplantation Proceedings. 2020; :1-13.

Kuthan R., Sikora M., Domański D., Swoboda-Kopeć E. Trzy siostry –

Candida glabrata kompleks. Gabinet Prywatny. 2019; 26(3): 9-12.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

absolwent zna i rozumie:

CMP_C.W7 istotę, cel, wskazania, przeciwwskazania, powikłania, obowiązujące zasady i technikę wykonywania podstawowych czynności pielęgniarskich, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;

CMP_A.W17 klasyfikację drobnoustrojów z uwzględnieniem mikroorganizmów chorobotwórczych i obecnych w mikrobiocie fizjologicznej człowieka;

CMP_A.W18 podstawowe pojęcia z zakresu mikrobiologii i parazytologii oraz metody stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej;

CMP_A.W19 poszczególne grupy środków leczniczych, główne mechanizmy ich działania i powodowane przez nie przemiany w ustroju i działania uboczne;

CMP_C.W36 pojęcie zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń P6S_WG 10 zdrowotnych, w tym zakażeń szpitalnych, z uwzględnieniem źródeł i rezerwuaru drobnoustrojów w środowisku pozaszpitalnym i szpitalnym, w tym dróg ich szerzenia;

CMP_C.W37 sposoby kontroli szerzenia się, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych;

CMP_D.W4 rodzaje badań diagnostycznych i zasady ich zlecania;

Umiejętności

absolwent potrafi:

CMP_A.U6 rozpoznawać najczęściej spotykane pasożyty człowieka na podstawie ich budowy, cykli życiowych oraz wywoływanych przez nie objawów chorobowych;

CMP_C.U9 pobierać materiał do badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych oraz asystować lekarzowi przy badaniach diagnostycznych;

Kompetencje

absolwent jest gotów do:

CMP_K07 dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.

ECST

wykłady: 55 godzin

Liczba ECST: 1,5

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: uzyskanie nie mniej niż 31 punktów z egzaminu pisemnego złożonego z 60 pytań testowych jednokrotnego wyboru(zakres: wykłady, ćwiczenia).

31 - 35 pkt 3.0

36 - 42 pkt 3.5

43 - 48 pkt 4.0

49 - 54 pkt 4.5

55 - 60 pkt 5.0

Termin: sesja egzaminacyjna.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)