Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja pracy pielęgniarki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-OPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja pracy pielęgniarki
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 1.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

W26,W27,W28,W29,W30,W31

U38,U39,U40,U41,U42

Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień z zakresu podstaw pielęgniarstwa

Skrócony opis:

Absolwent zna i rozumie:

- pojęcie stanowiska pracy, zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności

- przepisy prawa dotyczące czasu pracy, pracy zmianowej, rozkładu czasu pracy i obciążenia na stanowiskach pielęgniarskich

- podstawowe metody organizacji opieki pielęgniarskiej i ich znaczenie dla jakości tej opieki

- etapy planowania pracy własnej i podległego personelu

- możliwości planowania kariery zawodowej i uwarunkowania własnego rozwoju zawodowego

- problematykę jakości w opiece zdrowotnej

Potrafi:

- podejmować decyzje dotyczące doboru metod pracy oraz współpracy w zespole

- monitorować zagrożenia w pracy pielęgniarki i czynniki sprzyjające występowaniu chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy

- współuczestniczyć w opracowaniu standardów i procedur praktyki pielęgniarskiej oraz monitorować jakość opieki pielęgniarskiej

- nadzorować i oceniać pracę podległego personelu

- planować własny rozwój zawodowy i rozwijać umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Pełny opis:

1. Dostarczenie wiedzy na temat specyfiki pielęgniarskiego miejsca pracy, zakresu obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności,

2. Nabycie umiejętności organizowania własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii.

Literatura:

1. Ksykiewicz-Dorota A. (red.): Zarządzanie w pielęgniarstwie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2015.

2. Ksykiewicz-Dorota A. (red): Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

absolwent zna i rozumie:

- pojęcie stanowiska pracy, zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności

-przepisy prawne dotyczące czasu pracy, pracy zmianowej, rozkładu czasu pracy i obciążenia na stanowiskach pielęgniarskich

- podstawowe metody organizacji opieki pielęgniarskiej i ich znaczenie dla jakości tej opieki

-etapy planowania pracy własnej i podległego personelu

możliwości planowania kariery zawodowej i uwarunkowania własnego rozwoju zawodowego

- problematykę jakości w opiece zdrowotnej

Umiejętności

absolwent potrafi:

- podejmować decyzje dotyczące doboru metod pracy oraz współpracy w zespole

- monitorować zagrożenia w pracy pielęgniarki i czynniki sprzyjające występowaniu chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy

- współuczestniczyć w opracowaniu standardów i procedur praktyki pielęgniarskiej oraz monitorować jakość opieki pielęgniarskiej

- nadzorować i ocenić pracę podległego personelu

- planować własny rozwój zawodowy i rozwijać umiejetniości aktywnego poszukiwania pracy

Metody i kryteria oceniania:

Warunek dopuszczenia do kolokwium końcowego: zaliczenie samokształcenia

Wykład:

kolokwium końcowe w formie pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz punktowanych pytań otwartych z zagadnień programowych wykładów, ćwiczeń i seminariów. Student otrzymuje ocenę z egzaminu wg następujących progów punktowych:

50 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

Samokształcenie:

zaliczenie bez oceny.

Samokształcenie obejmuje treści z podanej literatury przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Krysa
Prowadzący grup: Justyna Krysa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Krysa
Prowadzący grup: Justyna Krysa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kowalenko
Prowadzący grup: Marta Kowalenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)