Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Parazytologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-PAR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Parazytologia
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształceniaA.W17 (w zakresie parazytologii), A.W18 (w zakresie parazytologii), A.U6.

Skrócony opis:

Przedstawienie Studentom podstawowej wiedzy z zakresu biologii i morfologii pasożytów wywołujących choroby u człowieka. Zapoznanie z elementami epidemiologii pasożytów oraz metodami diagnostycznymi pomocnymi w rozpoznawaniu inwazji pasożytniczych. Podstawowe informacje na temat zapobiegania szerzenia się chorób pasożytniczych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Nicienie (pasożyty przewodu pokarmowego, pasożyty tkanek).

2. Tasiemce (tasiemczyca, wągrzyca, bąblowica).

3. Przywry.

4. Pierwotniaki.

5. Stawonogi.

6. Diagnostyka laboratoryjna chorób pasożytniczych

Tematyka ćwiczeń

Ćw. 1–2. Nicienie.

Ćw. 3–4. Tasiemce.

Ćw. 5. Przywry.

Ćw. 6–8. Pierwotniaki, pasożyty tropikalne.

Ćw. 9. Stawonogi.

Ćw. 10. Diagnostyka laboratoryjna chorób pasożytniczych.

Literatura:

Literatura podstawowa

Mikrobiologia lekarska / Fritz H. Kayser [et al.]; red. nauk. Piotr B. Heczko, Agata Pietrzyk. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007. 627 s.

Literatura uzupełniająca

Parazytologia i akaroentomologia medyczna: podręcznik dla studentów, nauczycieli akademickich, lekarzy praktyków i pracowników laboratoriów diagnostycznych / red. nauk. Antoni Deryło; [aut.: Krystyna Boczoń et al.]. Warszawa: PWN, 2002. 506 s.

Zarys parazytologii medycznej / redakcja Joanna Błaszkowska, Tomasz Ferenc, Piotr Kurnatowski; [autorzy Joanna Błaszkowska et al.]. Wrocław: Edra Urban & Partner, 2017. 141 s.

Buczek Alicja. Choroby pasożytnicze: epidemiologia, diagnostyka, objawy. Lublin: Koliber, 2005. 451 s.

Zarys parazytologii lekarskiej dla studentów: podręcznik / pod red. Rościsława Kadłubowskiego i Alicji Kurnatowskiej; [aut. Bogdan Czapliński et al.]. Warszawa: PZWL, 1999. 343 s.

Buczek Alicja. Atlas pasożytów człowieka. Lublin: Koliber, 2005. 192 s.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza.

Student zna i rozumie:

E.K.1. Klasyfikację drobnoustrojów z uwzględnieniem mikroorganizmów chorobotwórczych i obecnych w mikrobiocie fizjologicznej człowieka.

E.K.2. Podstawowe pojęcia z zakresu parazytologii oraz metody stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej (pasożyt, choroby pasożytnicze.).

E.K.3. Student zna znaczenie epidemiologiczne oraz zna sposoby zapobiegania rozprzestrzenianiu się najczystszych chorób pasożytniczych.

Umiejętności.

Student potrafi:

E.K.4. Rozpoznawać najczęściej spotykane pasożyty człowieka na podstawie ich budowy, cykli życiowych oraz wywoływanych przez nie objawów chorobowych.

E.K.5. Wybrać właściwe dla danej choroby pasożytniczej materiały diagnostyczne.

E.K.6. Dokonać samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu i przystąpienia do zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach. Opuszczone zajęcia muszą być odpracowane w innym terminie lub, o ile to niemożliwe ze względów organizacyjnych, zaliczone na warunkach i w terminie określonych przez prowadzącego.

2. Podstawą do zaliczenia ćwiczeń jest zeszyt, w którym należy wykonać zlecone zadania.

4. Kolokwium zaliczeniowe polega na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru.

5. Zaliczenie samokształcenia Studenta – przygotowanie odpowiedzi pisemnych na temat zadanych zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rusłan Sałamatin
Prowadzący grup: Rusłan Sałamatin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)