Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-PG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0913) Pielęgniarstwo i opieka
Nazwa przedmiotu: Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CMP_D.W2

CMP_D.W3

CMP_D.W4

CMP_D.W5

CMP_D.W7

CMP_D.W8

CMP_D.W10

CMP_D.W14

CMP_D.W15

CMP_D.W16

CMP_D.W17

CMP_D.U1

CMP_D.U2

CMP_D.U8

CMP_D.U12

CMP_D.U13

CMP_D.U15

CMP_D.U22

CMP_D.U23

CMP_K.S1

CMP_K.S2

CMP_K.S3

CMP_K.S4

CMP_K.S5

CMP_K.S6

Skrócony opis:

Przygotowanie studenta do pełnienia opieki pielęgniarskiej w odniesieniu do kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy, ze schorzeniami ginekologicznymi oraz noworodka i wcześniaka. Nabywanie umiejętności w zakresie sposobów pielęgnowania położnicy i jej dziecka oraz umiejętności komunikowania się z pacjentkami w różnym okresie życia i współpracy w zespole terapeutycznym.

Pełny opis:

1. Znajomość zadań opieki przedkoncepcyjnej

2. Rozpoznawanie zmian w organizmie kobiety w ciąży fizjologicznej

3. Sprawowanie opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej i powikłanej

4. Znajomość mechanizmu i okresów porodu fizjologicznego

5. Pielęgnowanie kobiety w połogu fizjologicznym i powikłanym

6. Opieka nad kobietą w schorzeniach ginekologicznych

7. Opieka nad noworodkiem i wcześniakiem w różnych stanach zagrożenia życia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Łepecka-Klusek C. (red.): Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wyd. PZWL, Warszawa 2020.

2. Bręborowicz H.: Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. PZWL, 2021.

Literatura uzupełniająca:

1. Bałanda A.: Opieka nad noworodkiem. Wyd. PZWL, Warszawa 2021.

2. Świetliński j. : Neonatologia tom 1; tom 2. Wyd. PZWL, Warszawa, 2021.

3. Stadnicka G.: Opieka przedkoncepcyjna. Wyd. PZWL, Warszawa 2021.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CMP_D.W2 etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentami w wybranych chorobach;

CMP_D.W3 zasady diagnozowania i planowania opieki nad pacjentem w pielęgniarstwie internistycznym, chirurgicznym, położniczo-ginekologicznym,

pediatrycznym, geriatrycznym, neurologicznym, psychiatrycznym, w intensywnej opiece medycznej, opiece paliatywnej, opiece długoterminowej;

CMP_D.W4 rodzaje badań diagnostycznych i zasady ich zlecania;

CMP_D.W5 zasady przygotowania pacjenta w różnym wieku i stanie zdrowia do badań oraz zabiegów diagnostycznych, a także zasady opieki w trakcie

oraz po tych badaniach i zabiegach;

CMP_D.W7 standardy i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad pacjentem w różnym wieku i stanie zdrowia;

CMP_D.W8 reakcje pacjenta na chorobę, przyjęcie do szpitala i hospitalizację;

CMP_D.W10 zasady organizacji opieki specjalistycznej (geriatrycznej, intensywnej opieki medycznej, neurologicznej, psychiatrycznej, pediatrycznej,

internistycznej, chirurgicznej, paliatywnej, długoterminowej oraz na bloku operacyjnym);

CMP_D.W14 patofizjologię, objawy kliniczne chorób i stanów zagrożenia życia noworodka, w tym wcześniaka oraz podstawy opieki pielęgniarskiej w tym

zakresie;

CMP_D.W15 cel i zasady opieki prekoncepcyjnej oraz zasady planowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej;

CMP_D.W16 okresy porodu fizjologicznego i zasady opieki nad kobietą w okresie połogu;

CMP_D.W17 etiopatogenezę schorzeń ginekologicznych;

CMP_D.U1 gromadzić informacje, formułować diagnozę pielęgniarską, ustalać cele i plan opieki pielęgniarskiej, wdrażać interwencje pielęgniarskie oraz dokonywać ewaluacji opieki pielęgniarskiej;

CMP_D.U2 prowadzić poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień;

CMP_D.U8 rozpoznawać powikłania po specjalistycznych

badaniach diagnostycznych i zabiegach operacyjnych;

CMP_D.U12 przygotowywać pacjenta fizycznie i psychicznie do

badań diagnostycznych;

CMP_D.U13 wystawiać skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych;

CMP_D.U15 dokumentować sytuację zdrowotną pacjenta, dynamikę jej zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem narzędzi informatycznych do gromadzenia danych;

CMP_D.U22 przekazywać informacje członkom zespołu terapeutycznego o stanie zdrowia pacjenta;

CMP_D.U23 asystować lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych;

CMP_K.S1Gotowy jest do kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną;

CMP_K.S2 Gotowy jest do przestrzegania praw pacjenta;

CMP_K.S3 Gotowy jest do samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem;

CMP_K.S4 Gotowy jest do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe;

CMP_K.S5 Gotowy jest do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

CMP_K.S6 Gotowy jest do przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta;

Metody i kryteria oceniania:

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: Osiągnięcie założonych efektów uczenia się oraz pozytywny wynik końcowego egzaminu teoretycznego w określonym I terminie oraz I i II terminie poprawkowym.

Egzamin pisemny - test MCQ;

- czas trwania egzaminu 60 minut;

- liczba pytań egzaminacyjnych zamkniętych (jednokrotnego wyboru) - 40;

- kryterium uzyskania oceny pozytywnej jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 60% pytań zaliczeniowych;

- punktacja - za każde pytanie 1 punkt; max:40 pkt; min: 24 pkt;

- <24 pkt niedostateczny (2,0)

- 25-28 pkt dostateczny (3,0)

- 27-31 pkt dość dobry (3,5)

- 32-34 pkt dobry (4,0)

- 35-37 pkt ponad dobry (4,5)

- 38-40 pkt bardzo dobry (5,0)

Zaliczenie zajęć praktycznych -obecność na zajęciach praktycznych – dopuszcza się 8-godzinną usprawiedliwioną nieobecność, w przypadku większej liczby opuszczonych, usprawiedliwionych godzin, student obowiązany jest je odpracować po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą odpowiedzialną za realizację dydaktyki; egzamin kliniczny Mini-CEX, realizacja zleconego zadania, obserwacja , samoocena; opracowanie w formie pisemnej karty opieki pielęgniarskiej wybranego pacjenta.

- zaliczenie praktyk zawodowych;

- zaliczenie w ustalonym terminie samokształcenia.

Praktyki zawodowe:

Zajęcia praktyczne:

1. Ogólne zasady pracy na oddziale położniczo-noworodkowym.

2. Przyjęcie rodzącej, położnicy do oddziału.

3. Postepowanie z położnicą w połogu fizjologicznym.

4. Udział pielęgniarki w pielęgnacji położnicy po porodzie siłami natury i porodzie zabiegowym.

5. Udział pielęgniarki w rozpoznawaniu i ocenie stanu położnicy w przypadku wystąpienia powikłań poporodowych.

6. Postepowanie położnicy w przypadku psychozy poporodowej oraz w przypadku śmierci dziecka.

7. Przyjęcie noworodka do oddziału, ocena stanu noworodka.

8. Opieka pielęgniarki nad noworodkiem donoszonym i noworodkiem w stanach patologicznych. Stosowanie zasad pielęgnacji noworodka..

9. Pielęgnacja noworodka w stanach patologicznych i w przypadku wad wrodzonych.

10. Obserwacja i pielęgnacja wcześniaka. Diagnostyka i szczepienia ochronne noworodków.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bałanda-Bałdyga
Prowadzący grup: Agnieszka Bałanda-Bałdyga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykłady:

1. Opieka nad kobietą w różnych fazach jej życia.

2. Opieka przedporodowa.

3. Opieka nad kobietą podczas porodu fizjologicznego.

4. Pielęgnowanie ciężarnej z zagrażającym porodem przedwczesnym.

5. Obserwacja i pielęgnowanie kobiety w połogu.

6. Laktacja i karmienie piersią.

7. Pielęgnowanie noworodka donoszonego.

8. Obserwacja i pielęgnowanie wcześniaka.

9. Zasady opieki nad kobietą w przypadku niepowodzeń położniczych.

10. Udział pielęgniarki w profilaktyce, rozpoznawaniu i leczeniu stanów zapalnych oraz zakażeń narządu rodnego kobiety.

Seminarium:

1. Dolegliwości w czasie ciąży i sposoby radzenia sobie z nimi.

2. Planowanie rodziny.

3. Przyjęcie rodzącej do szpitala.

4. Immersja wodna i poród w wodzie.

5. Łagodzenie bólu porodowego: metody farmakologiczne i niefarmakologiczne.

6. Trudności w karmieniu piersią.

7. Pielęgnowanie położnicy po porodzie zabiegowym.

8. Postępowanie pielęgniarskie w przypadku niepomyślnego zakończenia ciąży.

9. Pielęgnowanie ciężarnej z objawami stanu przedrzucawkowego.

10. Przygotowanie kobiety do operacji ginekologicznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Łepecka-Klusek C. (red.): Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wyd. PZWL, Warszawa 2020.

2. Bręborowicz H.: Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. PZWL, 2021.

Literatura uzupełniająca:

1. Bałanda A.: Opieka nad noworodkiem. Wyd. PZWL, Warszawa 2021.

2. Świetliński j. : Neonatologia tom 1; tom 2. Wyd. PZWL, Warszawa, 2021.

3. Stadnicka G.: Opieka przedkoncepcyjna. Wyd. PZWL, Warszawa 2021.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bałanda-Bałdyga
Prowadzący grup: Agnieszka Bałanda-Bałdyga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Samokształcenie - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.