Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy rehabilitacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-PREH Kod Erasmus / ISCED: 12.6 / (0913) Pielęgniarstwo i opieka
Nazwa przedmiotu: Podstawy rehabilitacji
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CMP_D.W7

CMP_D.W26

CMP_D.W27

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu biologii na poziomie licealnym; wiedza zdobyta podczas studiów na kierunku pielęgniarstwo

Skrócony opis:

Student powinien nauczyć się opieki nad osobą niepełnosprawną, poznać jej ograniczenia, zrozumieć cele rehabilitacji, zdobyć wiedzę na temat procesu rehabilitacji podstawowych schorzeń wymagających tego typu postępowania.

Pełny opis:

Wykłady z zakresu podstaw rehabilitacji – przekazanie wiedzy teoretycznej w zakresie postaw rehabilitacji / fizjoterapii w różnych dziedzinach medycyny.

Literatura:

Rehabilitacja w pielęgniarstwie (Danuta Kurpas, Krzysztof Kassolik)

Podstawy Rehabilitacji – podręcznik dla studentów medycyny (Zdzisława Wrzosek, Janusz Bolanowski)

Poziom rozszerzony/ dodatkowe / uzupełniające:

Wielka Fizjoterapia - tom 1-3 (prof. Zbigniew Śliwiński, prof. Aleksander Sieroń)

Rehabilitacja Medyczna pod red. Wiktor Dega, Kazimiera Milanowska

Rehabilitacja Medyczna Podręcznik Akademicki – prof. Kiwerski

Efekty kształcenia i opis ECTS:

D.W25. zna następstwa długotrwałego unieruchomienia;

D.W36. wyjaśnia patofizjologię zaburzeń występujących w przebiegu chorób, urazów układu nerwowego i grożących powikłań;

D.W37. zna podstawowe kierunki rehabilitacji leczniczej (ergoterapia, psychoterapia, kinezyterapia, fizjoterapia);

D.W38. charakteryzuje przebieg i sposoby postępowania

rehabilitacyjnego w jednostkach chorobowych;

D.W49. zna zasady pierwszej pomocy przedmedycznej;

C.U.5 ustala cele i plan opieki nad człowiekiem chorym lub niepełnosprawnym

D.U1. gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki;

D.U2. rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorców opieki w różnym wieku i stanie zdrowia;

D.U3. prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia, dotyczące wad rozwojowych,

chorób i uzależnień;

D.U4. motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia społecznego;

D.U5. prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób;

D.U8. diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji;

D.U9. pobiera materiał do badań diagnostycznych;

D.U12. przygotowuje chorego do badań diagnostycznych pod względem fizycznym i psychicznym;

D.U13. dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską;

D.U18. instruuje pacjenta i jego opiekuna w zakresie użytkowania sprzętu pielęgnacyjno-

-rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych;

D.U20. rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego,

rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego;

D.U22. prowadzi rozmowę terapeutyczną;

D.U24. prowadzi rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie ruchowe pacjenta oraz aktywizację z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej;

D.U25. prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta;

D.U26. przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego;

D.U27. asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i leczniczych;

D.U28. prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki;

D.U32. dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych;

D.U33. przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza;

Kompetencje społeczne

D.K1. szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece;

D.K2. systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu;

D.K3. przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece;

D.K4. Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych;

D.K5. przestrzega praw pacjenta;

D.K6. rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe;

D.K7. przestrzega tajemnicy zawodowej;

D.K8. współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej;

D.K9. jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta;

D.K10. przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami;

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady – zaliczenie – obecność 15-14 bdb., 13-11 db., 8-10 dst. poniżej 7. ndst.,

Końcowa ocena to średnia z obecności i zaliczenia wiedzy teoretycznej ( np. przygotowanie referatu).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład 2, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Zduński
Prowadzący grup: Sebastian Zduński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład 2 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student powinien nauczyć się opieki nad osobą niepełnosprawną, poznać jej ograniczenia, zrozumieć cele rehabilitacji, zdobyć wiedzę na temat procesu rehabilitacji podstawowych schorzeń wymagających tego typu postępowania.

Pełny opis:

Student powinien nauczyć się opieki nad osobą niepełnosprawną, poznać jej ograniczenia, zrozumieć cele rehabilitacji, zdobyć wiedzę na temat procesu rehabilitacji podstawowych schorzeń wymagających tego typu postępowania.

Literatura:

Rehabilitacja w pielęgniarstwie (Danuta Kurpas, Krzysztof Kassolik)

Podstawy Rehabilitacji – podręcznik dla studentów medycyny (Zdzisława Wrzosek, Janusz Bolanowski)

Poziom rozszerzony/ dodatkowe / uzupełniające:

Wielka Fizjoterapia - tom 1-3 (prof. Zbigniew Śliwiński, prof. Aleksander Sieroń)

Rehabilitacja Medyczna pod red. Wiktor Dega, Kazimiera Milanowska

Rehabilitacja Medyczna Podręcznik Akademicki – prof. Kiwerski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bałanda-Bałdyga, Sebastian Zduński
Prowadzący grup: Sebastian Zduński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.