Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Promocja zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-PZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Promocja zdrowia
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza (W):

C.W16; C.W17; C.W18


Umiejętności (U):

C.U28; C.U29; C.U30; C.U31; C.U32


Kompetencji/postaw społecznych (K):

D.K1.; D.K3.; D.K4.

Skrócony opis:

Przedmiot pozwala przygotować studenta do identyfikowania potrzeb z zakresu promocji zdrowia (PZ) i edukacji zdrowotnej, planowania i podejmowania skutecznych działań, służących umacnianiu zdrowia w określonych społecznościach oraz dokonywania ewaluacji podjętych działań.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Zdrowie i uwarunkowania zdrowia.

2. Promocja zdrowia i profilaktyka chorób/prewencja – różnice i podobieństwa- różne podejścia i koncepcje.

3. Edukacja zdrowotna - istota, cele i funkcje. Modele edukacji zdrowotnej. Wychowanie zdrowotne. Rola edukacji zdrowotnej w promocji zdrowia.

4. Polityka państwa w zakresie promocji zdrowia. Narodowy Program Zdrowia jako podstawowy element polityki zdrowotnej w Polsce.

5. Projekty i programy promocji zdrowia ŚOZ i ich rozwój w Polsce. Siedliskowe podejście do zdrowia: Zdrowe Miasto, Zdrowe Miejsce Pracy, Szpital Promujący Zdrowie, Szkoła Promująca Zdrowie.

6. Wybrane czynniki stylu życia i zachowania zdrowotne (aktywność fizyczna, sposób odżywiania, palenie tytoniu, picie alkoholu, stres, badania profilaktyczne) i ich wpływ na zdrowie jednostki i populacji.

7. Poradnictwo w pracy pielęgniarki i położnej.

8. Ocena stanu zdrowia dla potrzeb promocji zdrowia.

9. Ocena sytuacji epidemiologicznej (zdrowotnej) populacji w aspekcie procesów społecznych i demograficznych jako podstawa planowania i konstruowania programów promocji zdrowia. Zasady konstruowania programów promocji zdrowia.

10. Efektywność i opłacalność promocji zdrowia oraz wczesnego zapobiegania chorobom.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Gawęcki J., Roszkowski W.: Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. T.3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

2. Jarosz M. (red): „Praktyczny podręcznik dietetyki” IŻŻ, Ministerstwo Zdrowia, 2007-2011

3. Jarosz M. (red.): Dietetyka. Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2017

4. Biernat J. (red): Wybrane zagadnienia z nauki o żywieniu człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2009

5. Ciborowska H, Rudnicka A:Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wydanie IV. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014

6. Gajda R., Kołodziejczyk A.: Podstawy żywienia człowieka z zadaniami. MedPharm Polska 2019

7. Jarosz M., Rychlik E., Stoś K., Charzewska J. (red.): Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca

1. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B.: Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008

2. Gawęcki J., Hryniewiecki L.: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

• zasady promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;

• zasady konstruowania programów promocji zdrowia;

• strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, krajowym i światowym;

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

• oceniać potencjał zdrowotny pacjenta i jego rodziny z wykorzystaniem skal, siatek i pomiarów;

• rozpoznawać uwarunkowania zachowań zdrowotnych pacjenta i czynniki ryzyka chorób wynikających ze stylu życia;

• dobierać metody i formy profilaktyki i prewencji chorób oraz kształtować zachowania zdrowotne różnych grup społecznych;

• uczyć pacjenta samokontroli stanu zdrowia;

• opracowywać i wdrażać indywidualne programy promocji zdrowia pacjentów, rodzin i grup społecznych;

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

• kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną;

• samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem;

• ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe;

Metody i kryteria oceniania:

- 80% obecność na zajęciach zgodnie z harmonogramem;

- uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z testu pisemnego wielokrotnego - wyboru;

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Majsiak
Prowadzący grup: Emilia Majsiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

informacje zawarto w karcie: Podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

informacje zawarto w karcie: Podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

informacje zawarto w karcie: Podstawowe informacje o przedmiocie

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wiśniewska
Prowadzący grup: Anna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bałanda-Bałdyga
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.