Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Promocja zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-PZ-zpra Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Promocja zdrowia
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CMP_C.W16; CMP_C.W17; CMP_C.W18; CMP_C.U28; CMP_C.U29; CMP_C.U30; CMP_C.U31; CMP_C.U32

Skrócony opis:

Przedmiot pozwala przygotować studenta do identyfikowania potrzeb z zakresu promocji zdrowia (PZ) i edukacji zdrowotnej, planowania i podejmowania skutecznych działań, służących umacnianiu zdrowia w określonych społecznościach oraz dokonywania ewaluacji podjętych działań.

Pełny opis:

Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do identyfikowania potrzeb z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, planowania i podejmowania skutecznych działań, służących umacnianiu zdrowia w określonych społecznościach oraz dokonywania ewaluacji podjętych działań.

Poznanie różnic pomiędzy promocją zdrowia a profilaktyką i edukacją zdrowotną oraz implikacji praktycznych z nich wynikających. Charakterystyka obszarów działania i metod stosowanych w promocji zdrowia oraz identyfikacja strategii promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, narodowym i międzynarodowym. Wykształcenie umiejętności budowania programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w oparciu o właściwie dobrany model promocji zdrowia oraz metody i techniki edukacji zdrowotnej oraz konstruowania i wdrażania indywidualnych programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej stosownie do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych jednostki i rodziny, współdziałając z indywidualnymi osobami, grupami wsparcia i instytucjami pracującymi na rzecz zdrowia społeczeństwa.

Przygotowanie do realizacji programów edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w obszarze opieki nad człowiekiem zdrowym, zagrożonym chorobą, chorym, niepełnosprawnym

Literatura:

Wykaz lektur podstawowych:

• Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M.: Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Tom 1-Teoretyczne podstawy promocji zdrowia. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2010

• Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M.: Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Tom 2 – Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Lublin 2010.

• Woynarowska B.Edukacja zdrowotna - podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013

• Cianciara Dorota: Zarys współczesnej promocji zdrowia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010

• Charzyńska-Gula L. Zrozumieć promocję zdrowia. Przewodnik do zajęć. Wyd. Mak-Med., Lublin, 2010.

Wykaz lektur uzupełniających:

• Edukacja zdrowotna / Ewa Syrek, Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009

• Karski J.B.: Praktyka i teoria promocji zdrowia. WydawnictwoFachowe CeDeWu.pl, Warszawa 2011

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

• zasady promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;

• zasady konstruowania programów promocji zdrowia;

• strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, krajowym i światowym;

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

• oceniać potencjał zdrowotny pacjenta i jego rodziny z wykorzystaniem skal, siatek i pomiarów;

• rozpoznawać uwarunkowania zachowań zdrowotnych pacjenta i czynniki ryzyka chorób wynikających ze stylu życia;

• dobierać metody i formy profilaktyki i prewencji chorób oraz kształtować zachowania zdrowotne różnych grup społecznych;

• uczyć pacjenta samokontroli stanu zdrowia;

• opracowywać i wdrażać indywidualne programy promocji zdrowia pacjentów, rodzin i grup społecznych;

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia praktyczne: zaliczenie z oceną. Ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w ramach zajęć praktycznych składa się z dwóch części: prezentacyjnej oraz praktycznej.

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest:

1) przygotowanie i omówienie wybranej tematyki, dotyczącej promocji zdrowia. Ocenie podlega sposób prezentacji zagadnienia, adekwatny dobór literatury, jej twórczy sposób wykorzystania, umiejętność prowadzenia dialogu ze słuchaczami.

2) wykonanie zadania indywidualnego, sprawdzającego przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne umiejętności w zakresie promocji zdrowia.

Na ocenę składają się: ocena wiedzy (33%), ocena i obserwacja umiejętności praktycznych (34%), ocena postawy (33%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia praktyczne, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Majsiak
Prowadzący grup: Emilia Majsiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

informacje zawarto w karcie: Podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

informacje zawarto w karcie: Podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

informacje zawarto w karcie: Podstawowe informacje o przedmiocie

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia praktyczne, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bałanda-Bałdyga
Prowadzący grup: Agnieszka Bałanda-Bałdyga, Aleksandra Cieślikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.