Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System informacji w ochronie zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-SI-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0913) Pielęgniarstwo i opieka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: System informacji w ochronie zdrowia
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CMP_C.W39,

CMP_C.W40,

CMP_C.U47,

CMP_C.U50,

CMP_C.U51.

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omówione zostaną interdyscyplinarne (informatyczne, medyczne i prawne) aspekty funkcjonowania systemu informacji w ochronie zdrowia.

Pełny opis:

Dane osobowe w systemie informacji w ochronie zdrowia

System informacji medycznej

Rejestry medyczne

Dziedzinowe systemy informatyczne

Systemy P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) i P2 (Platforma Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych)

Internetowe konto pacjenta

System informacji w ochronie zdrowia a elektroniczna dokumentacja medyczna

E-Recepty, e-skierowania i e-zwolnienia w systemie informacji ochrony zdrowia

Literatura:

K. Świtała, Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej dokumentacji medycznej, Warszawa 2018

D. Wąsik, Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. Komentarz, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

K. Kokocińska, Innowacyjne technologie w ochronie zdrowia. Aspekty prawne, Warszawa 2020

I. Lipowicz, M. Świerczyński, G. Szpor, Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka, Warszawa 2019

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Na ocenę niedostateczną:

- student nie zna zasad budowy i funkcjonowania Systemu Informacji Medycznej (SIM), dziedzinowych systemów teleinformatycznych oraz rejestrów medycznych, a także zasady ich współdziałania;

- student nie zna metod, narzędzia i techniki pozyskiwania danych;

- student nie potrafi przeprowadzać badań fizykalnych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;

- student nie potrafi interpretować i stosować założenia funkcjonalne systemu informacyjnego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i technologii informatycznych w wykonywaniu i kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych;

- student nie potrafi posługiwać się w praktyce dokumentacją medyczną oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i poufności informacji medycznej oraz prawa ochrony własności intelektualnej;

Na ocenę dostateczną:

- student zna podstawowe zasady budowy i funkcjonowania Systemu Informacji Medycznej (SIM), dziedzinowych systemów teleinformatycznych oraz rejestrów medycznych, a także zasady ich współdziałania;

- student zna podstawowe metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych;

- student potrafi przeprowadzać badanie fizykalne z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;

- student potrafi interpretować i stosować założenia funkcjonalne systemu informacyjnego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i technologii informatycznych w wykonywaniu i kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych;

- student potrafi posługiwać się w praktyce dokumentacją medyczną oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i poufności informacji medycznej oraz prawa ochrony własności intelektualnej;

Na ocenę dobrą:

- student zna wszystkie istotne zasady budowy i funkcjonowania Systemu Informacji Medycznej (SIM), dziedzinowych systemów teleinformatycznych oraz rejestrów medycznych, a także zasady ich współdziałania;

- student zna wszystkie istotne metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych;

- student potrafi przeprowadzać badanie fizykalne z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności - znając reguły ich funkcjonowania;

- student potrafi interpretować i stosować założenia funkcjonalne systemu informacyjnego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i technologii informatycznych w wykonywaniu i kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych - znając sposoby funkcjonowania tych narzędzi;

- student potrafi posługiwać się w praktyce dokumentacją medyczną oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i poufności informacji medycznej oraz prawa ochrony własności intelektualnej - mając również wiedzę na temat prawnych i etycznych aspektów wykorzystywania tych rozwiązań.

Na ocenę bardzo dobrą:

- student ma rozbudowaną wiedzę na temat zasad budowy i funkcjonowania Systemu Informacji Medycznej (SIM), dziedzinowych systemów teleinformatycznych oraz rejestrów medycznych, a także zasad ich współdziałania;

- student ma rozbudowaną wiedzę na temat metod, narzędzia i techniki pozyskiwania danych;

- student potrafi przeprowadzać badanie fizykalne z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności - posiadając rozbudowaną praktyczną wiedzę na temat reguł ich funkcjonowania;

- student potrafi interpretować i stosować założenia funkcjonalne systemu informacyjnego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i technologii informatycznych w wykonywaniu i kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych - posiadając rozbudowaną praktyczną wiedzę na temat sposobów funkcjonowania tych narzędzi;

- student potrafi posługiwać się w praktyce dokumentacją medyczną oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i poufności informacji medycznej oraz prawa ochrony własności intelektualnej - mając również rozbudowaną praktyczną wiedzę na temat prawnych i etycznych aspektów wykorzystywania tych rozwiązań.

Udział w ćwiczeniach: 15

Liczba ECTS 15h/25 = 0,5 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Studium przypadku, praca przy komputerze, dyskusja

Zaliczenie w formie zadania w systemie informacyjnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wiśniewska
Prowadzący grup: Anna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)