Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-SOC-Sem
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA:

BW02, BW09, BW12, BW15, BW33


UMIEJĘTNOŚCI:

BU02, BU05, BU21, BU24

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zasad życia społecznego.

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przybliżenie studentom specyfiki zawodu pielęgniarki, roli społecznej chorego i pracowników służby zdrowia, działania instytucji medycznych w Polsce - z punktu widzenia socjologii (zwłaszcza medycznej). W ramach zajęć omawiane będą następujące tematy:

Zajęcia prowadzone będą online, z wykorzystaniem MS Teams.

Literatura:

Materiały do lektury przesyłane są studentom przez prowadzącego zajęcia drogą mailową.

1. Barański J., Piątkowski W., Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny, Wrocław 2002

2. Malikowski A., Instytucja i instytucjonalizacja jako kategorie teoretyczne socjologii [w:] Studia socjologiczne, t. 3 (1981 i wydania późniejsze)

3. Meandras H., Elementy socjologii, Wrocław 1997

4. Merton R., K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 2002

5. Parsons T., Struktura społeczna a osobowość, Warszawa 1979

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

BW02- student zna problematykę relacji człowiek - środowisko społeczne;

BW09 - student omawia mające zastosowanie w pielęgniarstwie wybrane teorie i metody modelowania rzeczywistości z perspektywy socjologii;

BW12- student definiuje pojęcia grupy, organizacji, instytucji, populacji, społeczności

i ekosystemu oraz zna zasady ich funkcjonowania;

BW15- student definiuje i interpretuje zjawisko nierówności klasowej, etnicznej i płci oraz dyskryminacji

BW33- student określa swoiste zagrożenia zdrowotne występujące w środowisku zamieszkania, edukacji i pracy.

UMIEJĘTNOŚCI:

BU02- student potrafi ocenić wpływ choroby, hospitalizacji i innych sytuacji trudnych na stan fizyczny, psychiczny i funkcjonowanie społeczne człowieka;

BU05 - student umie analizować postawy ludzkie, proces ich kształtowania i zmiany;

BU21- student potrafi interpretować działania w zakresie polityki zdrowotnej i społecznej prowadzonej przez państwo na rzecz zdrowia publicznego;

BU24 - student umie kontrolować czynniki obciążające w pracy pielęgniarki oraz sprzyjające występowaniu chorób zawodowych i wypadków przy pracy;

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium, prowadzonego online, jest aktywny udział w zajęciach, interpretowanie i analizowanie zadanych przez prowadzącego tematów, a także zaliczenie (publicznie - podczas zajęć) grupowego projektu, przygotowanego na zadany przez prowadzącego temat.

Nakład czasu pracy studenta:

9 h- aktywny udział w zajęciach

5h - praca własna studenta

1 h - prezentacja projektu na zajęciach

Ocenę dst (3) z zajęć otrzymuje student, który podczas zajęć i prezentacji końcowego projektu w zakresie wiedzy wykaże się znajomością problematyki relacji człowiek - środowisko społeczne oraz potrafi omówić mające zastosowanie w pielęgniarstwie wybrane teorie i metody modelowania rzeczywistości z perspektywy socjologii;

W zakresie umiejętności potrafi przeanalizować postawy ludzkie, proces ich kształtowania i zmiany.

Ocenę db (4) z zajęć otrzymuje student, który oprócz spełnienia wymogów na ocenę dst. (3) podczas zajęć i prezentacji końcowego projektu w zakresie wiedzy wykaże się znajomością definiowania i interpretacji zjawiska nierówności klasowej, etnicznej i płci oraz dyskryminacji.

W zakresie umiejętności wykaże się dodatkowo zdolnością wskazania określonych działań w zakresie polityki zdrowotnej i społecznej prowadzonej przez państwo na rzecz zdrowia publicznego;

Ocenę bdb (5) z zajęć otrzymuje student, który oprócz spełnienia wymogów na ocenę db (4) podczas zajęć i prezentacji końcowego projektu w zakresie wiedzy wykaże się znajomością wskazania określonych swoistych zagrożeń zdrowotnych występujących w środowisku zamieszkania, edukacji i pracy.

W zakresie umiejętności wykaże się dodatkowo umiejętnością kontrolowania czynników obciążających w pracy pielęgniarki oraz sprzyjających występowaniu chorób zawodowych i wypadków przy pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomira Chmielewska-Ignatowicz
Prowadzący grup: Tomira Chmielewska-Ignatowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Łodzińska
Prowadzący grup: Jolanta Łodzińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab2_P9masMa9yqtchO2b4ktKuKTTnG8sm_S6po06DOlw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8f05943d-8ff9-4ce9-9fd4-dadd69c1de70&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci kierunku Pielęgniarstwo powinni poznać funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie. Istotna jest znajomość procesu socjalizacji pierwotnej oraz wtórnej, zasad funkcjonowania w grupie społecznej oraz znaczenia pełnionych ról rodzinnych, zawodowych. Istotną kwestią jest umiejętność rozpoznawania sytuacji stresogennych oraz poznanie sposobów ich zapobiegania bądź łagodzenia ich skutków.

Literatura:

1. Giddens A., Socjologia, tłum. Alina Sulżycka. Warszawa 2004.

2. Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 2001.

3. Marody M., (red.), Wymiary życia społecznego, Warszawa 2004.

4. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

5. Sztompka P., Socjologia, Warszawa 2007.

6. Turner J. H., Socjologia koncepcje i ich zastosowanie, Poznań 2005.

Wymagania wstępne:

Znajomość zasad życia społecznego oraz funkcjonowania jednostki w społeczeństwie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)